Příležitosti v nízkouhlíkové ekonomice na Slovensku

Budování nízkouhlíkové ekonomiky na Slovensku je nutné pro splnění klimaticko-energetických cílů Evropské unie 2030. Slovensko musí například snížit emise skleníkových plynů, zvýšit energetickou účinnost nebo využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Docílení nízkouhlíkové ekonomiky vytváří celou řadu příležitostí v různých oborech pro české firmy. Za zmínku určitě stojí výroba elektřiny a tepla z OZE, plynárenství, elektromobilita, výroba oceli či odpadové hospodářství.Téměř polovina všech emisí skleníkových plynů na Slovensku připadá na energetiku. Druhá polovina emisí pak připadá na průmysl, dopravu, odpadové hospodářství a zemědělství.

Nejvíce emisí v energetice způsobuje výroba elektřiny spalováním hnědého uhlí v elektrárně Nováky. Slovenská vláda nedávno rozhodla, že do roku 2023 skončí dotování výroby elektřiny v Novákách. Ročně dosahuje tato podpora 100 mil. eur. Plánované odstavení elektrárny Nováky nabízí českým firmám příležitosti při stavbě trafostanic, které musí být vybudovány kvůli udržení bezpečnosti dodávek elektřiny.

Po ukončení provozu elektrárny Nováky téměř jistě skončí z ekonomických důvodů i těžba hnědého uhlí v nedalekých dolech. Plánovaná transformace uhelného regionu na horní Nitře s přislíbenou finanční pomocí EU tak nabízí našim firmám příležitosti v projektech spojených s využitím lokální geotermální energie. Využívání geotermální energie má velký potenciál nejen v regionu horní Nitry, ale prakticky na celém území Slovenska. Více než 120 termálních pramenů s různou teplotou vody rozmístěných po celém Slovensku může být využíváno pro výrobu elektřiny i tepla.

Zhruba 2/3 rodinných domů na Slovensku stále topí tuhými palivy, což výrazně přispívá k silnému znečištění ovzduší. Nejhorší situace je na jihu a východě země. Vzniklá situace bude určitě řešena výměnou kotlů až komplexní obnovou budov, což je další příležitost pro české dodavatele.

V plynárenství existují pro naše firmy příležitosti při modernizaci distribuční sítě státní společnosti SPP-distribuce. Společnost plánuje v blízké budoucnosti výměnu a obnovu starých kovových plynovodů a pozemní infrastruktury.

V průmyslové výrobě na Slovensku způsobují největší emise skleníkových plynů ocelárny v Košicích. Výrazné snížení emisí lze podle odborníků docílit výrobou oceli technologií za využití vodíku. Čeští dodavatelé takové technologie by v Košicích určitě uspěli.  

V oblasti dopravy hodlá Slovensko zvýšit podíl využívání elektrické energie. Elektrických aut a aut na hybridní pohon jezdí na Slovensku zatím velmi málo. Slovenská vláda v listopadu 2018 schválila Akční plán rozvoje elektromobility na léta 2019-2020. Ten zahrnuje mj. částku 5 mil. eur na dotace na nákup nových elektrických aut a částku 1 mil. eur na výstavbu nabíjecích stanic pro tyto vozy. Perspektivní jsou pro české firmy tedy dodávky komponentů pro elektromobily a budování nabíjecí infrastruktury.

Příležitosti nabízí i výstavba záchytných parkovišť u železničních stanic v okolí Bratislavy. V hlavním městě Slovenska je totiž parkování velkým problémem. Nové vedení města chce tuto situaci řešit právě výstavbou parkovišť a podporou hromadné dopravy.    

Příležitosti při vytváření nízkouhlíkové ekonomiky na Slovensku nabízí i odpadové hospodářství. Velké množství skládek bude nutné výrazně omezit výstavbou nových spaloven komunálního odpadu.

Budování nízkouhlíkové ekonomiky na Slovensku nabízí českým firmám hodně příležitostí a je třeba je náležitě využít.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, obchodní a ekonomický rada.

 

Doporučujeme