Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 40. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.40. týden – 29. září až 5. října 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 117, rozeslána dne 2. října 2008

357/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)
Účinnost od: 2. října 2008

358/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví)
Účinnost od: 2. října 2008

359/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 2. října 2008

360/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 2. října 2008

361/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 2. října 2008

Částka 116, rozeslána dne 1. října 2008

356/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 16. září 2008, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. října 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 2. října 2008 nabývají účinnosti:

357/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 164/1993 Sb., zákonem č. 275/1994 Sb., zákonem č. 224/2003 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě)

358/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 296/2007 Sb. a zákonem č. 189/2008 Sb. (Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví)

359/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

360/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

361/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 24. září 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 1. října 2008 nabývají účinnosti:

284/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 31. července 2008 o vydání zlatých mincí ˙Technická památka pivovar v Plzni˙ po 2 500 Kč

294/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

295/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

308/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

312/2008 Sb.
Zákon ze dne 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

314/2008 Sb.
Zákon ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

334/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

335/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.

336/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu

337/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

347/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 20. srpna 2008 o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů

349/2008 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 9. září 2008 o vydání cenového rozhodnutí

350/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

354/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 18. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 1. října 2008 se ruší:

75/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 26. března 1996, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

 

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme