Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 31. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je v tomto týdnu podstatná především vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí. Případně změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.31. týden – 29. července až 4. srpna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 91, rozeslaná dne 2. srpna 2013

235/2013
Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

231/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

230/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

229/2013
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

228/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

227/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

226/2013
Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Plné znění částky 91

Částka 90, rozeslaná dne 31. července 2013

225/2013
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

Plné znění částky 90

Částka 89, rozeslaná dne 30. července 2013

224/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.

223/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 89

Částka 88, rozeslaná dne 30. července 2013

222/2013
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

221/2013
Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

220/2013
Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

219/2013
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

Plné znění částky 88

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme