Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 50. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.50. týden – 13. až 19. prosince 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 138, rozeslaná dne 17. prosince 2010

386/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

385/2010
Nařízení vlády Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace

384/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

383/2010
Vyhláška o kolkových známkách

382/2010
Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní

381/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Plné znění částky 138

Částka 137, rozeslaná dne 17. prosince 2010

380/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.

Plné znění částky 137

Částka 136, rozeslaná dne 17. prosince 2010

379/2010
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

378/2010
Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

377/2010
Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

376/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

375/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

374/2010
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011

373/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.

372/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 136

Částka 135, rozeslaná dne 17. prosince 2010

371/2010
Vyhláška Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 344/2010 Sb.

370/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem

Plné znění částky 135

Částka 134, rozeslaná dne 15. prosince 2010

369/2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády

Plné znění částky 134

Částka 133, rozeslaná dne 15. prosince 2010

368/2010
Nález Ústavního soudu Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2010 sp. zn. Pl. ÚS 28/09 ve věci návrhu na zrušení ustanovení obecně závazné vyhlášky města Břeclav č. 5/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností v obytné zástavbě města

367/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010

366/2010
Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

365/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

364/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 133

Částka 132, rozeslaná dne 15. prosince 2010

363/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Plné znění částky 132

Částka 131, rozeslaná dne 15. prosince 2010

362/2010
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

361/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

Plné znění částky 131

Částka 130, rozeslaná dne 13. prosince 2010

360/2010
Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění

359/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

358/2010
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní

357/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.

356/2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.

Plné znění částky 130

zpět na začátek

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme