Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 41. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 41. týdnu, tj. od 8. do 14. října 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.41. týden – 8. až 14. října 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 123, rozeslaná dne 12. října 2012

336/2012
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013

335/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

334/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

333/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 123

Částka 122, rozeslaná dne 12. října 2012

332/2012
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

331/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 122

Částka 121, rozeslaná dne 12. října 2012

330/2012
Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Plné znění částky 121

Částka 120, rozeslaná dne 8. října 2012

329/2012
Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Plné znění částky 120

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme