Program EU cílí na podporu cirkulární ekonomiky v Latinské Americe

Evropská komise vydala příručku k grantové výzvě AL-INVEST VERDE Aliance EU – Latinská Amerika pro podporu udržitelného rozvoje a zaměstnanosti. AL-INVEST je programem EU historicky zaměřeným na podporu MSP; funguje již více než dvě desetiletí. Základním cílem je podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti skrze podporu nízkouhlíkové transformace a cirkulární ekonomiky Latinské Ameriky.

Požadavky

V prvním kole se po zainteresovaných subjektech žádá nahrání konceptu projektu, přičemž po úspěšné pre-selekci následuje dodání plné verze projektů. Deadline pro podávání konceptů je dne 15. února 2021. Cílem iniciativy je pomoci překonat strukturální problémy partnerského regionu Latinské Ameriky podporou malých a středních podniků, apelem na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky, diverzifikaci ekonomické aktivity s důrazem na inovace a zvyšování konkurenceschopnosti. Prakticky má program za štědré finanční asistence usnadnit transfer EU expertízy v oblasti udržitelných technologií a procesů. V programu je alokováno 33 mil. EUR.

Dva hlavní komponenty tvoří osu celého programu:

  1. mobilizace EU know-how a investic v podpoře budování aliancí s latinskoamerickým privátním sektorem;
  2. efektivní prosazování fundamentálních environmentálních a pracovněprávních standardů.

Podání projektů

K podání projektů je oprávněno pouze konsorcium skládající se minimálně z jedné entity původem z EU a z jedné entity z regionu Latinské Ameriky. Žadatel musí splňovat následující kritéria: statut právnické osoby, nekomerční charakter, původ v zemi EU. Jmenovitě je vítána účast svazů reprezentujících malé a střední podniky, obchodních komor, sektorově-specifických/průmyslových asociací, agentur na podporu obchodu, investic a komerčních aktivit, státních agentur na místní, národní i regionální úrovni. Hlavní žadatel musí spolupracovat s alespoň 4 spolu-žadateli ze 4 různých zemí regionu LA (splňující ostatní kritéria uvedená výše).

Cílovými skupinami projektů mohou být malé a střední podniky asociace a průmyslové svazy, výzkumná střediska a univerzity ochotní testovat a implementovat udržitelné procesy či zlepšit aspekt udržitelnosti nabízených služeb. Koncept projektu by měl obsahovat popis specifických aktivit, které budou realizovány v průběhu prvního roku projektu a nástin aktivit do dalších let (s přihlédnutím k současným bezpečnostním opatřením). Žádající konsorcium by mělo v rámci přihlášky prokázat jasnou strategii, síť kontaktů, svoji reputaci a administrativní kapacitu k zajištění finanční asistence partnerským entitám v regionu LA. Vybraným projektům je garantováno pokrytí 80 % celkových uznatelných nákladů.

Zájemci o grantovou podporu se mohou zúčastnit informační virtuální schůzky konané dne 1. února 2021. Podmínkou účasti na info schůzce je zaslání kontaktních údajů na adresu EuropeAid-ALINVEST-Comp1@ec.europa.eu do 18. ledna 2021. Více informací o této grantové výzvě naleznete v dokumentu s pokyny. S případnými dotazy se neváhejte obracet na Oddělení Amerik MPO.

• Teritorium: Amerika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme