Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2009

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.50. týden – 7. až 13. prosince 2009

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 140, rozeslaná dne 11. prosince 2009

442 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky Ministerstva vnitra provádějící volební zákony

443 / 2009
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.

Částka 139, rozeslaná dne 11. prosince 2009

436 / 2009
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

437 / 2009
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. října 2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. října 2009

438 / 2009
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

439 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

440 / 2009
Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

441 / 2009
Úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 138, rozeslaná dne 11. prosince 2009

433 / 2009
Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

434 / 2009
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví

435 / 2009
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 137, rozeslaná dne 11. prosince 2009

428 / 2009
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

429 / 2009
Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

430 / 2009
Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 2009 ve věci návrhu na zrušení čl. 4 až 6 obecně závazné vyhlášky města Mariánské Lázně č. 7/2001, kterou se stanovují podmínky a povinnosti při ochraně, údržbě a tvorbě veřejné zeleně (vyhláška o veřejné zeleni)

431 / 2009
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

432 / 2009
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme