Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 34. týden 2013

Pro firmy a podnikatele je důležitý například zákon, kterým se mění některé právní předpisy v souvislosti Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů. Případně nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.34. týden – 19. až 25. srpna 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 94, rozeslaná dne 19. srpna 2013

241/2013
Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

240/2013
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Plné znění částky 94

Částka 95, rozeslaná dne 19. srpna 2013

243/2013
Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

242/2013
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

Plné znění částky 95

Částka 96, rozeslaná dne 19. srpna 2013

250/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

249/2013
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

248/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

247/2013
Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

246/2013
Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování

245/2013
Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

244/2013
Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Plné znění částky 96

Částka 97, rozeslaná dne 19. srpna 2013

253/2013
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

252/2013
Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

251/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 97

Částka 98, rozeslaná dne 19. srpna 2013

255/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

254/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Plné znění částky 98

Částka 99, rozeslaná dne 23. srpna 2013

259/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

258/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

257/2013
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

256/2013
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Plné znění částky 99

• Témata: Monitoring sbírky | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme