Prezentace Analýzy podnikatelského prostředí ČR se zaměřením na MSP

Dne 24. října 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnila prezentace analýzy podnikatelského prostředí v České republice se zaměřením na malé a střední podniky s názvem „Czech Republic SME Assessment“, která byla vypracována Světovou bankou ve spolupráci s MPO a Evropskou komisí v rámci Programu pro strukturální reformy.Vypracování analýzy představuje první krok při přípravě nové Strategie podpory malého a středního podnikání pro období 2021 – 2027, která bude navazovat na stávající Koncepci podpory malého a středního podnikaní 2014 – 2020. Strategie podpory malého a středního podnikání pro období 2021 – 2027 bude klíčovým dokumentem pro podporu malého a středního podnikání v České republice, který bude shrnovat české iniciativy na rozvoj podnikání a bude podkladovým materiálem pro přípravu programů podpory v programovém období 2021 – 2027. Strategie bude rovněž zajišťovat synergie a komplementarity s evropskými rámcovými programy.

Jednání zahájil Marian Piecha, náměstek ministra pro Sekci fondů EU, který přivítal všechny účastníky jednání a poděkoval za spolupráci pří přípravě této analýzy. Úvodního slova se rovněž ujal Kaspar Richter, vedoucí oddělení růstu a podnikatelského prostředí generálního sekretariátu Evropské komise, který zdůraznil význam malých a středních podniků pro EU, jejichž podpora bude jednou z hlavních priorit Evropské komise pro příští programové období, a ocenil iniciativu České republiky věnovat tomuto tématu zvýšenou pozornost.

V rámci prezentace představil pracovní tým Světové banky posouzení potřeb České republiky, aktivity na podporu malých a středních podniků a doporučení pro další kroky. Na závěr prezentace proběhla diskuze za účastí zástupců jednotlivých ministerstev, státních agentur, Českého statistického úřadu, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků a dalších významných partnerů, jejímž předmětem byla problematika koncepčního uchopení rozvoje české ekonomiky a podpory malých a středních podniků.

Marian Piecha v závěru jednání vyzval účastníky, aby i nadále pokračovali ve spolupráci při přípravě Strategie podpory malého a středního podnikání, kterou MPO plánuje dokončit v roce 2020.

Ke stažení: 

 CR SME Assessment (Oct 20)

Doporučujeme