Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 4. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.4. týden – 25. až 31. ledna 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR


Částka 8, rozeslaná 28. ledna 2010

25 / 2010
Nařízení vlády o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm

26 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

27 / 2010
Úplné znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 7, rozeslaná 26. ledna 2010

21 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb.

22 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269//2009 Sb.

23 / 2010
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2013, 2,80 %

24 / 2010
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Částka 6, rozeslaná 26. ledna 2010

19 / 2010
Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

20 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/2010 Sb.

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme