Preventivní restrukturalizace by měla pomoci podnikatelům odvrátit úpadek

Vláda 18. ledna schválila návrh zákona zavádějící tzv. preventivní restrukturalizaci pro podnikatele v přechodných finančních potížích. Návrh zákona převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.

Dnes se podnikatelé mohou se svými věřiteli pokusit mimosoudně dohodnout. Nepodaří-li se jim dohody dosáhnout včas, vystavují se riziku dalšího zhoršení své situace a eventuálně až úpadku, který lze řešit pouze cestou formálního insolvenčního řízení. V právním řádu ČR tak dosud scházel určitý mezistupeň, kdy se podnikatel ještě nenachází v úpadku, avšak dohoda se všemi věřiteli již z různých důvodů není možná.

Ilustrační fotografie

Preventivní restrukturalizace nabízí podnikatelům flexibilní nástroj k včasnému odvrácení hrozícího úpadku a záchrany životaschopných obchodních závodů. Návrh staví na hledání co nejširší shody mezi podnikatelem a věřiteli ohledně restrukturalizačních opatření tvořících restrukturalizační plán. To optimálně probíhá v rámci neveřejných vyjednávání, která se v nekonfliktních scénářích dokonce obejdou bez zásahů restrukturalizačního soudu. Cílem preventivní restrukturalizace je tedy účinné odvrácení hrozícího úpadku podnikatele za současného zachování nebo obnovení běžného provozu jeho obchodního závodu.

Kroky podnikatele k „ozdravení“:

  • Vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem.
  • Do plánu účastníci promítnou svou obchodní a provozní strategii na následující období.
  • Ta za cenu poskytnutí určitých úlev zajistí věřitelům lepší šanci na uspokojení a zachování existujících smluv než případný úpadek podnikatele řešený likvidačním konkurzem.

Za klíčový moment lze následně považovat hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu, které jednoznačně prokáže, jakou podporu svých věřitelů podnikatel ve skutečnosti obdržel. Podpora věřitelů je přitom pro zdárný průběh preventivní restrukturalizace klíčová.

Preventivní restrukturalizace bude flexibilnější než insolvenční řízení. Soud bude totiž podstatu věci řešit až v okamžiku, kdy mu podnikatel předloží k potvrzení restrukturalizační plán. Předtím podnikatel představí věřitelům svou vizi záchrany prostřednictvím takzvaného sanačního projektu. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat – a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Návrh zákona je veřejně dostupný z elektronické knihovny připravované legislativy, kde se lze současně seznámit i s doprovodnou novelou dalších předpisů. Návrh zákona je implementací unijní směrnice o restrukturalizaci a insolvenci, která byla přijata v červnu roku 2019.

Návrh zákona odborníci z řad Ministerstva spravedlnosti aktivně prodiskutovali na celé řadě odborných diskusních fór, konferencích a workshopech. Při tvorbě návrhu zákona podrobně sledovali i vývoj návrhů transpozičních předpisů v jiných členských státech. Inspirace zahraničními přístupy, zkušenostmi a odbornou literaturou se promítla do řady ustanovení návrhu zákona.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme