Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 7. týden 2011

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.7. týden – 14. až 20. února 2011

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 11, rozeslaná dne 18. února 2011

34/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

33/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

32/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

31/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

30/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

29/2011
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek

28/2011
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 11

Částka 10, rozeslaná dne 18. února 2011

27/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

26/2011
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

25/2011
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Plné znění částky 10

Částka 9, rozeslaná dne 17. února 2011

24/2011
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Plné znění částky 9

Částka 8, rozeslaná dne 17. února 2011

23/2011
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Plné znění částky 8

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme