Program pro jednotný trh: změna pojetí podpory podnikání

V návrhu víceletého finančního rámce pro období 2021- 2027 je u značné většiny centrálně řízených programů zachována určitá kontinuita vůči stávajícímu období. To však neplatí pro program COSME, který je pro následující období navrhován jako Program pro jednotný trh. Program je primárně zaměřen na posílení a zlepšení fungování Jednotného vnitřního trhu.
Pokud hovoříme o centrálně řízených programech, financovaných z Rozpočtu EU, v návrhu finanční perspektivy na období 2021 – 2027 je u značné většiny alespoň těch nejznámějších z nich patrná kontinuita vůči nynějšímu období. Tato kontinuita se projevuje jak v tom, že zůstává v platnosti, či se jen velmi kosmeticky mění jejich název, ale zejména a především vykazuje velmi silné znaky podobnosti jejich obsah.

Toto platí v plném rozsahu pro programy typu Horizon, CEF, ERASMUS či LIFE; a zcela jistě neplatí pro program, který se v nynější perspektivě nazývá COSME a pro tu budoucí je navrhován jako Single Market Programme (v české verzi je jeho oficiální pojmenování poněkud komplikovanější: Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku; v dalším textu pro jeho označení používejme zkratku SMP).

Změna pojetí podpory podnikání v rámci centrálně řízených programů se projevuje nejenom v tom, že oproti COSME došlo k velmi zásadnímu posílení tematické koncentrace na vybrané oblasti podpory (jež na první pohled nevypadají vzájemně příliš homogenně), ale též (a možná především) v tom, že realizace programu silně spoléhá na intenzivní synergii s vybranými centrálně řízenými programy, především InvestEU, a obsahově též s relevantními nástroji kohezní politiky.

Právě v tom se otevírá značný invenční prostor pro realizaci řešení „na míru“ potřebám, které každý členský stát v oblasti rozvoje podnikání a podpory konkurenceschopnosti má.

zpět na začátek

Základní faktografie programu SMP

Z množiny centrálně řízených programů by měl SMP patřit k těm finančně skromnějším (stejně jako to platí pro stávající COSME). Jeho navržená alokace činí 4,089 mld. EUR pro všechny členské státy EU, plus přesně vymezenou skupinu subjektů ze třetích zemí, které též budou moci na programu SMP participovat. K této sumě je pak třeba připočíst ještě částku 2 mld. EUR, jež jsou vyčleněny v rámci okna pro malé a střední podniky programu InvestEU (viz níže odstavec o synergiích s ostatními programy Víceletého finančního rámce 2021 – 2027).

Program SMP je zaměřen na šest oblastí podpory:

1. Bezpečnost potravin – na tuto oblast bude věnována spolehlivě největší část alokace programu, přesně 41 %. Podporována má být prevence, kontrola a vymýcení nákaz zvířat a škůdců rostlin; udržitelná výroba a spotřeba potravin; zlepšení dobrých životních podmínek zvířat; zvýšení účinnosti, účelnosti a spolehlivosti úředních kontrol. Nástroji k naplnění těchto cílů mají být například:

 • systém včasné a účinné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF);
 • referenční laboratoře a referenční střediska EU;
 • financování mimořádných opatření;
 • školení příslušných úřadů v oblasti potravin a krmiv, zdraví a životních podmínek zvířat a zdraví rostlin.

2. Ochrana spotřebitele – na tuto oblast je navrženo vyčlenit 5 % finanční alokace programu. Předmětem podpory je zajištění toho, aby produkty na trhu byly bezpečné a spotřebitelé byli obeznámeni s pravidly; součástí je též pomoc národním úřadům směrem k účinnější vzájemné spolupráci a rychlejší komunikaci; podpora má být prováděna prostřednictvím následujících nástrojů:

 • systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky;
 • sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, jež bojuje proti nelegálním praktikám rozšířeným v rámci celé EU, například klamavé reklamě;
 • evropských spotřebitelských center, kde mohou občané řešit své problémy například při nakupování on-line;
 • platformy pro řešení sporů on-line, která spotřebitelům pomáhá řešit spory mimosoudní cestou.

3. Konkurenceschopnost – pro účely této oblasti podpory zamýšlí program alokovat 24 % svých disponibilních prostředků. Přičemž rozhodujícím typem podpořených subjektů mají být malé a střední podniky; cílem této oblasti podpory je zajištění finanční podpory z programu InvestEU, případně jiné typy relevantní finanční podpory, včetně dotačních titulů z jiných programů, usnadnění přístupu na trh a snížení administrativní zátěže, podpora zavádění inovací a řešení globálních a společenských problémů, podpora příznivého podnikatelského prostředí a podnikatelské kultury. Navrženými nástroji jsou pak:

 • síť Enterprise Europe Network, kompaktní soubor poradenství pro malé a střední podniky poskytující jim soubor rad týkajících se inovací a růstu v podmínkách otevřené mezinárodní ekonomiky;
 • nástroje dluhového a kapitálového financování v rámci okna pro malé a střední podniky Programu InvestEU.

4. Efektivní jednotný trh – tato oblast podpory by měla představovat 11 % celkové finanční alokace programu SMP a zaměřit se na provádění a prosazování současných pravidel a jejich další rozvoj v oblastech jako právo společností, smluvní právo, opatření proti praní špinavých peněz či volný pohyb kapitálu; dále tato podpora zahrnuje zajištění toho, aby poskytovatelé finančních služeb naplňovali potřeby spotřebitelů, občanské společnosti a koncových uživatelů; podpora se též týká posílení nástrojů a odborných znalostí pracovníků Evropské komise, vedoucí k efektivnějšímu prosazování pravidel hospodářské soutěže v digitální ekonomice, například prostřednictvím využití dat velkého objemu a algoritmů; součástí je pak též realizace aktivit vedoucích k lepšímu fungování jednotného trhu „v terénu“, které by zadavatelům veřejných zakázek umožnilo efektivněji nakládat s veřejnými prostředky. Nástroji jsou v této oblasti podpory navrženy:

 • jednotná digitální brána, která občanům a podnikům poskytne služby pro on-line správu;
 • systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, který slouží k výměně informací mezi úřady;
 • systém řešení problémů na vnitřním trhu SOLVIT pro občany a podniky.

5. Evropské statistiky – na tuto oblast podpory je vyčleněno 14 % navržené finanční alokace programu. Smyslem je zde poskytnout národním statistickým úřadům finanční prostředky na tvorbu a šíření kvalitních statistik zaměřených na monitorování hospodářské, sociální, environmentální a územní situace; statistiky představují důležitou platformu pro rozhodovací procesy v EU, jež se mohou opírat o věrohodné, spolehlivé údaje a současně následně exaktně měřit dopad iniciativ EU. Nástroji v této oblasti jsou:

 • posílené partnerství mezi evropským statistickým úřadem Eurostat a národními statistickými úřady, při němž budou využity různorodé zdroje údajů, pokročilé metody datové analýzy, inteligentní systémy a digitální technologie.

6. Účinné standardy – v závěrečné oblasti podpory programu SML je 5 % jeho navržené alokace zaměřeno na poskytování finanční podpory organizacím, které vyvíjejí evropské standardy, které v rámci EU zaručují, že výrobky a služby splňují dohodnutou úroveň kvality a bezpečnosti. Za navržené nástroje lze v této souvislosti považovat:

 • spolupráci mezi Evropskou komisí a evropskými organizacemi, které vyvíjejí evropské standardy, prostřednictvím společných iniciativ a akčních plánů.

zpět na začátek

Důvody existence programu SMP

Program SMP je primárně zaměřen na posílení a zlepšení funkčnosti Jednotného vnitřního trhu (JVT) EU, bezpochyby základního a nedělitelného stavebního kamene ekonomické integrace EU. Jak je z jeho výchozí základní faktografie patrné, je však program SMP zaměřen jen na velmi selektivní součásti JVT.

Ostatní součásti navrženého Víceletého finančního rámce 2021 – 2027 tak přispívají rozvoji JVT daleko významněji a robustněji, ať již hovoříme o kohezní politice, společné zemědělské politice, tak rovněž celé sadě nově navržených centrálně řízených programů, především pak Horizon Europe a CEF.

Přestože se obsahové zaměření programu SMP může zdát být ve vztahu k výzvám představovaným potřebami rozvoje JVT jako parciální, zajisté není bezvýznamné. Týká se především oblastí, které představují společného jmenovatele především institucionálního prostředí pro JVT z pohledu všech členských států.

Taktéž reflektuje prostor otevřený technologickým pokrokem, především rozvojem digitální ekonomiky a společnosti, jejíž mnohé projevy nejsou kvůli obrovské dynamice zatím ani legislativně podchyceny. Jde o to, aby technologický pokrok nevytvářel nové, dodatečné bariéry mezi členskými státy EU, ale naopak o to, aby zásadním způsobem přispěl k homogenitě, celistvosti a propojenosti EU jako celku (jak z pohledu zajištění její ekonomické prosperity, tak též schopnosti čelit novým exogenním rizikům).

Klíčoví aktéři trhu, výrobci, prodejci a spotřebitelé, by měli mít na JVT možnost objektivně a racionálně se rozhodnout; při jejich působení na JVT by měla být v maximální míře eliminována situace informační asymetrie, jež možnost objektivního a racionálního rozhodování nepatřičně zkresluje a deformuje. Pro obhajobu jejich nesporných práv musejí existovat nevyvratitelné informace; prostředí JVT tak vyžaduje zavedení systému flexibilní výměny informací mezi příslušnými národními orgány a na ni navazující akceschopnost jednotlivých oprávněných subjektů, díky jejichž činnosti budou podmínky proto působení klíčových aktérů JVT ve všech jeho teritoriích rovné a identické.

Navržený program SMP představuje experiment, který pod jeden organizační deštník v sobě sdružuje aktivity, doposud vynakládané prostřednictvím pěti jsoucích programů a iniciativ v oblasti konkurenceschopnosti podniků, ochrany spotřebitele, finančních služeb pro spotřebitele a konečné uživatele, tvorby politik v oblasti finančních služeb a potravinového řetězce, financované z různých rozpočtových kapitol, jejichž společným jmenovatelem v drtivé většině je podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Významným parametrem programu SMP je nalezení synergie s efektivnějším procesem financování, konkrétně cestou konsolidace všech centrálně spravovaných finančních nástrojů na úrovni EU v rámci programu InvestEU, včetně dluhových a kapitálových finančních nástrojů, ve prospěch malých a středních podniků.

Úvěrové záruky pro malé a střední podniky, které dříve upravoval program COSME, budou tudíž prováděny v rámci specializovaného nástroje (okna) pro malé a střední podniky programu InvestEU.

Pokud jde o příjemce dluhových a kapitálových finančních nástrojů v rámci programu COSME, bude zajištěna kontinuita finanční podpory a hladký přechod k fondu InvestEU.

zpět na začátek

Detailnější informace o programu SMP

V návaznosti na základní faktografii o programu SMP představenou výše, je žádoucí zmínit též další významné parametry, jež budou provázet využívání tohoto programu.

Program má tyto obecné cíle:

 • zlepšit fungování vnitřního trhu a zejména chránit občany, spotřebitele a podniky, především mikropodniky a malé a střední podniky, a posílit jejich postavení prosazováním práva Unie, usnadňováním přístupu na trh, stanovováním norem a podporou zdraví lidí, zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, jakož i posílit spolupráci mezi příslušnými orgány členských států navzájem a mezi těmito orgány a Komisí a decentralizovanými agenturami EU;
 • poskytovat vysoce kvalitní, srovnatelné a spolehlivé statistky o Evropě, o něž se může opřít tvorba, monitorování a hodnocení všech politik EU a které pomáhají tvůrcům politik, podnikům, akademické obci, občanům a médiím činit informovaná rozhodnutí a aktivně se zapojit do demokratického procesu.

Pro financování jsou způsobilá tato opatření:

 • poskytování různých forem podpory malým a středním podnikům;
 • usnadnění přístupu malých a středních podniků na trhy, podpora malých a středních podniků při řešení celosvětových a společenských problémů a internacionalizaci podnikání a posilování vedoucího postavení EU v oblasti průmyslu v globálních hodnotových řetězcích (včetně sítě Enterprise Europe Network);
 • řešení překážek na trhu a administrativní zátěže a vytváření příznivého podnikatelského prostředí za účelem posílení postavení malých a středních podniků, aby mohly využívat výhod vnitřního trhu;
 • usnadnění růstu podniků, včetně rozvoje dovedností, a průmyslové transformace odvětví výroby a služeb;
 • podpora konkurenceschopnosti podniků a celých hospodářských odvětví i podpora využívání inovací malými a středními podniky a spolupráce v hodnotovém řetězci prostřednictvím strategického propojování ekosystémů a klastrů, včetně společné klastrové iniciativy;
 • posilování podnikatelského prostředí a podnikatelské kultury (včetně systému školení pro nové podnikatele) a podpora startupů, udržitelnosti a rozšiřování podniků.

Do programu se budou moci zapojit členské státy, členové Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidáti. V souladu s celkovou politikou Unie budou mít za určitých podmínek možnost účastnit se programu i země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství.

Navíc bude program otevřen ve Švýcarsku v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o spolupráci v oblasti statistiky.

Program bude prováděn prostřednictvím nejčastěji používaných výdajových mechanismů rozpočtu Unie, a sice zadávání veřejných zakázek a grantů.

Provádění programu by mělo vycházet z ročního nebo víceletého pracovního programu nebo programů. Vzhledem ke střednědobé až dlouhodobé povaze sledovaných cílů a zkušenostem získaných v minulosti by pracovní programy mohly zahrnovat několik let. Víceleté pracovní programy neovlivní provádění programu, ale sníží administrativní zátěž.

Předpokládá se, že části programu budou provádět výkonné agentury. To se týká zejména činností vztahujících se ke konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků a ke vzdělávání v oblasti zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a na podporu dobrých životních podmínek zvířat.

Výsledky a výstupy programu budou pravidelně posuzovány za použití komplexního monitorovacího systému na základě definovaných ukazatelů s cílem zajistit efektivnost nákladů. Vzhledem k tomu, že program hraje převážně podpůrnou úlohu, přičemž pomáhá správám členských států sdílet informace a posilovat jejich kapacitu, zaměřuje se monitorovací systém mimo jiné na sledování pokroku při plnění činností programu prostřednictvím ukazatelů výstupů.

Program by měl podporovat tvorbu, provádění a prosazování právních předpisů EU, které jsou základem pro řádné fungování vnitřního trhu. Dále by měl podporovat vytváření vhodných podmínek k posílení postavení všech subjektů na vnitřním trhu: podniků, občanů včetně spotřebitelů, občanské společnosti a veřejných orgánů.

Za tímto účelem by měl usilovat o zajištění konkurenceschopnosti podniků, a zejména malých a středních podniků, ale také podporovat prosazování pravidel týkajících se ochrany a bezpečnosti spotřebitele a zvyšování informovanosti podniků a jednotlivců tím, že jim poskytne správné nástroje, poznatky a kompetence, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a posilovat svou účast na tvorbě politik EU.

Program by měl dále posílit regulační a správní spolupráci, zejména výměnou osvědčených postupů, budováním znalostních a kompetenčních základen, včetně využívání strategického zadávání veřejných zakázek.

Program by měl rovněž usilovat o podporu tvorby vysoce kvalitních mezinárodních norem, které jsou základem pro provádění právních předpisů Evropské unie. To také zahrnuje stanovení norem v oblasti účetního výkaznictví a auditu, čímž se přispěje k transparentnosti a dobrému fungování kapitálových trhů EU a ke zvýšení ochrany investorů.

Program by měl podporovat tvorbu pravidel a stanovování norem také tím, že zajistí co nejširší zapojení zúčastněných stran. Cílem programu by měla být též podpora provádění a prosazování právních předpisů Unie, které stanoví vysokou úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin v potravinovém řetězci a zlepšování životních podmínek zvířat.

Program by měl zajistit účinnou podporu malých a středních podniků během celého jejich životního cyklu. Měl by vycházet z jedinečných poznatků a odborných znalostí shromážděných s ohledem na malé a střední podniky a průmyslová odvětví a z dlouholetých zkušeností s prací s evropskými, vnitrostátními a regionálními zúčastněnými stranami.

Tato podpora by měla vycházet z úspěšných zkušeností sítě Enterprise Europe Network jakožto jediného kontaktního místa, jež má zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjet jejich podnikání na jednotném trhu i na jiných trzích. Síť hodlá nadále poskytovat služby jménem ostatních programů EU, jmenovitě programu Horizon 2020, za použití finančních zdrojů těchto programů.

Systém školení pro nové podnikatele by měl také zůstat nástrojem, který dá novým nebo potenciálním podnikatelům příležitost získat podnikatelské zkušenosti od zkušených podnikatelů z jiné země, čímž jim umožní rozvíjet jejich podnikatelský talent. Program by měl usilovat o další růst a rozšiřování svého zeměpisného pokrytí, a nabízet tak podnikatelům širší škálu příležitostí k výměně zkušeností, čímž se případně zajistí doplňkovost s jinými iniciativami Unie.

Klastry jsou považovány za strategický nástroj pro podporu konkurenceschopnosti a rozšiřování malých a středních podniků, neboť nabízejí příznivé podnikatelské prostředí. Společné klastrové iniciativy by měly dosáhnout kritického množství k urychlení růstu malých a středních podniků. Propojením specializovaných ekosystémů klastry vytvářejí nové obchodní příležitosti pro malé a střední podniky a lépe je integrují do evropských a globálních strategických hodnotových řetězců.

Je třeba podporovat rozvoj nadnárodních strategií partnerství, jakož i provádění společných činností podporovaných Evropskou platformou spolupráce mezi klastry. Vytváření udržitelných partnerství by mělo být podporováno pomocí pokračujícího financování v případě, že se dosáhne milníků výkonnosti a účasti.

Prostřednictvím klastrových organizací by ve prospěch malých a středních podniků měla být poskytována přímá podpora na zavádění moderních technologií, nových obchodních modelů, nízkouhlíkových řešení a řešení účinněji využívajících zdroje, zavádění kreativní činnosti, design, rozšiřování dovedností, získávání talentovaných lidí, zrychlení podnikání a internacionalizaci.

Ostatní specializované subjekty na podporu malých a středních podniků by měly být zapojeny do usnadnění průmyslové transformace a provádění strategií inteligentní specializace. Program by měl tudíž přispívat k růstu a vytvářet propojení s centry a investicemi EU, jež podporují (digitální) inovace a jsou prováděny v rámci politiky soudržnosti a programu Horizon Europe. Lze také prozkoumat součinnost s programem Erasmus.

zpět na začátek

Synergie programu SMP

Navrhovaný program podporuje součinnost a doplňkovost při poskytování podpory malým a středním podnikům a podnikání v rámci fondu InvestEU.

Za tímto účelem bude kromě částky ve výši 1 000 milionů EUR vyčleněné na podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků v rámci tohoto programu prostřednictvím nefinančních nástrojů proveden záruční mechanismus pro malé a střední podniky s rozpočtem ve výši 2 000 milionů EUR v rámci specializovaného nástroje pro malé a střední podniky fondu InvestEU.

Program doplňuje podporu pro malé a střední podniky a podnikání poskytovanou v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program usiluje o součinnost s programem Horizon Europe a s Kosmickým programem při podněcování malých a středních podniků, aby využívaly průlomových inovací a dalších řešení vyvinutých v rámci těchto programů. Program se také doplňuje s programem Digitální Evropa, jehož cílem je podporovat digitalizaci hospodářství EU a veřejného sektoru.

Navrhovaný program navíc bude usilovat o součinnost s Fondem pro spravedlnost, práva a hodnoty, který má podporovat další rozvoj evropského prostoru práva v zájmu zajištění účinnosti vnitrostátních systémů soudnictví a který je rozhodujícím činitelem spravedlivého a nákladově efektivního evropského hospodářství.

Navrhovaný program je v souladu s programem Erasmus a Fondem solidarity Evropské unie, jakož i Evropským sociálním fondem plus. Bude působit jako katalyzátor pro mobilitu v rámci trhu práce a mezi mladými lidmi, která je pro dobře fungující vnitřní trh nezbytná.

A pokud jde o opatření v oblasti potravinového řetězce, která navrhovaný program podporuje, jako jsou veterinární a fytosanitární opatření v případě krizí týkajících se zdraví zvířat a rostlin, ta by mohla být doplněna tržními intervencemi zahrnutými do rozpočtu Unie v oblasti společné zemědělské politiky.

Opatření programu by měla být případně využívána k tomu, aby úměrným způsobem řešila selhání trhu nebo suboptimální investiční situace, aniž by zdvojovala či vytlačovala soukromé financování, a měla by mít jasnou evropskou přidanou hodnotu. Tím se zajistí jednotnost opatření programu a pravidel EU pro státní podporu a zabrání nepřiměřenému narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Převzato z Měsíčníku EU aktualit vydávaném EU Office České spořitelny, a. s., Autor: Petr Zahradník

zpět na začátek

Doporučujeme