Příležitosti v dodávkách pro živočišnou výrobu v Zambii pro české firmy

Postupná modernizace zemědělského sektoru v Zambii přináší příležitosti pro zahraniční dodavatele širokého spektra zboží a služeb.

České firmy se snaží uplatnit mj. v oblasti inseminace skotu, dodávek krmných směsí a strojů pro zpracování a skladování krmiv. Ministerstvo zemědělství ČR podpořilo cestu významných zambijských chovatelů skotu a distributorů krmiv do ČR, která napomohla navázání nových obchodních vztahů.

Ilustrační fotografie

Zemědělství je klíčovým odvětvím národního hospodářství Zambie, které vytváří přibližně pětinu hrubého domácího produktu a zaměstnává dvě třetiny pracovní síly. Většina zemědělců jsou drobní farmáři, 60 % z nich hospodaří na méně než dvou hektarech půdy a produkuje převážně tradičními způsoby pro vlastní spotřebu.

Roste nicméně i počet velkých komerčních farem. Nová zambijská vláda prezidenta Hakainde Hichilemy, která nastoupila v září 2021, oznámila investice do přípravy velkých bloků farem a snaží se přilákat investory s cílem modernizace zemědělské produkce v Zambii. Vedle rostlinné výroby je v Zambii významný zejména chov skotu (v celé zemi se chová okolo čtyř milionů kusů) a drůbeže (přes 40 milionů).

Prezident Hichilema je vůbec největším chovatelem skotu v Zambii a rozvoj tohoto odvětví velmi podporuje. Ve srovnání s masnými plemeny má zatím relativně malý význam mléčný skot, spotřeba mléčných výrobků v zemi nicméně setrvale roste a Zambie má v tomto ohledu značný růstový potenciál. Rozvoj produkce mléka v Zambii podporují i programy zahraničních donorů, včetně ČR.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Na přelomu května a června 2022 do ČR zavítala delegace významných zambijských farmářů zabývajících se zejména chovem mléčného skotu a výrobců a distributorů krmiv pro hospodářská zvířata.

Cesta byla zorganizována s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR v rámci tzv. projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) a zúčastněných českých firem. Těmi byly společnost VVS Verměřovice s.r.o., která do Zambie vyváží minerálně vitaminové premixy do krmných směsí pro skot a drůbež a mléčné krmné směsi pro telata, firma EURO BAGGING s.r.o., která vyrábí stroje na zpracování a skladování krmiv, a společnost Natural, spol. s r.o., zabývající se šlechtitelstvím a umělou inseminací skotu.

Zambijští účastníci si během cesty prohlédli výrobní provozy českých firem. Navštívili některé z nejúspěšnějších českých mléčných farem, které spolupracují s firmou Natural v oblasti inseminace a jsou odběrateli krmiv firmy VVS Verměřovice. Mohli se tak přesvědčit o kvalitě produktů výše uvedených i dalších českých firem. Měli také možnost vidět české zemědělské stroje v akci na polích  a farmách.

Ilustrační foto

Zajímavá pro ně i byla návštěva Českomoravské společnosti chovatelů, která je v oblasti plemenářství, genetiky a kontroly mléčné užitkovosti světově renomovanou institucí. Členové delegace byli také přijati ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou a setkali se s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, který se ve své bývalé funkci ministra zemědělství významně angažoval v rozvoji spolupráce ČR se Zambií.

Zúčastněné české firmy jsou v Zambii aktivní již několik let, účastní se zde pravidelně nejvýznamnějšího zemědělského veletrhu Agritech Expo (účast českých subjektů na veletrhu byla také v minulosti podpořena z programu PROPED) a pořádají semináře pro zemědělce. Společnost Natural se zde již uplatnila coby dodavatel inseminačních dávek pro skot v rámci projektů rozvojové spolupráce ČR.

Právě proběhlá návštěva ČR tak navázala na dosavadní aktivity a zástupcům zambijských firem umožnila prakticky a detailně se seznámit s produkty a službami českých subjektů a přesvědčit se o jejich kvalitě. Výsledkem cesty je mimo jiné zvýšení množství dodávek krmných směsí VVS Verměřovice pro dva největší distributory krmiv v Zambii nebo objednávka stroje na plnění silážních vaků společnosti EURO BAGGING pro jednu z místních farem.

Potvrzuje se, že ačkoli Zambie je z hlediska českých subjektů vzdálené a možná poněkud obtížné teritorium, trpělivost a ochota investovat čas, úsilí a prostředky do navázání obchodních vztahů zde přináší výsledky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Václav Kuželka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme