Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 18. týden 2013

Pro podnikatele a firmy je důležité například sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 procentům průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 procentům a 25 procentům průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.18. týden – 29. dubna až 5. května 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 50, rozeslaná dne 30. dubna 2013

112/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

111/2013
Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

Plné znění částky 50

Částka 49, rozeslaná dne 30. dubna 2013

110/2013
Sdělení 110. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

109/2013
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

108/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 49

Částka 48, rozeslaná dne 30. dubna 2013

107/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

106/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 48

Částka 47, rozeslaná dne 30. dubna 2013

105/2013
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

104/2013
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Plné znění částky 47

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme