Program Expanze umožnil MESgroup Czech největší investiční projekt v historii firmy

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech.

Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Společnost MESgroup Czech byla založena čtyřmi společníky v roce 2013, původně jako ryze obchodní firma zabývající se dodávkami strojních dílů a zámečnických sestav. Postupem času firma rostla, její činnost se rozšiřovala, až se posléze stala výrobně obchodní společností.

Dnes je firma schopná efektivně vyrábět a dodávat široký sortiment různorodých frézovaných a soustružených dílů v malých výrobních dávkách. Její zákazníci se rekrutují z nejrůznějších odvětví – od rehabilitačního průmyslu přes průmysl farmaceutický, dřevozpracující, tiskařský a papírenský průmysl, odvětví plnicích a balicích linek pro potravinářství až po odvětví specializovaných CNC strojů.

„Vlastní výrobu jsme zahájili již koncem roku 2014 vybudováním CNC frézovacího pracoviště v malé pronajaté výrobní hale v Uherském Brodě,“ vzpomíná Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti. „Nicméně rychlý nárůst obchodních příležitostí nás už rok poté přiměl k přesunu do větších, opět pronajatých, prostor v obci Slavkov. Během doby existence naší společnosti vzrostl počet zaměstnanců z původních 4 na aktuálních 36 a postupně jsme rozšiřovali technologické vybavení.

Od prvopočátku jsme si zakládali na výběru prvotřídních výrobních technologií a měřicí techniky. Nyní máme v provozu pracoviště přípravy materiálu, pracoviště CNC frézování, CNC soustružení, montážní pracoviště, dále pak pracoviště dokončovacích a balicích prací, a samozřejmě administrativu čítající početnou skupinu technickohospodářských pracovníků. Koncem roku 2015 jsme se rozhodli pro implementaci ERP systému Helios Orange, který byl sice v té době pro firmu naší velikosti svými možnostmi předimenzovaný, ale již nyní vidíme, jak správné toto rozhodnutí bylo. Je to silný nástroj k řízení, jehož možnosti jsme ještě zdaleka nevyčerpali.“

Tento celopodnikový systém řídí podle jeho slov všechny procesy od poptávky přes technologickou přípravu, výrobu samotnou, účetnictví, finanční analýzu až po firemní aktivity a umožňuje mimo jiné v reálném čase sbírat a vyhodnocovat data z jednotlivých fází výroby.

O programu Expanze

Program nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená jednak na pořízení nových strojů, zařízení a technologií různého druhu. A jednak na pořízení či rekonstrukci nemovitosti, to znamená např. na výstavbu výrobní haly, sídla společnosti, skladovacích prostor apod. A samozřejmě ho lze využít na nákup dlouhodobého nehmotného majetku.

Bezúročné úvěry poskytuje ČMZRB do výše 45 % způsobilých výdajů a v rozmezí 1 až 45 mil. Kč. Minimálně 20 % financování musí poskytnout komerční banka či leasingová společnost. Na tuto část úvěru ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 2 mil. Kč. Úvěry mají až 7letou dobu splatnosti (u nemovitostí až 10letou) včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.

Pokud podnikatel realizuje projekt, který spadá do tzv. zvláštních podporovaných aktivit, je zvýhodnění ještě větší. Rozmezí poskytovaného úvěru od ČMZRB je rozšířeno na 650 tisíc až 60 mil. Kč, doba splatnosti prodloužena na 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Finanční příspěvek na úhradu úroku u úvěru od spolufinancující komerční banky či leasingové společnosti je navýšen na 4 mil. Kč. Protože je program Expanze financován ze strukturálních fondů EU v rámci OP PIK, může být využit na projekty, které jsou realizované kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy.

„Požadavky našich stávajících zákazníků na zvyšování objemů dodávek a rozšiřování portfolia skupin dodávaných dílů a sestav jsou pro nás příjemnou zpětnou vazbou na úroveň poskytovaných služeb, kvality, včasnosti dodávek i flexibilitu naší firmy,“ dodává David Lukaštík. „Ke zjednodušení a zefektivnění práce svých kolegů aktuálně zavádíme bezpapírový provoz skladů a oddělení expedice pomocí bezdrátových terminálů napojených na celopodnikový informační systém,“ upřesňuje Ing. Miroslav Kadlček, druhý jednatel společnosti.

Oba jednatelé také zdůrazňují, že jejich firma si zakládá na společenské a ekologické zodpovědnosti jak výběrem obsluhovaných průmyslových segmentů, tak zejména svým působením v blízkém regionu. Snaží se finančně podporovat místní smysluplné aktivity a současně vynakládají úsilí ke zlepšování pracovního prostředí uvnitř firmy. Záleží jim například na účelné organizaci a pořádku na pracovištích a na otevřené komunikaci mezi lidmi.

Do nového

Ve stejném roce – 2014 – jímž se v MESgroup Czech datuje zahájení vlastní výroby, navázala firma též kontakt s ČMZRB. „V té době šlo o M-záruku k úvěru od ČSOB na první dva výrobní stroje,“ vysvětluje Miroslav Kadlček. „Jakožto čistě obchodní společnost bez jakýchkoliv dlouhodobých hmotných aktiv jsme byli pro banku rizikovým klientem, proto si záruku ČMZRB vyžádala.“

Spolupráci mezi bankou a obchodně výrobní firmou prověřil čas, a tak dnes je aktuálním projektem, při němž se ČMZRB a MESgroup Czech potkávají, výstavba velké výrobní haly. Díky zvyšujícím se objemům dodávek pro dlouhodobé zákazníky firmy MESgroup Czech a také vlivem projektů pro nové zákazníky již firma kapacitně vyčerpala prostory, kde dosud působila, a tak bylo rozhodnuto o započetí projektu výstavby. Do nově postavené haly v areálu bývalého zemědělského družstva Slavkov se firma přestěhovala letos v létě.

„Moderní administrativní budova s důrazem na příjemné a kvalitní pracovní prostředí a výrobní prostory dimenzované pro další rozvoj pojmou celkem 60 zaměstnanců,“ říká David Lukaštík. „Myslíme také na ekologickou udržitelnost rozvoje a hygienu práce, a proto je v objektu nainstalováno inteligentní automatizované řízení energií, které snižuje energetickou zátěž a celkový dopad provozu na životní prostředí.“

Dostupnost prostředků

Jak vlastně záměr financování současného projektu probíhal? „V první fázi jsme oslovili několik tuzemských bank s požadavkem na financování investičního projektu,“ vzpomíná Miroslav Kadlček. „Mezi oslovenými bankami byla samozřejmě ČSOB, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta iniciovala první jednání s ČMZRB a zajišťovala vzájemnou komunikaci v úvodních jednáních. Výsledkem byla kombinace úvěru od ČSOB a bezúročného úvěru Expanze od ČMZRB v poměru 2/3 financovány ČSOB a 1/3 od ČMZRB.“

David Lukaštík doplňuje: „Podmínky a odklad splátek byly nastaveny tak, abychom byli schopni bez problémů dokončit výstavbu, splácet stávající závazky a zároveň abychom si nezavřeli možnost využívat v budoucnu další úvěrové produkty na pořízení technologií. Jsme totiž velmi mladá firma a bez pomoci externího financování od bank bychom nemohli pružně reagovat na možnosti růstu. Velmi příjemnou součástí spolupráce s ČMZRB je také podpora v podobě proplacení části úroků z komerčního úvěru na tento projekt.“

Jednoznačným přínosem spolupráce s ČMZRB je podle obou jednatelů dostupnost prostředků a finanční úspora díky bezúročné povaze úvěru a částečnému proplacení úroků z komerčního úvěru.

Růst se zákazníky

Na otázku, jaké má MESgroup Czech plány pro nejbližší budoucnost, odpovídá Miroslav Kadlček „V roce 2020 bude pokračovat další krok digitalizace v podobě bezpapírového řízení výroby a montáží v rámci digitalizace výroby, zavádění metod průmyslového inženýrství jakožto základu pro přípravu na Industry 4.0, v němž vidím prostor pro posun celé naší společnosti kupředu. Naši lidé tak budou moci svou energii, znalosti a schopnosti využívat účelněji. V tomto období také požádáme o certifikaci v systému řízení jakosti dle ISO 9001, kde už byly zahájeny přípravné práce na implementaci této normy. Cílem je zavedení a udržení procesního řízení ve všech oblastech působení naší firmy. Ve spolupráci s ČMZRB máme v úmyslu spolupracovat i na dalších projektech.“

K tomu dodává David Lukaštík: „Jsme otevřeni novým smysluplným projektům našich zákazníků, rosteme s nimi. Ctíme otevřenou komunikaci, preciznost od poptávky po fakturaci, nasloucháme potřebám svých zákazníků a zaměstnanců a reagujeme rychle. Zvolili jsme cestu dlouhodobých vztahů a detailní znalost našich zákazníků nám poskytuje konkurenční výhodu.“

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Teritorium: Česká republika | Zlínský kraj
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme