Přehled nejdůležitějších změn v Intrastatu od 1. 1. 2022

Systém Intrastat sbírá a statisticky zpracovává data o pohybu zboží přes hranice mezi ČR a ostatními členskými státy EU. Nové nařízení vlády například umožní zpravodajským jednotkám zjednodušené vykazování a hlášení údajů o zboží.

Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb. je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava.

Výše zmíněná nařízení nabývají v oblasti zahraničního obchodu účinnosti dne 1. 1. 2022 a v souvislosti s nimi dochází ke změně používané terminologie. Namísto v současnosti používaného termínu odeslání se bude používat vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie (do zemí uvnitř EU) a namísto přijetí se bude používat dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie (ze zemí uvnitř EU).  

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

Zjednodušené vykazování

Významnou změnou a zjednodušením je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, které umožňuje po splnění určitých podmínek odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů (to znamená, že se ve výkazu Intrastatu vyplní a odešle jen typ věty ZH určený pro zjednodušené hlášení, směr pohybu zboží a referenční období).

Prahy pro vykazování do Intrastatu se novou právní úpravou nemění a zůstávají na 12 milionech Kč v obou směrech obchodu. Základní podmínkou pro využití zjednodušeného hlášení je dosáhnout prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12 miliónů Kč a zároveň nepřekročit celkovou hodnotu 20 milionů Kč ve směru dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo ve směru vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie (pro každý směr vykazování se posuzuje zvlášť).

Současně zpravodajská jednotka nesmí obchodovat v předešlém roce ani v roce vykazování s komoditami uvedenými ve Sdělení Českého statistického úřadu o seznamu zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování.

Zpět na začátek

Zjednodušené hlášení

Zjednodušené hlášení je možnost vykazovat údaje Intrastatu zjednodušeně jedenkrát za rok, a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží. Tuto možnost mají zpravodajské jednotky, pokud jejich celková hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného nepřesáhla výši 20 mil. Kč v současném ani předcházejícím roce a zároveň v daném směru neobchodují s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování. Zjednodušené hlášení se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží.

Popsaným zjednodušením se pro vybrané zpravodajské jednotky fakticky zvyšují prahy pro vykazování údajů o zboží na 20 mil. Kč a namísto dvanácti výkazů za rok tak bude možné poslat pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr vykazování.

Pokud se zpravodajská jednotka po dosažení prahu 12 mil. Kč pro daný směr a po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu (prostřednictvím „Přihlášky k registraci zpravodajské jednotky“ uvedené na stránkách Celní správy) rozhodne využít zjednodušené hlášení, odešle po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu Výkaz s uvedením kódu typu věty ZH. Další měsíce neodesílá nová hlášení (Výkazy), pouze si hlídá, zda nezačne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování nebo zda celková hodnota zboží nepřesáhne výši 20 mil. Kč pro daný směr. Pokud by celková hodnota zboží přesáhla výši 20 mil. Kč pro daný směr nebo by zpravodajská jednotka začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, nesplňovala by podmínky pro využití zjednodušeného hlášení (uvedené v příloze č. 1 část V. bod 2 až 4 nařízení vlády č. 333/2021) a musí vykazovat Intrastat v plném rozsahu, tzn. každý měsíc odesílat Výkazy s údaji o konkrétním zboží.

Příklad:
Zpravodajská jednotka v březnu 2022 dosáhne prahu 12 mil. Kč pro vyvezené zboží. Jelikož neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování v současném ani předcházejícím roce a zároveň její celková hodnota vyvezeného zboží nepřesáhla 20 mil. Kč, může využít zjednodušené hlášení.

Zaregistruje se k povinnosti podávání Intrastatu prostřednictvím „Přihlášky pro registraci zpravodajské jednotky“ dostupné na stránkách Celní správy a odešle Výkaz za referenční období březen 2022 s uvedením kódu typu věty ZH. Pokud by v srpnu 2022 přesáhla celková hodnota vyvezeného zboží výši 20 mil. Kč nebo by začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, vznikla by jí od referenčního období srpen 2022 povinnost podávat pravidelně Výkazy Intrastatu s údaji o konkrétním vyvezeném zboží.

Zjednodušené hlášení lze podat na začátku roku, a to ve lhůtě pro podání Výkazu za referenční období leden nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu (dosažení prahu 12 mil. Kč) v průběhu kalendářního roku, a to v termínu pro podání Výkazu za referenční období, ve kterém došlo k dosažení prahu ve výši 12 mil. Kč.

Pokud zpravodajská jednotka (registrovaná na celním úřadě) chce použít zjednodušené hlášení, tuto skutečnost žádným způsobem neoznamuje místně příslušnému celnímu úřadu, pouze přes příslušnou aplikaci odešle zjednodušené hlášení. Obdobně, pokud zpravodajská jednotka přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení (celková hodnota zboží dovezeného nebo vyvezeného přesáhla výši 20 mil. Kč nebo obchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování), tuto skutečnost místně příslušnému celnímu úřadu neoznamuje, pouze začne od referenčního období, ve kterém přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, zasílat Výkazy Intrastatu s uvedením údajů o konkrétním zboží. V případě, že zpravodajská jednotka, která použila zjednodušené hlášení, přestane plnit podmínky pro jeho použití, tak za období po které bylo použito zjednodušené hlášení, již zpětně nevykazuje údaje o konkrétním zboží.

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2022 využila zjednodušené hlášení a pro rok 2023 chce opět využít zjednodušené hlášení, jelikož splňuje podmínky (celková hodnota zboží dovezeného nebo vyvezeného nepřesáhla výši 20 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování), je zapotřebí znovu odeslat zjednodušené hlášení v termínu pro podání Výkazu za referenční období leden 2023 s uvedením kódu typu věty ZH.

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2022 využila zjednodušené hlášení a zároveň jí pro rok 2023 končí povinnost vykazování Intrastatu z důvodu nedosáhnutí prahu 12 mil. Kč pro vykazování v daném směru, je zapotřebí oznámit místně příslušnému celnímu úřadu ukončení podávání zjednodušeného hlášení. Toto oznámení se provede prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“ který je zveřejněn na internetových stránkách Celní správy. (Poznámka – jelikož k ukončení povinnosti vykazovat údaje Intrastatu u zpravodajských jednotek, které použily zjednodušené hlášení dojde nejdříve začátkem roku 2023, dojde k úpravě formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“ až od 1. 1. 2023, a to na základě novelizace vyhlášky č. 245/2016).

Pokud zpravodajská jednotka dosáhla v daném kalendářním roce prahu pro vykazování ve výši 12 mil. Kč, má povinnost vykazovat údaje Intrastatu do konce daného roku i celý rok následující. V případě, že tato zpravodajská jednotka podá za referenční období leden roku následujícího zjednodušené hlášení a v průběhu tohoto následujícího roku přestane plnit podmínky pro zjednodušené hlášení, protože začala obchodovat s komoditami uvedenými ve sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, avšak za tento následující rok nedosáhne celková hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží prahu, je potřeba toto ukončení povinnosti vykazovat údaje Intrastatu také oznámit místně příslušnému celnímu úřadu prostřednictvím „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“. 

Automatické ukončení vykazování zjednodušeného hlášení nastává tehdy, pokud zpravodajská jednotka v průběhu kalendářního roku odešle standardní Výkaz Intrastatu, kterým fakticky oznamuje, že již nesplňuje podmínky pro zjednodušené hlášení (celková hodnota zboží přesáhla výši 20 mil. Kč v daném směru nebo začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování).

Příklad:
Zpravodajská jednotka v červnu 2022 překročila práh 12 mil. Kč pro směr dovoz a vznikla jí v tomto směru vykazovací povinnost. Jelikož celková hodnota dovezeného zboží nepřesáhla výši 20 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování v současném ani předcházejícím roce, rozhodla se podat zjednodušené hlášení za referenční období červen 2022.

V listopadu 2022 celková hodnota dovezeného zboží přesáhla výši 20 mil. Kč, čímž nesplňuje podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, a proto má povinnost podávat od referenčního období listopad 2022 Výkazy Intrastat, které obsahují údaje o konkrétním dovezeném zboží. Tím, že za listopad 2022 odešle standardní Výkaz pro Intrastat, automaticky dojde k ukončení vykazování prostřednictvím zjednodušeného hlášení.

V tomto případě prostřednictvím zjednodušeného hlášení splní povinnost vykázat údaje Intrastatu za referenční období červen až říjen 2022. Jelikož v roce 2022 celková hodnota dovezeného zboží přesáhla výši 20 mil. Kč, povinnost vykazovat Intrastat jí trvá nejméně celý následující kalendářní rok. Z toho důvodu od referenčního období leden 2023 bude pokračovat ve standardním podávání Výkazů Intrastatu až do konce roku 2023 (bez možnosti využití zjednodušeného hlášení).

Pokud za celý kalendářní rok 2023 dovezla zboží, jehož celková hodnota dosáhla výši 15 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, může za referenční období leden 2024 podat zjednodušené hlášení.

Zpět na začátek

Vykazované údaje

Od 1. 1. 2022 se také rozšíří okruh údajů, které budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu Evropské unie. K dosavadním položkám (kombinovaná nomenklatura zboží, fakturovaná hodnota, vlastní hmotnost, množství v doplňkové měrné jednotce a kódy druhu dopravy, skupiny dodacích podmínek, země původu, povahy transakce a dalším) budou zpravodajské jednotky nově vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňovém identifikačním nebo obdobném číslu, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno.

V případě, že bylo zboží vyvezeno pro partnerský subjekt, který nemá přiděleno daňové identifikační nebo obdobné číslo používané pro účely daně z přidané hodnoty, nebo zpravodajská jednotka toto číslo partnerského subjektu nezná, vyjádří se kódem „QV123“.

Výraznou změnou projdou také kódy povahy transakce. Pro snazší orientaci v nových kódech povahy transakce můžete využít také Převodník kódů povahy transakce.

Limit malých zásilek se ze současných 200 EUR navyšuje na 400 EUR.

Od 1. 1. 2022 dochází také k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek se nově bude provádět stejným způsobem jako u vlastní hmotnosti. Do Výkazu pro Intrastat se množství v doplňkové měrné jednotce zboží menší než číslo 1 uvede s přesností na tři desetinná místa. Údaj o doplňkové měrné jednotce vyšší než číslo 1 se do Výkazu uvede matematicky zaokrouhleně na celá čísla. Aplikace pro vykazování Intrastatu (InstatOnline a InstatDesk) však umožní uvést množství v doplňkové měrné jednotce i nezaokrouhleně a po upozornění a odsouhlasení zpravodajskou jednotkou provede zaokrouhlení samotná aplikace pro vykazování Intrastatu.

Peteri / Shutterstock.com

Pokud je od 1. 1. 2022 časová prodleva mezi dovozem nebo vývozem zboží a zdanitelným plněním delší než dva kalendářní měsíce, je referenčním obdobím měsíc, v němž se dovoz nebo vývoz uskutečnil.

Další změnou je vykazování tzv. stoprocentního dobropisu. Při poskytnutí dobropisu, kterým je prodávajícím vrácena (dobropisována) zpět kupujícímu celá uhrazená cena za dodané zboží, bez ohledu na skutečnost, vztahuje-li se takový úplný dobropis na celou zásilku zboží nebo jen na některou její část, ve Výkazu uvedené údaje se následně opravují a původně uvedená hodnota zboží před poskytnutím dobropisu se sníží o hodnotu dobropisu nebo se daný řádek Intrastatu smaže. Dodatečně se ale neopravují údaje uvedené v již předaném Výkazu o vyvezeném nebo dovezeném zboží v případech, kdy se celá zásilka zboží nebo i jen její část vrací zpět (zpětný dovoz původně vyvezeného nebo zpětný vývoz původně dovezeného zboží se většinou označí kódem transakce „21“).

I v novém Intrastatu se nemění způsob vykazování podrobných komodit, které jsou obsaženy ve Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, které je určeno pro stanovení statistického znaku vybraného zboží a nikoliv pro použití zjednodušeného vykazování.

Veškeré změny, ke kterým dochází od 1. 1. 2022, budou také uvedeny v Příručce Intrastatu ve verzi V22 (Příručka platná pro rok 2022).

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme