Programy pro období 2014-2020

Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 12. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 13. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 14. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 15. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 16. Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 17. Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 18. Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 19. ESPON 2020
 20. Operační program INTERACT III

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme