Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 39. týden 2013

Tento týden je pro podnikatele a firmy podstatná například změna vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Případně nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření a stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.39. týden – 23. až 29. září 2013

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 115, rozeslaná dne 27. září 2013

302/2013
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

301/2013
Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

300/2013
Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

Plné znění částky 115

Částka 114, rozeslaná dne 27. září 2013

299/2013
Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134″

298/2013
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 114

Částka 113, rozeslaná dne 27. září 2013

297/2013
Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014

296/2013
Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014

295/2013
Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013

Plné znění částky 113

Částka 112, rozeslaná dne 27. září 2013

294/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

293/2013
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

292/2013
Zákon o zvláštních řízeních soudních

Plné znění částky 112

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme