Příležitosti pro české exportéry v kontextu národní obranné strategie a schváleného rozpočtu v Rumunsku

Rozpočet na obranu na rok 2021 byl v Rumunsku schválen ve výši 22,7 mld. RON, tj. 2,04 % HDP. Tuto zásadní 2% hranici země dosahuje již šestým rokem v řadě. Rozpočet je v souladu s novou strategií národní bezpečnosti na období 2020–2024.

Tvorba rozpočtu vychází z klíčového rámce zvýšení strategické důležitosti Rumunska v rámci NATO, EU a strategického partnerství s USA, a z potřeby posílení obranného postu spojenců v jihovýchodní Evropě a v zóně Černého moře. Vzhledem k důrazu na obranný sektor se nabízejí příležitosti i pro české firmy.

Pro rumunské představitele je důležité, aby z těchto schválených prostředků na obranu šlo minimálně 20 % na zásobování a modernizace a 2 % na výzkum, rozvoj a inovace. Při přípravě a schvalování se politici řídili potřebou upevnění obranného průmyslu a výzkumu v rámci podpory účasti obranného průmyslu na projektech tykajících se priorit Rumunska. Rumunští zákonodárci citlivě vnímají i nutnost řízení rizik a hrozeb ve virtuálním prostředí, kladou důraz na zvýšení odolnosti civilních spojů, včetně 5G sítí.

Součástí úvah o zefektivnění obrany je i revize legislativního rámce k řešení sociálních problémů vojenského personálu resp. pozůstalých po padlých ve vojenských akcích.

Hlavními cíli rumunské zahraniční a bezpečnostní politiky zůstává dle nové strategie národní bezpečnosti posílit své postavení v EU a NATO a dále rozvíjet strategickou spolupráci se Spojenými státy. V regionálním kontextu Rumunsko deklaruje, že jeho cílem v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky je podpora zemí západního Balkánu a Východního partnerství (zejména Moldavské republiky) s ohledem na jejich konečné a nezvratné posílení postavení v evropských a euroatlantických institucích.

Bezpečnostní dokument mimo jiné také zmiňuje hospodářskou krizi způsobenou pandemií covidu-19, hybridní a kybernetické aktivity, terorismus a takzvané „neliberální trendy“ v regionu. Jako hrozbu pro národní bezpečnost je identifikována agresivní politika Ruska v černomořském regionu a upevnění jeho vojenských schopností, včetně hybridních hrozeb.

Rumunsko se od svého vstupu do NATO soustavně snaží zvýšit počet amerických sil na svém území, resp. změnit status pobytu na trvalý. Rumunsko je od roku 2007 součástí amerického programu Task Force East. Klíčovým multimodálním dopravním uzlem amerických rotujících sil (cca 1 300 amerických vojáků), je od roku 2007 letecká základna Mihail Kogălniceanu poblíž přímořské Constanțy.

Mezi další zařízení používaná Američany patří mj.: výcvikový prostor Babadag (včetně železniční infrastruktury), letecká základna v Câmpia Turzii a výcvikový prostor v Cincu a Smărdan. Od roku 2016 jsou na letecké základně Deveselu rozmístěny tři raketové baterie SM-3 jako součást de facto amerického systému protiraketové obrany NATO.

V příštích 20 letech se očekává, že modernizace a rozšíření základny Mihail Kogălniceanu bude rumunský rozpočet stát více než 2,5 miliardy EUR. Dalších 200 milionů eur má stát investovat během pěti let na letecké základně v Câmpia Turzii, rozvoj tohoto zařízení podpoří 130 miliony dolarů vláda USA.

Jaký význam přikládají v Bukurešti bezpečnostním otázkám, a také jaký je zde potenciál IT sektoru, ukazuje rovněž loňské „prolobování“ sídla nového Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost, kde se soustředí na ekosystémy technologické a průmyslové bezpečnosti členských států EU. Je to první evropská agentura dislokovaná v Rumunsku.

Rozsáhlá a komplexní modernizace široce chápaného bezpečnostního sektoru přináší významné příležitosti a potenciální možnosti pro české firmy.

Pro zájemce je důležité sledovat dokumenty Generálního ředitelství pro vyzbrojování Programe de înzestrare – Direcția generală pentru armamente (dpa.ro).

Konkrétně to jsou:

  • prioritní programy s probíhajícími veřejnými zakázkami,
  • prioritní programy v přípravě,
  • programy s probíhajícími smlouvami,
  • implementované programy,
  • výzkumné – rozvojové prioritní projekty.

Rumunské ministerstvo národní obrány vyhlásilo 6. března prostřednictvím elektronického systému veřejných akvizic výběrové řízení na „Konstrukční a realizační služby pro infrastrukturu 57. letecké základny Mihail Kogălniceanu“ ve výši cca 2 miliardy RON.

Vzhledem k významu rumunského obranného sektoru připravuje Zastupitelský úřad na květen 2021 online projekt, který bude primárně zaměřený na oblast letectví.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme