Publikace Enterprise Europe Network k problematice duševního vlastnictví

Znalost komerční ceny duševního vlastnictví má pro firmy zásadní důležitost. Cena duševního vlastnictví totiž předurčuje strategii, jak s danou myšlenkou dále nejlépe nakládat.Výpočet či kvalifikovaný odhad hodnoty duševního vlastnictví představuje důležitý parametr rovněž při prodeji, nákupu či slučování firem, při jednáních o licencích, bankovních půjčkách apod. Tento materiál, který uveřejňujeme díky laskavosti European IPR Helpdesk vás stručně seznámí s hlavními způsoby oceňování duševního vlastnictví, kterých můžete využít i pro vaše vlastní firemní potřeby.

  • Přehled základních skutečností při oceňování duševního vlastnictví (287 kB) – V tomto přehledu základních skutečností jsou vysvětleny různé metodiky a uvedeny příklady situací, v nichž mohou být využity postupy, které jsou běžně používány k oceňování hodnoty nehmotných statků na trhu. 
  • Publikovat nebo patentovat (541 kB) – Tento přehled základních skutečností pojednává podrobněji o tzv. obranném publikování (defensive publication) a publikování v systému tzv. volného přístupu (open access), přičemž se rovněž zaměřuje na různé potřeby a cíle výzkumných organizací, universit a malých a středních podniků (MSP).
  • Nehmotné statky a průmyslová práva (2,63 MB) – Publikace s cílem poskytnout dostatek kvalitních a srozumitelných informací o problematice ochrany duševního vlastnictví a s touto problematikou související poznatky o možnostech jak podnikatelských subjektů, tak vědeckých, výzkumných i akademických institucí, jak získat finanční podporu při ochraně nových řešení z podpůrných programů.
  • Rešerše průmyslového designu (532 kB) – Tento přehled základních skutečností podává hlavní charakteristiky designových rešerší. V první části tohoto přehledu jsou shrnuty důvody, proč designový průzkum vůbec realizovat a jsou zde rovněž uvedeny i praktické rady, jak a kde vyhledávat neregistrované designy. Rovněž je zde uveden krátký souhrn funkcí některých z nejpoužívanějších databází, jež představují vstupní bránu k údajům o registrovaných designech.
  • Průvodce duševním vlastnictvím v programu Horizont 2020 (1,23 MB) – Přehledně a srozumitelně napsaná praktická příručka připravená specialisty Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví seznamuje čtenáře krok za krokem s hlavními zásadami a pravidly ochrany a využívání duševního vlastnictví v projektech programu Horizont 2020, během jednotlivých fází projektového cyklu i po formálním ukončení projektu.
  • Strategie českých firem v ochraně produktových inovací (1,02 MB) – Tento příspěvek shrnuje hlavní výsledky empirického průzkumu, který uskutečnilo Technologické centrum AV ČR. Šetření bylo zaměřeno na vyjasnění dvou vzájemně souvisejících otázek: (1) Jak české firmy hodnotí význam duševního vlastnictví, (2) Jakými způsoby si firmy své duševní vlastnictví chrání a proč.
  • Ochrana duševního vlastnictví v českých technologických firmách (736 kB) – Cílem tohoto příspěvku je blíže osvětlit, jaké specifické způsoby ochrany duševního vlastnictví využívají firmy ve vybraných průmyslových sektorech s vysokou inovační a patentovou aktivitou a jaké odlišnosti v tomto ohledu mezi jednotlivými sektory existují.
  • Účinné a hospodárné patentové strategie pro MSP – Článek o alternativních strategiích, které vaší firmě mohou poskytnout cenově nenáročné konkurenční výhody bez nutnosti vlastnit patenty nebo vymáhat s nimi související práva.

V případě dotazů nebo podnětů prosím kontaktujte pracovníka Technologického centra Akademie věd (TC AV) pana Ing. Václava Suchého.

• Oblasti podnikání: Design

Doporučujeme