Prvního června 2023 bude spuštěn systém jednotné patentové ochrany

V rámci osvěty Svaz průmyslu spolupracuje s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) a představuje nový prvek patentové ochrany. Od 1. června totiž vstoupí v platnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu (UPC).

Také se začnou uplatňovat dvě nařízení EU, kterými se zavádí jednotný patent, která spolu s Dohodou tvoří tzv. patentový balíček. V platnost rovněž vstoupí sekundární právní rámec Evropské patentové organizace pro jednotný patent, zejména Pravidla týkající se jednotné patentové ochrany, která formálně pověřují Evropský patentový úřad (EPÚ) správou jednotného patentu.

Ilustrační fotografie

I když ČR Dohodu o Jednotném patentovém soudu zatím neratifikovala, neznamená to, že by naši uživatelé neměli možnost získat jednotný patent nebo že by se na ně nevztahovala pravomoc Jednotného patentového soudu. Jednotný patent sice nebude platit na území ČR, uživatelé z ČR však o něj mohou žádat s tím, že jednotný patent se bude týkat území těch zúčastněných členských států EU, které Dohodu ratifikovaly. K 1. červnu 2023 půjde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

Hlavním rysem jednotného patentu je jeho jednotná povaha, to jest, že poskytuje jednotnou ochranu a má stejný účinek ve všech zúčastněných členských státech. V důsledku toho může být jednotný patent omezen, převeden nebo zrušen pouze ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Zjednoduší se udržování patentů v platnosti, protože majitelé patentů s jednotným účinkem budou platit jednotný roční udržovací poplatek Evropskému patentovému úřadu.

Nový soudní systém také zjednoduší vedení sporů z evropských patentů. Až doposud musel majitel evropského patentu v případě porušení vést soudní spor v každém státě, kde k porušení patentu došlo. Nový systém mu poskytne možnost domáhat se svých práv najednou, u jediného soudu.

Řešením sporů týkajících se evropských patentů s jednotným účinkem se bude zabývat výlučně Jednotný patentový soud. Do jeho pravomoci budou rovněž spadat spory týkající se evropských patentů validovaných ve všech smluvních státech Dohody o jednotném patentovém soudu, které dohodu ratifikovaly, v nichž jsou tyto patenty platné, dodatková ochranná osvědčení (SPC) vydaná pro výrobky chráněné evropským patentem a evropské patentové přihlášky, které nebyly vyřízeny ke dni vstupu dohody v platnost nebo byly podány po tomto dni.

To znamená, že bude možné získat jedno rozhodnutí soudu, čímž odpadne nutnost vést paralelní řízení u různých národních patentových soudů. Jednotný patentový soud také bude moci ve všech smluvních státech Dohody o Jednotném patentovém soudu, které dohodu ratifikovaly, centrálně zrušit platnost evropského patentu. To dosud možné nebylo.

Dohoda umožňuje přihlašovatelům a majitelům „klasického“ evropského patentu, jakož i majitelům dodatkového ochranného osvědčení vydaného pro výrobek chráněný „klasickým“ evropským patentem, vyjmout svoji přihlášku, patent nebo dodatkové ochranné osvědčení z výlučné pravomoci Jednotného patentového soudu a provést tak tzv. „opt-out“. V důsledku tohoto vynětí nebude mít Jednotný patentový soud pravomoc rozhodovat žádné soudní spory týkající se této přihlášky, patentu nebo SPC.

Již tři měsíce před za zahájením činnosti Jednotného patentového soudu, tedy od 1. března 2023, začalo běžet počáteční období, tzv. „sunrise period“, během něhož je již možné u Jednotného patentového soudu provést vynětí „klasického“ evropského patentu z jeho pravomoci; u soudu se také již mohou zaregistrovat ti patentoví zástupci, kteří jsou oprávněni zastupovat klienty ve sporech před Jednotným patentovým soudem.

U Evropského patentového úřadu, který bude jednotné patenty udělovat, je již od 1. ledna 2023 možné podat tzv. dřívější žádost o jednotný patent nebo požádat o odklad vydání rozhodnutí o udělení evropského patentu. Bližší informace k podniknutí všech těchto kroků jsou k dispozici na stránkách UPC  a EPÚ.

Další podrobnosti k jednotné patentové ochraně a Jednotnému patentovému soudu má na svých webových stánkách ÚPV

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme