Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2012

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v 51. týdnu, tj. od 17. do 23. prosince 2012. V plném znění jsou právní předpisy poskytnuty formou přílohy.51. týden – 17. až 23. prosince 2012

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 173, rozeslaná dne 21. prosince 2012

466/2012
Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

465/2012
Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

464/2012
Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

463/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

462/2012
Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 173

Částka 172, rozeslaná dne 21. prosince 2012

461/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

460/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 172

Částka 171, rozeslaná dne 21. prosince 2012

459/2012
Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

458/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Plné znění částky 171

Částka 170, rozeslaná dne 20. prosince 2012

457/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu vyhlášeném pod č. 444/2012 Sb.

456/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

455/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

454/2012
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013

Plné znění částky 170

Částka 169, rozeslaná dne 20. prosince 2012

453/2012
Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Plné znění částky 163

Částka 168, rozeslaná dne 20. prosince 2012

452/2012
Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

Plné znění částky 168

Částka 167, rozeslaná dne 17. prosince 2012

451/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

450/2012
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 167

Částka 166, rozeslaná dne 17. prosince 2012

449/2012
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Plné znění částky 166

• Témata: Monitoring sbírky | Právo

Doporučujeme