Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 44. týden 2008

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.44. týden – 27. října až 2. listopadu 2008

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 128, rozeslána dne 30. října 2008

394/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. října 2008

395/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
Účinnost od: 30. října 2008

396/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. října 2008, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009
Účinnost od: 30. října 2008

397/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. října 2008

Částka 127, rozeslána dne 30. října 2008

392/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
Účinnost od: 30. října 2008

393/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2009

Částka 126, rozeslána dne 27. října 2008

388/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. listopadu 2008

389/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2008

390/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. září 2008 o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 27. října 2008

391/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 2/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech)
Účinnost od: 27. října 2008

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost

Dne 1. listopadu 2008 nabývají účinnosti:

330/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 25. srpna 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

351/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

352/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

362/2008 Sb.
Nařízení vlády ze dne 10. září 2008 o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

371/2008 Sb.
Zákon ze dne 18. července 2008, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

374/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 3. října 2008 o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

389/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů

Dne 30. října 2008 nabývají účinnosti:

392/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

394/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

395/2008 Sb.
Vyhláška ze dne 21. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě

396/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. října 2008, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2009

397/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 22. října 2008 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 27. října 2008 nabývají účinnosti:

390/2008 Sb.
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. září 2008 o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

391/2008 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 2/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 68/2006 Sb., zákonem č. 115/2006 Sb., zákonem č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 189/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb. a zákonem č. 239/2008 Sb. (Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech)

zpět na začátek

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší

Dne 1. listopadu 2008 se ruší:

230/1991 Sb.
Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení

273/1992 Sb.
Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

164/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 31. března 2004, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti

220/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence

221/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

222/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí

223/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

231/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

426/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 2. července 2004 o registraci chemických látek

427/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 2. července 2004, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka

443/2004 Sb.
Vyhláška ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků

109/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 1. března 2005, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

389/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 15. září 2005, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí

449/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 7. listopadu 2005, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků

460/2005 Sb.
Vyhláška ze dne 9. listopadu 2005, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

10/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 27. prosince 2005, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti

12/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 30. prosince 2005, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek

78/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 20. února 2006, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.

122/2006 Sb.
Nařízení vlády ze dne 1. března 2006, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta

284/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 2. června 2006, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

540/2006 Sb.
Vyhláška ze dne29. listopadu 2006, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

135/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 6. června 2007, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme