Projekty programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR Aid for Trade realizované v roce 2020

V souladu s usnesením vlády ČR z 26. srpna 2019 č. 586 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) v roce 2020 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2022 pokračovala v roce 2020 realizace projektů programu Aid for Trade.

Program je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Na základě potřeb a zájmu partnerských států bylo v roce 2020 připraveno následujících 8 projektů. Jejich realizace však byla v roce 2020 výrazně poznamenána nepříznivou celosvětovou epidemiologickou situací způsobenou pandemií covidu-19. Z tohoto důvodu byl zcela dokončen pouze první projekt v Bosně a Hercegovině. V ostatních případech byly buď částečně zrealizovány jen některé aktivity, nebo byla realizace celých projektů prodloužena až do roku 2021, kdy budou dokončeny.

Pozn.: do doby uzávěrky, tj. do 28. 2. 2021, byl dodatečně ukončen projekt v Barmě, který měl být zrealizován do 30. 11. 2021. V souvislosti s letošním vnitropolitickým vývojem v této zemi však byl k 22. 2. 2021 ukončen vzhledem k tomu, že situace v místě je do značné míry nepředvídatelná a nezaručuje řádné dokončení projektu a využití jeho výsledků.

Přeskočit seznam kapitol

V roce 2020 byly realizovány následující projekty:

Pomoc Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny a malým a středním podnikům (MSP) na cestě k digitalizaci

Stát: Bosna a Hercegovina
Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Celkové čerpání: 341 894,70 Kč
Iniciátor projektu: Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny

Komora zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny má více než 100letou tradici a mezi její hlavní činnosti patří zastupovat zájmy jejích členských firem a pomáhat jim při vytváření příznivého obchodního prostředí, posilování jejich kapacit a zvyšování konkurenceschopnosti jak na domácím, tak především na mezinárodních trzích. Snaží se v této souvislosti rovněž o zvyšování jejich povědomí o nejnovějších trendech v oblasti vzdělávání, standardizace, inovací, digitalizace atd.

Podstatou projektu proto byla pomoc bosenské komoře zahraničního obchodu v tomto jejím úsilí zejména při podpoře digitalizace bosenských MSP a celkově bosenského podnikání. V důsledku celosvětové pandemie covidu-19 však byla původně plánovaná studijní cesta pro představitele Komory zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny do České republiky, po vzájemném odsouhlasení, nahrazena sérií 10 online videokonferencí.

V jejich průběhu mohli bosenští představitelé diskutovat a získat odborné zkušenosti např. od zástupců MPO, AMSP, CzechTrade, CzechInvest, Svazu průmyslu a dopravy, Technologické agentury AV ČR, Technické univerzity v Brně atd.

Zajištěna byla publicita o projektu na vybraných webových stránkách a realizátor vypracoval a postoupil bosenské straně závěrečnou hodnotící zprávu, v níž shrnul debatovaná témata, obsah jednotlivých jednání, možnosti další spolupráce atd. Bosenský partner na závěr vyjádřil plnou spokojenost s realizací projektu, jakož i se způsobem a kvalitou předaných informací.

Realizace následujících projektů bude probíhat i v roce 2021.

Zpět na začátek

Podpora turistiky jako prostředku pro rozvoj obchodu a služeb v Etiopii

Stát: Etiopie
Realizátor: AQUATEST a.s., Praha
Cena projektu: 859 826 Kč
Iniciátor projektu: Ministerstvo kultury a turistiky Etiopie

V mnoha afrických zemích hraje turistika důležitou roli jako významná součást sektoru služeb. Etiopie by ráda tento trend rovněž podpořila a otázce většího příspěvku turistiky k celkovému hospodářskému rozvoji země je věnována též významná část etiopského „Growth and Transformation Plan II“.

Turistika je etiopskými představiteli považována za perspektivní oblast, která by měla do budoucna přinést mnohem větší příjmy do státního rozpočtu, podpořit rozvoj služeb a podnikatelských aktivit spojených s turistickým ruchem, tím zvýšit rovněž zaměstnanost, a to i v odlehlejších oblastech, které jsou turisticky zajímavé.

Etiopská vláda by ráda do celého procesu účelně zapojila soukromý sektor, občanskou společnost, jednotlivé obce, jakož i zahraniční partnery. Seznámení s postupy a předání know-how, jak zvýšit profesionalitu a kapacity etiopského turistického sektoru, žádá etiopská strana od České republiky.

V rámci realizace se počítá se studijní cestou vybraných etiopských ministerských úředníků do ČR a s přijetími u představitelů příslušných institucí v ČR, zástupců cestovních kanceláří atd. Následně bude zrealizována jedna služební cesta českých expertů do Etiopie. Diskutovanými tématy budou zejména zlepšení turistických služeb v Etiopii, podpora podnikání v tomto sektoru, české zkušenosti s vývojem podpory turistiky ze strany státu, seznámení s český trhem turistického ruchu atd. Závěrečným výstupem bude tzv. provozní manual shrnující doporučení pro turistický sektor v Etiopii, který bude předán etiopskému žadateli o projekt.

Zpět na začátek

Předání znalostí, budování kapacit a vypracování studie Zavedení systému vážení za jízdy nákladních automobilů

Stát: Moldavská republika
Realizátor: SmartPlan s.r.o., Praha
Cena projektu: 1 011 000 Kč
Iniciátor projektu: Ministerstvo hospodářství a infrastruktury Moldavské republiky

Moldavské Ministerstvo hospodářství a infrastruktury a jemu podřízený Státní silniční úřad (State Road Administration) věnují značnou pozornost správě a údržbě domácí silniční sítě (cca 5 866 km). V současnosti probíhá rozsáhlý program její obnovy za využití zdrojů mezinárodních finančních institucí, především EIB a EBRD. Velké obtíže však působí přetížené kamiony, které nerespektují povolenou hmotnost a způsobují předčasné poškozování vozovek.

Národní agentura pro silniční dopravu (National Agency of Road Transport) sice provádí namátkové kontroly pomocí přenosného zařízení na měření hmotnosti nákladních automobilů, tyto kontroly však je možno aplikovat jen na velmi omezeném počtu zastavených automobilů, a navíc místo vážení je rychle známo a ostatní vozy se mu včas vyhnou. Moldavská strana proto hledá zkušenosti a rady v ČR, jak efektivně provádět „vážení za jízdy“ (weigh-in-motion) tak, aby nemohlo docházet k podobným situacím.

Po sérii telekonferencí, v jejichž rámci se čeští experti detailně seznámí s aktuální dopravní situací v Moldavské republice a ve spolupráci s moldavskými partnery zhodnotí a stanoví rozsah chybějících znalostí a zkušeností potřebných pro předání moldavské straně, se uskuteční dvě služební cesty českých expertů do Moldavské republiky a jedna studijní cesta moldavských odborníků do ČR.

V průběhu cest do Moldavské republiky jsou naplánována přijetí a rozhovory s představiteli příslušných institucí, budou zmapována a posouzena místa vybraná pro umístění zařízení pro vážení za jízdy a proběhnou proškolení a předání odborných informací a zkušeností.

V České republice se plánují prezentace fungování systému v ČR, diskuze z oblasti vysokorychlostního vážení vozidel za jízdy, ochrany silnic před poškozováním přetíženými vozidly atd. Na závěr realizátor vypracuje a předá moldavské straně studii, jak správně nastavit moderní systém „vážení za jízdy“ (weigh-in-motion) v Moldavské republice tak, aby zároveň odpovídal aktuálním evropským standardům.

Zpět na začátek

Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu

Stát: Moldavská republika
Realizátor: DEKONTA, a.s., Stehelčeves
Cena projektu: 947 000 Kč
Iniciátor projektu: Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia (State Environmental Inspection, territorial department Gagauzia)

Comrat je hlavní město autonomního regionu Gagauzia a celý okres Comrat má velký potenciál pro rozvoj podnikání a businessu. Problém však představují nevyužívané a opuštěné bývalé průmyslové, zemědělské či další budovy i celé areály (brownfields). Jedná se o chátrající objekty, bývalá skladiště pohonných hmot, prostory aktuálně využívané pro skladování různých druhů chemikálií apod.

Tyto lokality jsou v řadě případů příčinou kontaminace, působí značné ekologické škody, jsou nebezpečné pro zdraví obyvatel a ve svém důsledku představují překážky pro další hospodářský rozvoj oblasti. Teritoriálně příslušný odbor Státní inspekce životního prostředí stejně tak jako další místní úřady by uvítaly zmapování těchto nevyužívaných míst vč. předběžných návrhů nápravných opatření.

V rámci projektu se uskuteční služební cesta skupiny expertů realizátora do teritoria, v jejímž průběhu budou prostudovány archivní materiály, proběhnou konzultace a interview s místními představiteli i občany, jakož i vlastní průzkum terénu a terénní práce. Výsledky inventarizace, vyhodnocení a návrh opatření pro revitalizaci vč. odhadu finanční náročnosti budou obsaženy v závěrečné zprávě.

Dosažené výsledky a závěry budou prezentovány rovněž v průběhu semináře zrealizovaného v Moldavské republice. Pro moldavské odborníky bude též připravena studijní cesta do České republiky, v jejímž průběhu se budou moci seznámit s praxí v ČR a navštívit předem vytipované lokality.

Zpět na začátek

Přenos zkušeností, budování kapacit a implementace třídění komunálního odpadu ve městě Batumi

Stát: Gruzie
Realizátor: Bluetech s.r.o., Pacov
Cena projektu: 1 168 100 Kč
Iniciátor projektu: Sandasuptaveba – městská firma zabývající se svozem odpadu v Batumi

Město Batumi je turistická destinace na pobřeží Černého moře, která má zejména v důsledku turistického ruchu značné problémy se zpracováním odpadu, odpadkové koše a kontejnery jsou přeplněny, odpad není tříděn atp. Nová legislativa o nakládání s odpadem v Gruzii, Národní akční plán a další dokumenty, přitom zdůrazňují cíl recyklace odpadu od roku 2020, čehož má být dosaženo jako výsledek jeho třídění.

Podnik Sandasuptaveba sice připravil menší pilotní projekt pro třídění odpadu, celkově však nemá dostatečné zkušenosti ani odbornost a potřebuje v tomto ohledu podporu a předání znalostí pro budování svých kapacit. Vzhledem k tomu, že nedisponuje ani potřebným technickým vybavením pro třídění odpadu, součástí předání zkušeností je i dodávka menší třídící linky. Půjde o vzorový příklad použitelný též v dalších regionech v Gruzii.

V úvodu projektu proběhne série telekonferencí, na jejichž základě bude stanoven přesný obsah školení a rozsah předávaných zkušeností a budou upřesněny parametry požadované třídící linky. V průběhu studijní cesty gruzínských představitelů do ČR proběhne první část školení v oblasti odpadového hospodářství vč. předpokládaných návštěv firem zabývajících se odpadovými technologiemi, výrobou třídících linek, provozujících systémy sběru a recyklace odpadů atd.

V rámci následné služební cesty českých expertů do Gruzie bude zrealizována druhá část školení, montáž dodané třídící linky vč. zaškolení obsluhy a předána příslušná dokumentace a manuály. Uvedením třídící linky do provozu a jejím slavnostním předáním gruzínskému partnerovi bude projekt završen.

Zpět na začátek

Představení českého know-how a praktických postupů podporujících rozvoj mlékárenského sektoru na Filipínách

Stát: Filipíny
Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
Cena projektu: 1 000 000 Kč
Iniciátor projektu: Mlékárenská konfederace Filipín – Dairy Confederation of the Philippines (DCP)

Potenciál mléčné produkce na Filipínách je značný a výroba se každý rok zvyšuje, její nárůst však stále není dostatečný, aby uspokojil domácí poptávku. Většina spotřeby mléčných výrobků je kryta dovozem a mléko se stává třetí nejvíce dováženou potravinou v zemi. Prostor pro zlepšení je přitom velký, což by s sebou neslo i zvýšení zaměstnanosti a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Filipínská strana by ráda tuto situaci v mlékárenství urychleně řešila, což je v souladu se Strategií rozvoje mlékárenského sektoru na Filipínách i s prioritami příslušného Akčního programu rozvoje mlékárenského sektoru. Pomoc a potřebné znalosti a informace v tomto ohledu hledá filipínská strana u odborníků z České republiky. V souladu s žádostí je proto naplánována jedna cca dvou týdenní služební cesta českých expertů na Filipíny.

V jejím průběhu se uskuteční tři hlavní aktivity:

  • posílení školících dovedností členů DCP a školících pracovníků,
  • předání know-how pro výrobu vybraných mléčných produktů a pro zlepšení jejich kvality díky správným výrobním postupům a testování kvality,
  • zvýšení kapacity a předání know-how členům DCP, školícím pracovníkům a lokálním dodavatelům.

Tím bude naplněn hlavní cíl projektu, kterým je pomoc filipínské straně při posílení jejích školících dovedností, předání know-how jak zlepšit kvalitu mléčných výrobků a jak zvýšit kapacity při hodnocení rentability v závislosti na zvolené variantě chovu a krmení hospodářských zvířat.

Zpět na začátek

Předání zkušeností ČR v oblasti zdravotní péče zejména se zaměřením na zdravotní pojištění a celkový ekonomický management

Stát: Barma
Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Cena projektu: 431 995,91 Kč
Iniciátor projektu: Ministerstvo zdravotnictví a sportu Barmy

Barma je jednou z největších zemí jihovýchodní Asie s cca 52 mil. obyvatel, kde až 70 % z nich, zejména ve venkovských oblastech, má velmi omezený přístup ke zdravotní péči. Barmská vláda by ráda situaci změnila a každý rok postupně zvyšuje výdaje na zdravotnictví. Výzvou však zůstává, jak prostředky správně vynaložit, aby byly využity efektivně a přinesly zlepšení celého systému.

Projekt měl být součástí tohoto úsilí a byl plně v souladu s Plánem udržitelného rozvoje Barmy. Počítalo se s jednou studijní cestou barmských expertů z oboru zdravotnictví do ČR, v jejímž průběhu měl být připraven workshop, přijetí a konzultace s českými odborníky z oboru zdravotního pojištění, managementu a financování zdravotní péče.

V plánu byla též návštěva jednoho zdravotnického zařízení, jakož i vybraných výrobců přístrojů pro zdravotnictví, zdravotního materiálu a pomůcek. Ve druhé fázi měl Barmu navštívit český expert, který se měl setkat v rámci konzultací a workshopu s představiteli Ministerstva zdravotnictví a sportu Barmy. Na závěr měla být vypracována závěrečná zpráva, která měla obsahovat shrnutí předaných informací a výstupů projektu. 

Projekt však byl k 22. 2. 2021 ukončen vzhledem k vnitrostátní situaci v zemi.

Zpět na začátek

Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-up

Stát: Vietnam
Realizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Cena projektu: 463 900,61 Kč
Iniciátor projektu: Hanojská asociace malých a středních podniků (Hanoi Association of Small and Medium Enterprises )

Vietnam je jednou ze zemí jihovýchodní Asie s nejrychleji rostoucími ekonomikami a zároveň s dostatečným potenciálem pro příliv zahraničních investic. Nicméně úspěšnost zakládání nových podniků a plnění jejich obchodních plánů je velice nízká, 80 % z nich nepřečká dva roky. Vietnamská strana proto podniká řadu podpůrných kroků.

S cílem podpory podnikání, rozvoje MSP, odstraňování administrativních bariér a podpory liberalizace obchodu byla např. již v roce 1995 založena Hanojská asociace malých a středních podniků (Hanoi SME), vietnamská vláda v zájmu podpory obchodu a zakládání start-up zřídila řadu fondů na státní, provinční i městské úrovni atd.

Přesto se vietnamské start-up stále potýkají s řadou problémů. Mezi ty nejvýznamnější patří zejména nedostatečný průzkum trhu, nedostatek financí, nevhodně zvolené sídlo v místě, kde není dostatečná poptávka atd. Hanojská asociace MSP proto hledá potřebné rady v ČR. S cílem pomoci zlepšit situaci je naplánována cca týdenní studijní cesta 5 představitelů Hanoi SME do ČR a následně pak přibližně 4 denní služební cesta cca dvou českých expertů do Vietnamu.

V průběhu cesty do ČR proběhnou setkání, školení a rozhovory s českými experty z oboru. V rámci následné služební cesty do Vietnamu budou školení pokračovat pro širší okruh odborníků z Hanoi SME a z její členské základny tím, že budou připraveny prezentace, rozhovory, kulaté stoly atd. Vietnamské straně tak budou předány požadované informace, prezentovány aktivity a mechanismy využívané v ČR v zájmu pomoci budování kapacit současných MSP a budoucích start-up, čímž dojde k předání know-how a tím k posílení odbornosti představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků.

Muž stojící u podnikatelského plánu

Zpět na začátek

Doporučujeme