Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 49. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.49. týden – 5. až 11. prosince 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 135, rozeslaná dne 9. prosince 2011

387/2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 135

Částka 134, rozeslaná dne 9. prosince 2011

386/2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb.

Plné znění částky 134

Částka 133, rozeslaná dne 9. prosince 2011

385/2011
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

384/2011
Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb.,

383/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

382/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

381/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

380/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

379/2011
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012

378/2011
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012

377/2011
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Plné znění částky 133

Částka 132, rozeslaná dne 6. prosince 2011

376/2011
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Plné znění částky 132

Částka 131, rozeslaná dne 8. prosince 2011

375/2011
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě

374/2011
Zákon o zdravotnické záchranné službě

373/2011
Zákon o specifických zdravotních službách

372/2011
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Plné znění částky 131

Částka 130, rozeslaná dne 6. prosince 2011

371/2011
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 130

Částka 129, rozeslaná dne 6. prosince 2011

370/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

369/2011 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 129

Částka 128, rozeslaná dne 6. prosince 2011

368/2011
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

367/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

366/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

365/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

364/2011
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Plné znění částky 128

Částka 127, rozeslaná dne 5. prosince 2011

363/2011 Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

362/2011 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 127

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme