Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020 schválila vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předložilo vládě ČR ke schválení materiál „Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020“. Vláda tento materiál, který definuje, jakým způsobem bude stát v příštích letech chránit české spotřebitele, schválila.Materiál vytvořilo ministerstvo na základě podrobné analýzy aktuálních problémů spotřebitelů na vnitřním trhu a dalšího směřování Evropské unie v této oblasti.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu je stávající úroveň ochrany spotřebitele srovnatelná s úrovní vykazovanou v rámci Evropské unie. „Naše spotřebitelské právo je v zásadě kompatibilní s právem evropským. Stát podporuje vybrané aktivity spotřebitelských organizací, je zabezpečeno institucionální uspořádání včetně dozoru nad trhem nebo fungování české odnože evropského spotřebitelského centra. Státní dozorové orgány soustřeďují svoje kapacity do stěžejních oblastí jako je například bezpečnost výrobků,“ uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Důraz na mimosoudní řešení sporů

Významným opatřením pro posílení vymahatelnosti práva je realizace systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Český spotřebitel stále zůstává cílem neseriózních prodejců zejména v oblasti internetového prodeje a prodeje mimo obchodní provozovny. V současné době je pro spotřebitele jedinou cestou, jak řešit spor s obchodníkem, soud. Nový systém významnou měrou posílí vymahatelnost práva mimosoudní cestou, která je nyní v praxi značně obtížná. Proto spotřebitelé kvůli rizikům problém často raději neřeší a na své právní nároky rezignují.

„Nový nástroj pro vymáhání spotřebitelských práv, tedy mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, bude přínosný nejen pro spotřebitele, ale i pro poctivé podnikatele. Již letos by měly být vytvořeny potřebné legislativní podmínky, a to novelizací zákona  o ochraně spotřebitele,“ vysvětlil ministr Mládek.

V řízení půjde o tzv. konciliaci (mediaci, usmíření), během níž budou strany obchodního sporu vedeny k urovnání nezávislým mediátorem, pracovníkem  ČOI, který bude stranám sporu nápomocen odbornými radami. Výsledkem řízení bude uzavření oboustranné soukromoprávní dohody. Lhůta pro vyřízení sporu bude 90 dnů.

Povinnost vytvořit systém mimosoudního řešení sporů vyplývá i z evropské legislativy, resp. směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, nařízení o on-line řešení spotřebitelských sporů. Uvedený návrh rovněž přispěje k usnadnění řešení přeshraničních sporů pramenících zejména z internetového obchodu, neboť funkční subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vybudované na společných kvalifikačních požadavcích budou vytvořeny ve všech členských státech EU. Mezní lhůtou pro realizaci v rámci EU je červenec 2015.

Spotřebitelské vzdělávání i posílení obchodní inspekce

Z dalších konkrétních opatření, jež návrh přináší, je třeba zmínit podporu spotřebitelského a finančního vzdělávání studentů středních škol. Na jeho základě by mělo dojít ke zlepšení informovanosti spotřebitelů o jejich právech a o správném zacházení s financemi již v jejich studentském věku. V této věci Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Českou obchodní inspekcí osloví krajské úřady a nabídne jim uskutečnění přednášek příslušných pracovníků na školách.

V oblasti dozoru nad trhem uvažuje dokument taktéž o personálním i materiálním posílení České obchodní inspekce jako rozhodujícího dozorového orgánu na vnitřním trhu. ČOI bude moci účinněji reagovat v rámci modernějších postupů uplatňovaných v nabídce a prodeji zboží a služeb, a to včetně internetového prodeje na protizákonné praktiky některých neseriózních prodejců.

Vzhledem k tomu, že u většiny konkrétních opatření je nezbytná součinnost více subjektů, podílela se na přípravě předkládaného materiálu mezirezortní pracovní skupina, složená ze zástupců zainteresovaných orgánů státní správy, reprezentantů spotřebitelské veřejnosti a podnikatelů. 

Doporučujeme