Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR: Program Aid for Trade v gesci MPO ČR v roce 2018

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 468 o dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) v roce 2018 a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2020 pokračuje v roce 2018 realizace projektů programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.Podstatou těchto projektů je zejména pomoc partnerským státům při usnadňování a liberalizaci jejich obchodu, odstraňování administrativních bariér, podpoře budování podnikatelského klimatu v zemi a rozvoji malých a středních podniků.

Na projekty Aid for Trade je v roce 2018 vyčleněno 7 mil. Kč vč. nedočerpaných prostředků z minulého období, celkem tedy 8,5 mil. Kč. Projekty vycházejí z Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jakož i z dalších strategických dokumentů a jsou primárně orientovány do stanovených prioritních států a dále do dalších rozvojových zemí, přijímatelů ZRS, dle klasifikace OECD.

V roce 2018 jsou realizovány následující projekty:

Projekty realizované v roce 2018

Pomoc při rozvoji malých a středních podniků v Bosně a Hercegovině

 • Stát: Bosna a Hercegovina
 • Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
 • Cena projektu: 897 332 Kč
 • Iniciátor projektu: Obchodní komora Bosny a Hercegoviny ve spolupráci s UNDP Bosna a Hercegovina a Czech UNDP Trust Fund Istanbul

V Bosně a Hercegovině postupně pokračuje proces přechodu od centrálně řízené k tržní ekonomice. Bosenská strana má zájem o rozvoj malých a středních podniků. Úspěšnost jejich rozvoje a fungování je podle místních zkušeností závislá mj. též na kvalitně zpracovaných business plánech. Obchodní komora Bosny a Hercegoviny je připravena fungovat jako koordinátor při sestavování business plánů pro malé a střední podniky a napomoci jim tak v rozhodování, kterým směrem zaměřit jejich aktivity.

Pomoci zlepšit situaci soukromého sektoru a jeho konkurenceschopnost mohou též rozvojové programy EU určené pro Bosnu a Hercegovinu.

Cílem projektu je napomoci zlepšení celkové podnikatelské situace a zejména rozvoje malých a středních podniků v Bosně a Hercegovině a zároveň posílení pozice Obchodní komory Bosny a Hercegoviny jako jednoho z hlavních partnerů při podpoře hospodářského rozvoje a mezinárodních obchodních projektů v Bosně a Hercegovině. Představitelé soukromého sektoru budou zároveň obeznámeni s možnostmi, jak využít fondy EU, které jsou určeny pro Bosnu a Hercegovinu.

Posílení exportních schopností soukromého sektoru v Etiopii

 • Stát: Etiopie
 • Realizátor: Hospodářská komora České republiky
 • Cena projektu: 968 600 Kč
 • Iniciátor projektu: Addis Ababa Chamber of Commerce & Sectoral Associations (AACCSA)

Etiopské hospodářství se nachází ve fázi transformace směrem k tržně orientované ekonomice. Pokroku je dosahováno např. v oblasti privatizace, otevírání finančního sektoru, investic a zakládání joint-ventures. Zvyšuje se rovněž podíl nových komodit na exportu, kromě tradičního vývozu kávy a kůží.

Posun kupředu je však zatím velmi limitovaný. Důležité postavení v tomto ohledu zastává AACCSA, která má významnou pozici jako most mezi veřejným a soukromým sektorem a která je tak prostředníkem při usnadňování jejich vzájemného porozumění a spolupráce a svými aktivitami rovněž napomáhá při formování prostředí vhodného pro rozvoj obchodu.

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení kapacit AACCSA, jakož i dalších zúčastněných firem a společností, v zájmu podpory jejich exportních dovedností a dalšího formování udržitelného prostředí příznivého pro rozvoj obchodu. V tomto ohledu budou předány potřebné informace a praktické zkušenosti.

Vypracování studie proveditelnosti pro komunikaci mezi národními registry

 • Stát: Moldavská republika
 • Realizátor: DATAB consult s.r.o., Uherské Hradiště
 • Cena projektu: 816 750 Kč
 • Iniciátor projektu: Institut pro rozvoj informační společnosti (Information Society Development Institute)

Moldavské republice se podařilo dosáhnout značného pokroku v oblasti reformy státní správy a v její modernizaci při použití moderních informačních a komunikačních technologií, které umožňují elektronické služby na nejvyšší kvalitativní úrovni. Modernizace veřejných služeb je zároveň již několik let nejvyšší prioritou moldavské vlády a je obsažena v řadě vládních strategií a akčních plánů.

Přesto, že se Moldavské republice podařilo vybudovat rozsáhlou síť elektronických služeb, přetrvává stále řada problémů při vlastní výměně dat a při zajištění interoperability. V rámci projektu bude analyzován stávající systém a jeho jednotlivé součásti s cílem nalezení optimálního řešení pro zajištění interoperability. Dlouhodobějším výsledkem bude dosažení plné interoperability mezi jednotlivými IT systémy a digitalizace veřejných služeb do roku 2020, jak je uvedeno v dokumentu „Digital Moldova 2020 Strategy“.

Pomoc při rozvoji malého civilního letectví v Mongolsku

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: Čínsko-český letecký spolek, Praha
 • Cena projektu: 819 291 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo pro rozvoj silnic a dopravy Mongolska (Ministry of Road and Transport Development of Mongolia)

Strategie týkající se civilního letectví v Mongolsku do roku 2020 obsahuje jako jeden z cílů podporu rozvoje tohoto sektoru. Příslušné úřady již v tomto smyslu zaznamenaly zvýšenou poptávku po získání pilotních licencí, po provozu malých letounů ze strany soukromých osob atp. Ministerstvo pro rozvoj silnic a dopravy Mongolska již určitou dobu připravovalo příslušný program (General Aviation Development Program), který byl mongolskou vládou schválen v květnu 2018. Jako výsledek se očekává nárůst malých civilních leteckých provozovatelů, počtu malých letounů atd. Je proto zapotřebí vytvořit řádné právní a provozní prostředí pro tyto provozovatele.

Projekt napomůže zvýšit odbornost představitelů Ministerstva pro rozvoj silnic a dopravy a Úřadu civilního letectví Mongolska. Ti pak budou schopni následně dopracovat implementační plán k General Aviation Development Program. Oba dokumenty budou hrát klíčovou roli a definovat nová pravidla a ustanovení umožňující úspěšný provoz a rozvoj malého civilního letectví v Mongolsku. Realizační fáze projektu byla na základě žádosti mongolské strany prodloužena z roku 2017 do listopadu 2018, kdy bude projekt dokončen.

Zdokonalení služeb nového mezinárodního letiště v Ulánbátaru

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Praha
 • Cena projektu: 644 930 Kč
 • Iniciátor projektu: Nové mezinárodní letiště Ulánbátar – společnost NUBIA (společnost vlastněná státem) spadající pod Úřad civilního letectví (Ministerstvo dopravy)

Nové mezinárodní letiště bylo postaveno cca 52 km jižně od hlavního města Ulánbátaru a bude provozováno Úřadem civilního letectví Mongolska. Podpůrná a obslužná zařízení a objekty („maintenance facilities“) byly vybaveny většinou evropskými státy.

Letištní technici a inženýři mají sice solidní znalosti o standardech ICAO, jakož i o základních funkcích obslužných a údržbových zařízení („maintenance facilities“). Rádi by však své znalosti z provozu doplnili o další technické vědomosti a zdokonalili a posílili tak svoji odbornost a kvalifikaci. Zároveň mongolská strana potřebuje zlepšit znalosti o celkovém managementu provozu a údržbě letiště, vytvořit příslušnou metodiku, seznámit se s evropskými standardy a postupy při kontrole kvality paliv atd.

Úspěšnou realizací projektu získá společnost NUBIA know-how a informace potřebné pro provozování letiště a zároveň pro rozšiřování jejích zahraničních styků a spolupráce s dalšími zahraničními mezinárodními letišti. Bude tím předáno know-how potřebné pro správný management provozu a údržbu letiště, pro vytvoření správných provozních předpisů a instrukcí a pro zajištění řádné činnost obslužných a údržbových zařízení („maintenance facilities“). Projekt bude dokončen v listopadu 2019.

Přenos zkušeností v oblasti ekologických investic v komunálních službách

 • Stát: Gruzie
 • Realizátor: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, z.s., Praha
 • Cena projektu: 905 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Národní asociace místních samospráv Gruzie (National Association of Local Authorities of Georgia – NALAG)

Předvstupní dohoda mezi EU a Gruzií zahrnuje požadavek na udržitelné ekologické hospodaření s pitnou a odpadovou vodou. Gruzínské městské samosprávy proto potřebují získat lepší znalost a přehled o ekologicky vhodných technologiích a shromáždit jasné informace, jak tato zařízení a finance pro jejich pořízení zajistit. Rozvojové projekty dotované EU ve spolupráci s gruzínskou vládou jsou pak nejvhodnější cestou jak toho dosáhnout.

České transformační zkušenosti a projektová praxe před vstupem do EU se v této souvislosti jeví jako velmi užitečný zdroj informací, které budou v průběhu projektu předány. Jejich využití bude mít příznivý dopad na hospodářský výsledek gruzínských municipalit a na jejich schopnost správně připravit návrhy projektů pro ekologické investice do komunálních služeb a tím se ucházet o dotace EU a to nejen v sektoru vodárenství a sanitace. Bude to mít zároveň i vliv na zlepšování životních podmínek pro místní obyvatelstvo i podnikatelskou veřejnost.

Zdokonalení postupů při zpracování zbytků masa pro krmné účely

 • Stát: Kosovo
 • Realizátor: Ircon, s. r. o., Praha
 • Cena projektu: 780 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Společnost Al-Tec s podporou municipality Lipjan

Jedním ze současných problémů v Kosovu je velká míra nezaměstnanosti, a to zejména ve venkovských lokalitách, což způsobuje migraci a odchod pracovních sil do zahraničí za lepší obživou. S určitým řešením přišla společnost Al-Tec, která vybudovala v roce 2017 novou linku na zpracování živočišných zbytků, které vznikají na jatkách, ale i u soukromníků při porážce hospodářských zvířat. V případě jejího úspěšného zprovoznění by mohlo vzniknout až 100 nových pracovních příležitostí v průběhu tří let.

To by mělo značný vliv na rozvoj celého regionu na pomezí srbské a albánské části, který se momentálně potýká právě s velkou nezaměstnaností. Firma počítá též s exportem velké části své produkce do zemí EU. Stavební práce byly dokončeny v roce 2017 a v současnosti probíhá postupné vybavování provozu speciálními stroji.

V rámci projektu bude dodáno laboratorní zařízení pro kontrolu nezpracovaných vstupních surovin a kvality finálních produktů a stroj na výrobu HDPE plastových lahví (ploché plastové mačkací lahve). Přínosem projektu bude kromě nových pracovních míst rovněž zpracování velké části živočišných zbytků, které se v současné době bez užitku zakopávají do země nebo vyváží na skládky, kde zatěžují životní prostředí.

Kosovská strana zajistí publikaci a šíření výsledků projektu minimálně na svých webových stránkách tak, aby o dosažených výsledcích byla informována širší veřejnost a měla z ní užitek.

Podpora zlepšení a rozvoje kvality sektoru infrastruktury v Srbsku

 • Stát: Srbsko
 • Realizátor: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • Cena projektu: 998 547 Kč
 • Iniciátor projektu: Institut pro standardizaci Srbska (ISS)

Konkurenceschopnost srbských podniků je úzce spojena se schopnostmi vyrábět kvalitní produkty, které by splňovaly mezinárodně uznávané technické normy a standardy. Dokument „Strategy of Improving the System of Quality Infrastructure in the Republic o Serbia“ na období 2015–2020 proto v této souvislosti hovoří o nezbytnosti harmonizace technických norem a standardů s mezinárodními standardy a standardy EU, jakož i o posílení odbornosti zodpovědných institucí, jako je Institut pro standardizaci Srbska, který je za tuto činnost zodpovědný.

Realizace projektu napomůže srbské straně při implementaci EU acquis a standardů vztahujících se ke stavebním produktům, podpoří odborníky z ISS a z „national technical committees“ v jejich aktivní účasti a práci v národních a European technical and management committees, nastíní možnosti účasti v práci CEN-CENELEC, posílí povědomí a informovanost o zvláštnostech a specifikách při implementaci eurokódů se zaměřením zejména na oblast betonu a práce s ním a přispěje k transpozici nařízení EU č. 305/2011 do národní legislativy Srbska. Projekt bude zahájen v roce 2018 a bude dokončen v listopadu 2019.

Pomoc při posouzení kvality surovin pro keramický a sklářský průmysl

 • Stát: Barma
 • Realizátor: G E T s.r.o., Praha
 • Cena projektu: 1 015 084 Kč
 • Iniciátor projektu: Myanmar Ceramic Society (MCS)

Barmský průmyslový sektor zaznamenává v posledních letech stálý růst, čemuž napomáhá uplatňovaná ekonomická liberalizace a reformy, které podporují investice a tím i další rozvoj. Nová barmská administrativa vytýčila cíl industrializace s tím, že se očekává, že keramický a sklářský průmysl se v nadcházejících letech stanou jedněmi z významně rostoucích odvětví barmského hospodářství.

Projekt je proto zaměřen na pomoc Barmě v tomto úsilí a jeho podstatou je prověření místních ložisek a zásob příslušných surovin vč. jejich kvality a složení, což předurčuje možnosti a šíři jejich využití. Realizace projektu přinese barmské straně nové informace o moderních metodách technologického průzkumu, o postupech při hodnocení a určování kvality a složení surovin pro keramický a sklářský průmysl a budou ověřena a označena místa s nejperspektivnějšími ložisky a zásobami v daném regionu.

Tím bude posílena profesionální kvalifikace MCS a zároveň bude podpořen další ekonomický rozvoj a tím snižování chudoby, vytváření nových pracovních míst při zpracovávání místních nerostných surovin efektivním a ekologickým způsobem.

Odborná pomoc při analýze a zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství

 • Stát: Filipíny
 • Realizátor: GEOtest, a.s., Brno
 • Cena projektu: 602 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Národní agentura pro mlékárenství (National Dairy Authority, NDA) – vládní agentura řízená Ministerstvem zemědělství Filipín

Filipíny trpí výrazným nedostatkem mléka a kvalitních mléčných výrobků. Mlékárenství a chov hospodářských zvířat byl celkově v minulém období značně zanedbáván. V zemi neexistuje kompletní a důkladná analýza hodnotových řetězců v tomto sektoru. To vše přispívá k nestabilním hospodářským výsledkům a nekontrolovaným výdajům, což vyúsťuje v neefektivní a neproduktivní podnikání a činnost výrobců, zpracovatelů, distributorů i obchodníků.

S tím souvisí i relativně vysoké a tím i nekonkurenční ceny mléka, mléčných výrobků i chovných zvířat. Případní investoři pak z těchto důvodů spíše váhají se svojí možnou angažovaností v tomto oboru. To vyústilo v iniciativu současného filipínského ministra zemědělství k implementaci 5letého plánu ke zvýšení populace skotu a produkce mléka. National Dairy Authority má za úkol dohlédnout na plnění tohoto plánu.

Cílem projektu je proto odborná pomoc při detailní analýze hodnotových řetězců v mlékárenství a zvýšení informovanosti klíčových hráčů – farmářů, chovatelů a družstev, tj. producentů a distributorů vč. příslušných vládních úřadů (National Dairy Authority, Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center, Food & Drugs Administration) o tom, co je třeba učinit v zájmu optimalizace a efektivního využívání jednotlivých vstupů, jako jsou materiál, peníze, stroje a strojní vybavení, lidské zdroje atd., v zájmu správného fungování všech jednotlivých částí hodnotových řetězců a navýšení mlékárenské produkce a celkového zefektivnění postupů v mlékárenství.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme