Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 42. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.42. týden – 17. až 23. října 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 109, rozeslaná dne 21. října 2011

314/2011
Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/ /1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

313/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

312/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Plné znění částky 109

Částka 108, rozeslaná dne 21. října 2011

311/2011
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému

310/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012

309/2011
Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

308/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 108

Částka 107, rozeslaná dne 18. října 2011

307/2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

306/2011
Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

305/2011
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka

304/2011
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les

Plné znění částky 107

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme