Program nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států. Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu.Program bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d’Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být  pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň.

Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Jednotlivé oddíly a přílohy návrhu OP CENTRAL EUROPE 2020 byly v jednotlivých verzích podle potřeby postupně dopracovávány, např. 5. verze (viz zveřejněný dokument – překlad 5. verze do češtiny) už zahrnovala i výstupy z národních procesů hodnocení SEA. Příprava návrhu OP CENTRAL EUROPE 2020 a určení témat pro spolupráci se vyvíjelo se zapojením odborné veřejnosti postupně již od r. 2012, např. využitím on-line dotazníků, cílených interview, seminářů, národních dialogů, nadnárodního dialogu, o kterých se lze dovědět více na webové stránce strukturálních fondů v kategorii Novinek OP Central Europe a na webové stránce programu www.central2013.eu, resp. www.central2020.eu.

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP CENTRAL EUROPE 2020 v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Na Příkopě 3-5
Tel: 234 154 414, 234 154 016
nadnarodni@mmr.cz

Doporučujeme