Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 8. týden 2010

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.8. týden – 22. až 28. února 2010

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 20, rozeslaná 26. února 2010

56 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

57 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

58 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Částka 19, rozeslaná 25. února 2010

50 / 2010
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

51 / 2010
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

52 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb.

53 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

54 / 2010
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

55 / 2010
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2010–2015, 3,40 %

Částka 18, rozeslaná 23. února 2010

48 / 2010
Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

49 / 2010
Úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá z pozdějších změn

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme