Projekty programu Aid for Trade realizované v roce 2021

Na základě potřeb a zájmu partnerských států bylo v roce 2021 připraveno devět nových projektů, které se budou realizovat společně s šesti projekty prodlouženými z roku 2020.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. června 2020 č. 618 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2023 pokračuje v roce 2021 realizace projektů programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Realizace projektů je v letošním roce, stejně tak jako v roce 2020, výrazně poznamenána nepříznivou celosvětovou epidemiologickou situací způsobenou pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu bylo výše uvedených šest projektů z roku 2020 prodlouženo do roku 2021, kdy budou společně s novými letošními projekty dokončeny.

V roce 2021 měl být rovněž realizován projekt v Barmě „Předání zkušeností ČR v oblasti zdravotní péče zejména se zaměřením na zdravotní pojištění a celkový ekonomický management“ iniciovaný Ministerstvem zdravotnictví a sportu Barmy, který byl zahájen v roce 2020 a který měl barmské straně pomoci řešit otázky spojené s řízením tohoto resortu. Projekt však byl ukončen k 22. 2. 2021 v důsledku vnitropolitického vývoje v této zemi vzhledem k tomu, že situace v místě je do značné míry nepředvídatelná a nezaručuje řádné dokončení projektu a využití jeho výsledků.

Přeskočit seznam kapitol

Projekty programu Aid for Trade

Projekty z roku 2020, prodloužené do roku 2021

Podpora turistiky jako prostředku pro rozvoj obchodu a služeb v Etiopii

 • Stát: Etiopie
 • Realizátor: AQUATEST a.s., Praha
 • Cena projektu: 859 826 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo kultury a turistiky Etiopie

V mnoha afrických zemích hraje turistika důležitou roli jako významná součást sektoru služeb. Etiopie by ráda tento trend rovněž podpořila a otázce většího příspěvku turistiky k celkovému hospodářskému rozvoji země je věnována též významná část etiopského Growth and Transformation Plan II.

Turistika je etiopskými představiteli považována za perspektivní oblast, která by měla do budoucna přinést mnohem větší příjmy do státního rozpočtu, podpořit rozvoj služeb a podnikatelských aktivit spojených s turistickým ruchem, tím zvýšit rovněž zaměstnanost, a to i v odlehlejších oblastech, které jsou turisticky zajímavé.

Etiopská vláda by ráda do celého procesu účelně zapojila soukromý sektor, občanskou společnost, jednotlivé obce, jakož i zahraniční partnery. Seznámení s postupy a předání know-how, jak zvýšit profesionalitu a kapacity etiopského turistického sektoru, žádá etiopská strana od České republiky.

V rámci realizace se počítá se studijní cestou vybraných etiopských ministerských úředníků do ČR a s přijetími u představitelů příslušných institucí v ČR, zástupců cestovních kanceláří atd. Následně bude zrealizována služební cesta českých expertů do Etiopie.

Diskutovanými tématy budou zejména zlepšení turistických služeb v Etiopii, podpora podnikání v tomto sektoru, české zkušenosti s vývojem podpory turistiky ze strany státu, seznámení s českým trhem turistického ruchu atd. Závěrečným výstupem bude tzv. provozní manuál shrnující doporučení pro turistický sektor v Etiopii, který bude předán etiopskému žadateli o projekt.

Zpět na přehled

Předání znalostí, budování kapacit a vypracování studie Zavedení systému vážení za jízdy nákladních automobilů v Moldavsku

 • Stát: Moldavská republika
 • Realizátor: SmartPlan s.r.o., Praha
 • Cena projektu: 1 011 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo hospodářství a infrastruktury Moldavské republiky

Moldavské Ministerstvo hospodářství a infrastruktury a jemu podřízený Státní silniční úřad (State Road Administration) věnují značnou pozornost správě a údržbě domácí silniční sítě. V současnosti probíhá rozsáhlý program její obnovy za využití zdrojů mezinárodních finančních institucí, především EIB a EBRD.

Velké obtíže však působí přetížené kamiony, které nerespektují povolenou hmotnost a způsobují předčasné poškozování vozovek. Národní agentura pro silniční dopravu (National Agency of Road Transport) sice provádí namátkové kontroly pomocí přenosného zařízení na měření hmotnosti nákladních automobilů, tyto kontroly však je možno aplikovat jen na velmi omezeném počtu zastavených automobilů, a navíc místo vážení je rychle známo a ostatní vozy se mu včas vyhnou.

Moldavská strana proto hledá zkušenosti a rady v ČR, jak efektivně provádět „vážení za jízdy“ (weigh-in-motion) tak, aby nemohlo docházet k těmto situacím. Po ověření rozsahu chybějících znalostí a zkušeností se uskuteční dvě služební cesty českých expertů do Moldavské republiky a jedna studijní cesta moldavských odborníků do ČR.

V průběhu cest do Moldavské republiky jsou naplánována přijetí a rozhovory s představiteli příslušných institucí, budou zmapována a posouzena místa vybraná pro umístění zařízení pro vážení za jízdy a proběhnou proškolení a předání odborných informací a zkušeností. V České republice se plánují prezentace fungování systému v ČR, diskuse z oblasti vysokorychlostního vážení vozidel za jízdy, ochrany silnic před poškozováním přetíženými vozidly atd.

Na závěr realizátor vypracuje a předá moldavské straně studii, jak správně nastavit moderní systém „vážení za jízdy“ (weigh-in-motion) v Moldavské republice tak, aby zároveň odpovídal aktuálním evropským standardům.

Zpět na přehled

Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj byznysu v Moldavsku

 • Stát: Moldavská republika
 • Realizátor: DEKONTA, a.s., Stehelčeves
 • Cena projektu: 947 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia (State Environmental Inspection, territorial department Gagauzia)

Comrat je hlavní město autonomního regionu Gagauzia v Moldavsku a celý okres Comrat má velký potenciál pro rozvoj podnikání a byznysu. Problém představují nevyužívané a opuštěné bývalé průmyslové, zemědělské či další budovy i celé areály (brownfields). Jedná se o chátrající objekty, bývalá skladiště pohonných hmot, prostory aktuálně využívané pro skladování různých druhů chemikálií apod.

Tyto lokality jsou v řadě případů příčinou kontaminace, působí značné ekologické škody, jsou nebezpečné pro zdraví obyvatel a ve svém důsledku představují překážky pro další hospodářský rozvoj oblasti. Teritoriálně příslušný odbor moldavské Státní inspekce životního prostředí stejně tak jako další místní úřady by uvítaly zmapování těchto nevyužívaných míst vč. předběžných návrhů nápravných opatření.

V rámci projektu se uskuteční služební cesty skupiny expertů realizátora do teritoria, v jejichž průběhu budou prostudovány archivní materiály, proběhnou konzultace a interview s místními představiteli i občany a zejména pak vlastní průzkum terénu a terénní práce. Výsledky inventarizace, vyhodnocení a návrh opatření pro revitalizaci vč. odhadu finanční náročnosti budou obsaženy v závěrečné zprávě.

Dosažené výsledky a závěry budou prezentovány rovněž v průběhu semináře zrealizovaného v Moldavské republice. Pro moldavské odborníky bude též připravena studijní cesta do České republiky, v jejímž průběhu se budou moci seznámit s praxí v ČR a navštívit předem vytipované lokality.

Zpět na přehled

Přenos zkušeností, budování kapacit a implementace třídění komunálního odpadu ve městě Batumi v Gruzii

 • Stát: Gruzie
 • Realizátor: Bluetech s.r.o., Pacov
 • Cena projektu: 1 168 100 Kč
 • Iniciátor projektu: Sandasuptaveba – městská firma zabývající se svozem odpadu v Batumi

Město Batumi je turistická destinace na pobřeží Černého moře, která má zejména v důsledku turistického ruchu značné problémy se zpracováním odpadu, odpadkové koše a kontejnery jsou přeplněny, odpad není tříděn atp. Nová legislativa o nakládání s odpadem v Gruzii, Národní akční plán a další dokumenty, přitom zdůrazňují cíl recyklace odpadu od roku 2020, čehož má být dosaženo jako výsledek jeho třídění.

Podnik Sandasuptaveba sice připravil menší pilotní projekt pro třídění odpadu, celkově však nemá dostatečné zkušenosti ani odbornost a potřebuje v tomto ohledu podporu a předání znalostí pro budování svých kapacit. Vzhledem k tomu, že nedisponuje ani potřebným technickým vybavením pro třídění odpadu, součástí předání zkušeností je i dodávka menší třídicí linky. Jde o vzorový příklad použitelný též v dalších regionech v Gruzii.

V rámci projektu již proběhla série telekonferencí, na jejichž základě byl stanoven přesný obsah školení a rozsah předávaných zkušeností a byly upřesněny parametry požadované třídicí linky. V průběhu studijní cesty gruzínských představitelů do ČR proběhne školení v oblasti odpadového hospodářství vč. předpokládaných návštěv firem zabývajících se odpadovými technologiemi, výrobou třídicích linek, provozujících systémy sběru a recyklace odpadů atd.

V rámci následné služební cesty českých expertů do Gruzie bude zrealizována další část školení vč. zaškolení obsluhy a předána příslušná dokumentace a manuály. Slavnostním předáním třídicí linky gruzínskému partnerovi bude projekt završen.

Zpět na přehled

Představení českého know-how a praktických postupů podporujících rozvoj mlékárenského sektoru na Filipínách

 • Stát: Filipíny
 • Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
 • Cena projektu: 1 000 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Mlékárenská konfederace Filipín – Dairy Confederation of the Philippines (DCP)

Potenciál mléčné produkce na Filipínách je značný a výroba se každý rok zvyšuje, její nárůst však stále není dostatečný, aby uspokojil domácí poptávku. Většina spotřeby mléčných výrobků je kryta dovozem a mléko se stává třetí nejvíce dováženou potravinou v zemi. Prostor pro zlepšení je přitom velký, což by s sebou neslo i zvýšení zaměstnanosti a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Filipínská strana by ráda tuto situaci v mlékárenství urychleně řešila, což je v souladu se Strategií rozvoje mlékárenského sektoru na Filipínách i s prioritami příslušného Akčního programu rozvoje mlékárenského sektoru. Pomoc a potřebné znalosti a informace v tomto ohledu hledá filipínská strana u odborníků z České republiky.

V souladu s žádostí je proto naplánována jedna služební cesta českých expertů na Filipíny. V jejím průběhu se uskuteční tři hlavní aktivity:

 • posílení školících dovedností členů DCP a školících pracovníků,
 • předání know-how pro výrobu vybraných mléčných produktů a pro zlepšení jejich kvality díky správným výrobním postupům a testování kvality,
 • zvýšení kapacity a předání know-how členům DCP, školícím pracovníkům a lokálním dodavatelům.

Tím bude naplněn hlavní cíl projektu, kterým je pomoc filipínské straně při posílení jejích školicích dovedností, předání know-how jak zlepšit kvalitu mléčných výrobků a jak zvýšit kapacity při hodnocení rentability v závislosti na zvolené variantě chovu a krmení hospodářských zvířat.

Zpět na přehled

Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-upů

 • Stát: Vietnam
 • Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Cena projektu: 463 900,61 Kč
 • Iniciátor projektu: Hanojská asociace malých a středních podniků (Hanoi Association of Small and Medium Enterprises)

Vietnam je jednou ze zemí jihovýchodní Asie s nejrychleji rostoucími ekonomikami a zároveň s dostatečným potenciálem pro příliv zahraničních investic. Úspěšnost zakládání nových podniků a plnění jejich obchodních plánů je však stále velice nízká, 80 % z nich nepřečká dva roky. Vietnamská strana proto podniká řadu podpůrných kroků.

S cílem podpory podnikání, rozvoje MSP, odstraňování administrativních bariér a podpory liberalizace obchodu byla např. již v roce 1995 založena Hanojská asociace malých a středních podniků (Hanoi SME), vietnamská vláda v zájmu podpory obchodu a zakládání start-upů dále zřídila řadu fondů na státní, provinční i městské úrovni atd. Přesto se vietnamské start-upy stále potýkají s řadou problémů.

Hanojská asociace MSP proto hledá potřebné rady v ČR. S cílem pomoci zlepšit situaci je naplánována přibližně týdenní studijní cesta představitelů Hanoi SME do ČR a následně pak služební cesta dvou českých expertů do Vietnamu. V průběhu cesty do ČR proběhnou setkání, školení a rozhovory s českými experty z oboru. V rámci následné služební cesty do Vietnamu budou školení pokračovat pro širší okruh odborníků z Hanoi SME a z její členské základny tím, že budou připraveny prezentace, rozhovory, kulaté stoly atd.

Vietnamské straně tak budou předány požadované informace, prezentovány aktivity a mechanismy využívané v ČR v zájmu pomoci budování kapacit současných MSP a budoucích start-up, čímž dojde k předání potřebného know-how a k posílení odbornosti představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků.

Zpět na přehled

Nové projekty v roce 2021

Zlepšení situace, produktivity a efektivity důlního průmyslu v Bosně a Hercegovině

 • Stát: Bosna a Hercegovina
 • Realizátor: G E T s.r.o., Praha
 • Cena projektu: 865 083 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo zahraničního obchodu a ekonomických vztahů Bosny a Hercegoviny (MOFTER)

V Bosně a Hercegovině je hlavní nerostnou surovinou uhlí. Uhlí je zároveň přírodním zdrojem využívaným v současnosti většinou pro výrobu elektrické energie v tepelných elektrárnách a jako takové je v zásadě základem celého energetického sektoru. Tepelné elektrárny jsou pak hlavními odběrateli producentů uhlí. Do popředí tak vyvstává otázka produktivity a efektivity důlního odvětví.

Dlouhodobým cílem bosenské strany je proto modernizace těžebního průmyslu, celková restrukturalizace energetického sektoru a v neposlední řadě zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, což by vše mělo vést ke zvýšení produktivity a efektivity celého odvětví, snížení emisí CO2 atd.

V rámci projektu je naplánována služební cesta českých expertů do Bosny a Hercegoviny a dále studijní cesta bosenských specialistů do ČR. Česká skupina navštíví vybrané uhelné doly v Bosně a Hercegovině, kde bude mít možnost seznámit se s aktuální situací přímo na místě a v rámci připravených prezentací předá zkušenosti a rady, jak situaci v uhelném důlním průmyslu postupně zlepšovat.

V ČR budou pro bosenské představitele zajištěny mj. návštěvy na českých vládních úřadech, event. dalších institucích, zodpovědných za sektor energetiky, bosenští experti budou mít příležitost setkání a výměny názorů se svými českými partnery a budou jim předány zkušenosti z oblasti uhelného důlního průmyslu a představeny používané technologie, technika atp.

Předané zkušenosti a informace napomohou bosenské straně při přípravě uceleného restrukturalizačního programu za využití získaného českého know-how.

Zpět na přehled

Zlepšení služeb malých a středních podniků za využití moderních technologií automatizované komunikace v Bosně a Hercegovině

 • Stát: Bosna a Hercegovina
 • Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
 • Cena projektu: 900 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny (FTCBH)

Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny má více než stoletou tradici a mezi její hlavní činnosti patří zastupování zájmů jejích členů a pomoc při vytváření příznivého obchodního prostředí, posilování jejich kapacit a zvyšování konkurenceschopnosti jak na domácím, tak především na mezinárodních trzích.

V této souvislosti FTCBH již dlouhodobě rozvíjí své aktivity zejména v oblasti digitalizace domácí ekonomiky. To vše nabývá na významu zejména v současné době v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy se očekává další rozvoj především e-commerce. Vzhledem k tomu, že místní firmy a zejména malé a střední podniky (MSP) nemají dostatečné znalosti o efektivním využívání moderních automatizovaných komunikačních technologií, je podstatou projektu pomoc bosenské Komoře zahraničního obchodu při zavádění těchto moderních metod komunikace s cílem zlepšení celkové situace, rozvoje MSP a zvýšení kvality služeb FTCBH i MSP.

V rámci realizace se proto plánují služební cesty českých expertů do teritoria, vytvoření „chatbotu“ na stránkách FTCBH, propagační video, informativní brožura a uspořádání tří vzdělávacích a propagačních regionálních seminářů v Sarajevu, Mostaru a Banja Luce pro všechny pobočky FTCBH.

Zpět na přehled

Přiblížení moldavských malých a středních podniků blíže k inovacím

 • Stát: Moldavská republika
 • Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Cena projektu: 849 999 Kč
 • Iniciátor projektu: Organizace pro rozvoj sektoru malých a středních podniků (ODIMM)

Moldavská republika je země, kde malé a střední podniky (MSP) představují dominantní formu podnikání (98,7 %). Rozvoj privátního sektoru a ekonomický růst zároveň patří k prioritám moldavské vlády. Podpora rozvoje sektoru malých a středních podniků je úkolem zejména pro Organizaci pro rozvoj sektoru malých a středních podniků, která je neziskovou organizací pomáhající MSP při překonávání problémů, posilování jejich konkurenceschopnosti atp.

Tato pomoc získala na významu zejména v poslední době v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy moldavské MSP byly výrazně postiženy a jejich představitelé si v důsledku toho uvědomili význam a naléhavost digitalizace, inovativních řešení, investic, využívání moderních technologií atd.

Pomoci hledat a přijímat nová řešení pomůže know-how a informace získané od českých partnerů. Zorganizována bude služební cesta českých expertů do Moldavské republiky a následně přibližně týdenní studijní cesta moldavských odborníků do ČR. Předání potřebných zkušeností se uskuteční v průběhu připravených workshopů, školících kurzů a setkání s představiteli veřejné správy, soukromého sektoru (zejména zástupců MSP) atd.

Výsledky budou vyžity pro růst kvality produkce moldavských malých a středních podniků, efektivity jejich podnikání, konkurenceschopnosti a zajištění potřebných standardů jak na domácím, tak na zahraničních trzích.

Zpět na přehled

Předání know-how pro úsporu energie izolací budov v Mongolsku

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: CONTECHIN GROUP s.r.o., Česká Ves
 • Cena projektu: 1 031 944 Kč
 • Iniciátor projektu: Odborné učiliště TVET v Erdene (Technical and Vocational Education Training Center in Erdene)

O projekt požádalo odborné učiliště TVET v Erdene soum, Tuv aimag, za podpory zřizovatele, kterým je mongolské Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k vysokým mrazům, které každoročně v zimním období v Mongolsku panují, je otázka řádného zateplení objektů významným faktorem pro zachování ekonomických aktivit a úsporu topných materiálů. V případě zateplení ubytovny pro učně v odborném učilišti TVET půjde o vzorový příklad, využitelný též v případě dalších objektů.

Mongolsku, bohatému na stavební materiály, se tak otevírá možnost využití českého know-how při výrobě zateplovacích materiálů evropského standardu, jejich správné instalace a tím docílení značných energetických úspor.

Předání zkušeností a seznámení mongolských specialistů z odborného učiliště TVET s českými postupy zateplování objektů a příslušnými technologiemi se uskuteční v průběhu jejich studijní cesty do ČR, jakož i při služební cestě českých expertů do Mongolska, kde budou uspořádány semináře, školení atp.

Významnou součástí projektu bude zejména montáž (instalace) vzorového zateplení 1 064 m2 ubytovny odborného učiliště TVET v Erdene soum, Tuv aimag. Předání know-how a realizace zateplení napomůže zvýšení odbornosti jak profesorů tohoto odborného učiliště, tak místních studentů, kteří se s novými českými technologiemi zateplování objektů seznámí a stanou se tak odborníky v daném oboru.

Zpět na přehled

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
 • Cena projektu: 795 950 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo stavebnictví a urbanistického rozvoje Mongolska (Ministry of Construction and Urban Development)

V Mongolsku aktuálně většina z okresů (soumy) nemá vybudován žádný systém čistění odpadních vod ani vodovodní síť. Obce se tak musí spolehnout na místní společné studny a na množství a kvalitu vody v nich. Vodu pak musí ručně nosit do domů, toalety jsou většinou suché atp. To vše negativně ovlivňuje kvalitu života, způsobuje problémy pro životní prostředí, hygienu a zdraví místních obyvatel, možnosti podnikání atd.

Mongolská vláda má zájem tuto situaci řešit a podporou lokálních správních úřadů napomoci při budování vodovodů, ústředních topení a čističek odpadních vod v jednotlivých soumech. Mongolská strana proto požaduje, aby byla v rámci projektu vypracována tři různá vzorová řešení pro úpravu vody a čistění odpadních vod podle individuálních specifických požadavků třech různých soumů.

Navrhovaná vzorová řešení budou obsahovat studii proveditelnosti a návrh technologického řešení vč. základní výkresové dokumentace. Vše bude vypracováno v mongolském a českém jazyce. Projekt je plně v souladu s cíli rozvoje Mongolska vzhledem k tomu, že jeden z nich je právě budování a rozvoj vodovodní a kanalizační infrastruktury.

Zpět na přehled

Podpora zlepšení a rozvoje srbského sektoru infrastruktury

 • Stát: Srbsko
 • Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Cena projektu: 999 617 Kč
 • Iniciátor projektu: Institut pro standardizaci Srbska (Institute for Standardization of Serbia, ISS)

Konkurenceschopnost srbských podniků je úzce spojena se schopností vyrábět kvalitní a bezpečné produkty, které by splňovaly mezinárodně uznávané technické normy a standardy. Významnou roli v tomto ohledu hraje harmonizace technických předpisů a standardů s mezinárodními (zejména se standardy EU) a posilování kapacit příslušných institucí, jako je Institut pro standardizaci Srbska (ISS).

ISS by se velmi rád více a aktivněji zapojil do práce při přípravě evropských standardů a při jejich zavádění do národních systémů. Shání proto více informací a know-how od zkušených organizací, zodpovědných za standardizaci, v členských státech EU, vč. jejich zkušeností při práci v CEN a CENELEC.

Pro srbskou stranu jsou v tomto ohledu velmi cenné zkušenosti ČR a role institucí zodpovědných za kvalitu infrastrukturního systému, a to z období před vstupem do EU, stejně tak jako současné znalosti z hlediska členského státu EU.

V zájmu předání potřebných informací a zkušeností se plánují služební cesty českých expertů do Srbska a srbských do ČR, počítá se s pomocí srbské straně při založení zvláštní platformy nebo portálu pravidelně informujícího o nařízeních a standardech EU týkajících se jednotného trhu, harmonizovaných standardů atp., jakož i s organizací seminářů, kulatých stolů atd.

Zpět na přehled

Dopad legislativy a postupy pro překonání obtíží při zavádění biopaliv na srbský trh, seznámení s praxí v EU

 • Stát: Srbsko
 • Realizátor: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Cena projektu: 711 183 Kč
 • Iniciátor projektu: Národní výbor pro ropný průmysl Srbska (National Petroleum Committee of Serbia – World Petroleum Council, NNKS-WPC)

Srbský národní akční plán pro obnovitelnou energii stanoví cíl zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, který by měl u všech druhů dopravy činit minimálně 10 %. Již v roce 2019 byla v Srbsku přijata právní norma, která počítá s povinnou součástí bio složky v benzínu a naftě, které budou do budoucna na srbském trhu používány.

To vyžaduje řádnou přípravu a informovanost všech zúčastněných, tj. zejména menších nezávislých obchodníků a prodejců, dopravců, zemědělských podniků, občanů atd., jak palivo správně míchat, jak jej skladovat, přepravovat, distribuovat ke konečným spotřebitelům, jakož i jak dodržet stejnou kvalitu, jak jej řádně užívat atp., aby se předešlo škodám.

Srbský žadatel o projekt by rád využil zkušeností ČR, jakožto jedné z členských zemí EU, a má v tomto ohledu širokou podporu kompetentních srbských národních úřadů, kterými jsou zejména University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Serbian Oil and Gas Association a Chamber of Commerce and Industry of Serbia.

Za účelem řádného předání potřebných informací a seznámení srbského partnera se správnými postupy budou zorganizovány služební cesty českých expertů do Srbska a studijní cesta srbských odborníků do ČR a v jejich průběhu praktické školení, workshopy a předány příslušné manuály a letáčky.

Zpět na přehled

Rozvoj malých a středních podniků prostřednictvím e-commerce v Zambii

 • Stát: Zambie
 • Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Cena projektu: 550 920 Kč
 • Iniciátor projektu: Zambijská rozvojová agentura (Zambia Development Agency – ZDA)

Malé a střední podniky mají pro hospodářství Zambie zcela zásadní význam (představují cca 97 % všech firem v zemi). Využití e-commerce z jejich strany je však dosud na velmi nízké úrovni a většina z nich nemůže v oblasti využívání internetu a dalších elektronických nástrojů konkurovat velkým firmám.

Zambijská strana si situaci uvědomuje a v Seventh National Development Plan je jako jedna z cest pomoci malým a středním podnikům uvedena podpora jejich přístupu k informacím, k financím a na příslušné trhy. Důležitou pozici přitom zastává Zambijská rozvojová agentura, která má za úkol podporovat prostředí, které by napomáhalo malým a středním podnikům při budování jejich kapacit, konkurenceschopnosti, zapojování do obchodu, a to jak na regionální, tak na celosvětové úrovni a obchodování přímo s jejich zákazníky. E-commerce je proto elementární a nezbytný předpoklad.

Posílení možností a dovedností malých a středních podniků v oblasti využívání e-commerce by znamenalo výrazný přínos pro rozvoj obchodu a celkového podnikání v Zambii. Připravena bude jedna studijní cesta pro představitele Zambijské rozvojové agentury do České republiky, v jejímž průběhu budou zajištěna setkání a rozhovory s českými experty a zambijští představitelé budou seznámeni s postupy, jak napomoci digitalizaci MSP, jejich přechodu k používání digitálních nástrojů a služeb a jak efektivně využívat e-commerce.

Zpět na přehled

Studijní cesta expertů Ministerstva energetiky a dolů Laosu do ČR se zaměřením na oblast geologie a dolů

 • Stát: Laos
 • Realizátor: G E T s.r.o., Praha
 • Cena projektu: 499 007 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo energetiky a dolů Laosu (Ministry of Energy and Mines of Lao PDR) – Výzkumný institut pro energetiku a doly (Research Institute for Energy and Mines)

Laos je státem bohatým na nerostné suroviny a v současnosti zaznamenává značný zájem zahraničních investorů a velkou poptávku po rozvoji důlního průmyslu. Laos proto potřebuje tento mimořádný vzestup zájmu podchytit a rozvoj důlního průmyslu správně řídit a usměrňovat.

Za tuto činnost je zodpovědné Ministerstvo energetiky a dolů (MEM), které v tomto ohledu potřebuje posílit své kapacity a znalosti, a to zejména v oblasti legislativní a strategického plánování. Aby však bylo možno tuto činnosti efektivně vykonávat, je nezbytné mít přesně zmapovány a ověřeny zásoby jednotlivých nerostů, za což je zodpovědný Research Institute for Energy and Mines (RIEM).

RIEM je v úzkém kontaktu s MEM, se kterým spolupracuje v oblasti budování kapacit, výzkumu, certifikace a dalších služeb v sektoru energetiky a dolů. RIEM však byl založen teprve před třemi lety a musí čelit řadě obtíží. Shání proto chybějící informace a know-how zejména v oblasti řádného geologického průzkumu, následné důlní činnosti a zároveň s tím souvisejícího problému ochrany životního prostředí.

Tyto zkušenosti by laoská strana ráda získala od českých expertů. Připravena proto bude studijní cesta laoských představitelů do ČR a v jejím průběhu zajištěna setkání a rozhovory s českými partnery z oboru geologie a důlního průmyslu, odborně zaměřená školení, návštěva jednoho dolu, který je aktuálně v provozu a jedné oblasti, kde byla těžba již ukončena a laoská strana bude seznámena s postupy sanace, revitalizace atd.

Zpět na přehled

Doporučujeme