Realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v roce 2013 v gesci MPO

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. června 2012 č. 413 o Plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) pro rok 2013 pokračovala i v roce 2013 realizace projektů programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Zrealizováno bylo celkem osm projektů. Z vládou vyčleněných 6 mil. Kč bylo vyčerpáno 5,9 mil. Kč. Rozdíl byl vrácen do státního rozpočtu. Projekty byly stejně tak jako v předcházejících letech orientovány na prioritní státy ZRS ČR (Etiopie, Mongolsko, Gruzie, Kosovo, Srbsko)a podle zájmu a potřeb těchto států do jejich prioritních sektorů.Konkrétně byly připraveny a zrealizovány tyto projekty:

Posílení procesu správy informací v oblasti životního prostředí

 • Stát: Etiopie
 • Realizátor: AQUATEST a.s.
 • Cena projektu: 800 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Geologická služba Etiopie

Výzvou pro etiopské instituce je řádná správa a nakládání s daty jako takovými včetně dat v oblasti životního prostředí. Důležité je zejména sjednotit systém pro jejich ukládání, šíření a zabránit opakovanému sběru stejných údajů. Lepší přístup k datům a informacím v oblasti životního prostředí, jejich získávání a distribuce patří mezi cíle zahrnuté v Transformačním a růstovém plánu Etiopie. Hlavním rozvojovým záměrem projektu bylo vypracování písemného doporučení pro budoucí předpis o nakládání s daty v oblasti životního prostředí, která budou poskytována Geologickou službou Etiopie veřejnosti a ostatním uživatelům.

Realizace projektu se soustředila na návrh vhodného a jednotného postupu při poskytování údajů konečným uživatelům. Pro distribuci informací byl definován, navržen a popsán vhodný systém (návrh budoucího předpisu o nakládání s daty v oblasti životního prostředí) vč. potřebného technického vybavení. Na vybraném monitorovacím vrtu byl dále osazen dataloger a zorganizován workshop a instruktáž. Tento systém prakticky ukazuje možnosti automatického sběru dat, jejich přenosu a ukládání, což ve výsledku napomůže vyškoleným etiopským odborníkům při poskytování studií a dat potřebných pro plánování a implementaci konkrétních průmyslových, zemědělských, vodohospodářských projektů atd. Součástí bylo rovněž předání know-how a proškolení pracovníků Geologické služby Etiopie v České republice v oboru publikační činnosti a používaných systémů a softwarů pro vytváření dokumentů a publikací v Etiopii.

Projekt je možno hodnotit jako kvalitní, který měl plnou podporu příjemce pomoci a který vykazuje všechny známky personální i odborné udržitelnosti a tím i návazné udržitelnosti výstupů.

Rozvoj malých a středních podniků v oblasti výroby potravin a konzervační technologie

 • Stát: Etiopie
 • Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Cena projektu: 640 148,34 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo průmyslu Etiopie

Zemědělská výroba patří k významným sektorům etiopského hospodářství a podílí se téměř z poloviny na tvorbě jejího hrubého domácího produktu. Zemědělství je proto důležité z hlediska ekonomického a sociálního rozvoje Etiopie, nachází zde zaměstnání většina místního obyvatelstva a zemědělství má významný podíl na exportu a na příjmech z něj.

Současný projekt si kladl za cíl napomoci akcelerovat rozvoj zemědělsko-zpracovatelského průmyslu v Etiopii prostřednictví přenosu znalostí dovolujících zvýšení efektivity a snížení ztrát při zpracování zrnin a olejnin a napomoci zvýšit odbornost státních zaměstnanců, představitelů malých a středních podniků a dalších etiopských expertů z oboru. S tímto cílem byla v Etiopii připravena a zorganizována série vzorových tréninků a workshopů. Při těchto akcích bylo předáno potřebné know-how, jakož i další znalosti např. pro zvyšování pedagogických dovedností pro budoucí školitele z řad etiopských odborníků (jedná se většinou o zaměstnance Ministerstva průmyslu Etiopie), kteří budou v budoucnu schopni sami školit a dále předávat nabyté zkušenosti.

Celkem se školení v Etiopii zúčastnilo 25 etiopských expertů. V České republice se pak 3 představitelé Ministerstva průmyslu Etiopie měli možnost v rámci praktického kurzu seznámit s procesem zpracování zrnin a olejnin v provozech vybavených českými technologiemi. Kurz byl zaměřen zejména na laboratorní techniku pro potravinářský průmysl a design čistých laboratorních prostor. Při všech těchto příležitostech byly rovněž předány odborné aktualizované školící a vzdělávací materiály jak zaměstnancům Ministerstva průmyslu Etiopie, tak zástupcům soukromého sektoru. Vzhledem k pozitivním reakcím lze očekávat jejich praktické využití v praxi.

Projekt a jeho výsledky byly pozitivně přijaty jak etiopskou vládou, tak účastníky všech školících akcí.

Podpora rozvoje obchodu v oblasti strojírenství prostřednictvím transferu českého know-how

 • Stát: Etiopie
 • Realizátor: Mezinárodní obchodní komora v ČR
 • Cena projektu: 256 823 Kč
 • Iniciátor projektu: Ministerstvo průmyslu Etiopie

Etiopie je jednou z nejlidnatějších a zároveň jednou z nejchudších zemí světa. V posledních letech se přesto podařilo zajistit ekonomický růst a důvěryhodnost země jako cíle pro zahraniční investice. V souladu s Transformačním a růstovým plánem je plánován nárůst zejména průmyslového sektoru, který by se měl podílet výraznějším způsobem na růstu etiopského HDP. Aby bylo možno toto zabezpečit, je nezbytné, aby byl k dispozici dostatek kvalifikovaných pracovních sil pro průmysl a zejména pak pro strojírenství. Výuka a rekvalifikace místních pracovníků a budování kapacit v tomto odvětví je klíčovým faktorem pro plnění výše uvedených cílů.

Projekt byl proto zaměřen konkrétně na předání know-how a školení. S tímto cílem byly zorganizovány dva workshopy v Addis Abebě v celkové délce cca 1 týden. První byl zaměřen na kovovýrobu, druhý na logistiku a mezinárodní obchod z pohledu vnitrozemského státu. Součástí projektu byla též příprava prezentací a výukových materiálů, které byly následně předány etiopskému partnerovi, jímž bylo Ministerstvo průmyslu Etiopie. Jednalo se o prezentace, videa, brožury atp., které byly připraveny jak v tištěné, tak v elektronické podobě na CD. Workshopů se zúčastnilo 20 místních odborníků, přítomni byli též zástupci médií. Ze strany Ministerstva průmyslu Etiopie byla s průběhem workshopů a následně i s jejich závěry vyjádřena spokojenost a zároveň byly definovány další oblasti spolupráce – zejména při tréninku školitelů pro sváření, čímž by měla etiopská strana získat další know-how, které potřebuje pro rozvoj svého průmyslu. Projekt bude pokračovat v roce 2014.

Jak již bylo uvedeno, projekt byl místním partnerem, kterým bylo Ministerstvo průmyslu Etiopie, ale i dalšími účastníky – vládními organizacemi, zástupci etiopských podniků atd. hodnocen velmi pozitivně, což se projevilo i v publicitě, které se projektu dostalo v místních médiích.

Návrh modernizace řízení tepelné části elektrárny v zájmu zajištění spolehlivé dodávky tepla v dostatečném množství a kvalitě s odhadem možností zvýšení výroby elektřiny

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: Grandera a.s.
 • Cena projektu: 924 877,50 Kč
 • Iniciátor projektu: státní tepelná elektrárna Erdenet

Energetický sektor patří k významným odvětvím hospodářství Mongolska. Spotřeba elektrické energie se neustále zvyšuje a s tím stoupá i význam její výroby, přičemž nedostatek vlastních kapacit je nahrazován dovozem. Konkrétně tepelná elektrárna ve městě Erdenet z technických důvodů nemůže zajistit plný výkon a v poslední době se velmi přiblížila k hranici životnosti svého zařízení a k riziku kritického selhání. Z tohoto důvodu nevyužívá plně svou výrobní kapacitu a provozní náklady jsou vysoké. Mongolská strana má zájem o řešení situace v této elektrárně s cílem zajištění jejího stabilního plného výkonu, což je plně v souladu se strategickými cíli Ministerstva energetiky Mongolska, města Erdenet, jakož i vlastní elektrárny.

Projekt byl proto zaměřen na zmapování aktuální ne zcela utěšené situace na místě a vypracování návrhu jejího řešení. S tímto cílem uskutečnili v červnu 2013 zástupci realizátora služební cestu do Mongolska. V jejím průběhu vykonali prohlídku místa, proběhly odborné konzultace s managementem a sběr vstupních technických a ekonomických podkladů. Výstupem je studie „Návrh modernizace teplárny Erdenet“, která obsahuje návrh nezbytných technických a ekonomických opatření vč. doporučení vhodných postupů, které povedou k výše uvedenému cíli.

Studie předpokládá, že modernizaci, doplněním a instalací nového vybavení, lze zrealizovat při maximálním možném využití zbytkové životnosti stávajícího zařízení. Studie byla předána mongolské straně spolu s prezentací doporučených postupů a kroků, které povedou k její úspěšné aplikaci.

Zástupci mongolského Ministerstva energetiky, jako zřizovatele teplárny Erdenet, projekt po celou dobu monitorovali a účastnili se klíčových jednání o výstupech projektu. Tyto výstupy budou sloužit vedení teplárny Erdenet jako podklady pro rozhodování o dalším postupu a investici.

Expertní pomoc při navržení nového bloku tepelné elektrárny Erdenet

 • Stát: Mongolsko
 • Realizátor: Grandera a.s.
 • Cena projektu: 918 483,03 Kč
 • Iniciátor projektu: státní tepelná elektrárna Erdenet

Mongolsko je země s přechodovou ekonomikou, která se snaží zapojit do mezinárodního obchodu a prosadit se na světovém trhu. Současně s touto snahou a s rozvojem hospodářství rostou nároky na spotřebu elektrické energie a na její výrobu. Jedním z klíčových úkolů pro mongolské hospodářství je proto zajistit stabilní dodávky elektřiny v dostatečném množství. Limitujícími faktory jsou zatím výrobní kapacity, infrastruktura rozvodů elektrické energie atd. a nedostatek elektřiny je kryt dovozem. Energetika tak hraje významnou roli v rozvíjejícím se mongolském hospodářství. Zajištění dostatečných výrobních zdrojů a jejich další rozšíření budováním nových kapacit proto patří k jedné z priorit.

Teplárna Erdenet usiluje o dlouhodobé zajištění stabilního chodu a spolehlivé dodávky tepla a elektřiny, odpovídající rostoucím potřebám firem, podnikatelské sféry i obyvatelstva. To byl rovněž jeden z cílů projektu. Konkrétním výstupem je studie „Expertní pomoc při navržení nového bloku tepelné elektrárny Erdenet“. Jde o koncept, který předpokládá výstavbu nového bloku a pomocných provozů tak, aby bylo možno bez přerušení provozu dosáhnout výkonů požadovaných v dlouhodobém horizontu. Nové zařízení je zároveň navrženo takovým způsobem, aby dosahovalo parametrů, které by s sebou nesly výrazné zvýšení efektivity provozu.

V rámci realizace projektu navštívila skupina mongolských specialistů v září 2013 Českou republiku. V průběhu této návštěvy byla v ČR pro tuto skupinu připravena prohlídka zařízení s obdobným technickým řešením a exkurze u vybraných českých výrobců. Zároveň proběhlo školení v technických otázkách klíčových pro rozhodování o této možné budoucí investici, byly prezentovány a předány technické materiály včetně diskuze o variantních řešeních v mongolských podmínkách atd.

Teplárna Erdenet chápe projekt jako potřebný pro stanovení dlouhodobého plánu rozvoje. Pozornost projektu věnovalo též Ministerstvo energetiky, které je zřizovatelem teplárny Erdenet a které má rovněž k dispozici veškeré materiály a výstupy projektu. Projekt jednoznačně ověřil, že optimální řešení je výstavba nového bloku s vyššími parametry, čímž se dosáhne vyšší účinnost. To povede následně k vytvoření nových pracovních míst a rozvoji celého regionu.

Obnovení sítě monitorování množství a kvality podzemních vod oblasti Alazani – Agrichai

 • Stát: Gruzie
 • Realizátor: AQUATEST a.s.
 • Cena projektu: 940 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Národní agentura pro životní prostředí (NEA)

Řádné využívání, rozvoj a ochrana zdrojů podzemních vod, zejména jejich ložisek, je jedna z nejvyšších priorit hospodářství Gruzie. Management spodních vod vyžaduje přesnou znalost o těchto zdrojích a ložiscích. Jejich monitorování započalo před mnoha lety a poskytlo velké množství dat. V souvislosti s vnitropolitickým vývojem v zemi však bylo v úvodu 90. let minulého století přerušeno. V současnosti má Národní agentura pro životní prostředí za prioritu ložisko v oblasti Alazani – Agrichai, protože se jedná o hraniční oblast a kromě gruzínského obyvatelstva vodu využívá též sousední Ázerbájdžán. Protože se jedná o čistou pitnou vodu, je její řádné monitorování velmi důležité.

Zrealizovaný projekt je v rámci zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii unikátní, neboť představuje první projekt zaměřený na racionální a udržitelné využívání relativně bohatých, avšak v současnosti nerozvíjených zásob podzemních vod v této zemi. Gruzínský partner vybral právě výše uvedenou lokalitu z toho důvodu, že představuje jednu z nejvýznamnějších hydrogeologických struktur v zemi. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření návrhu (studie), jak nejlépe postupovat při obnově národní monitorovací sítě podzemních vod včetně návrhu na její provoz a další práci s daty.

Na základě terénního průzkumu byly vybrány dva vrty, které byly osazeny monitorovacím zařízením. Tento systém prakticky ukazuje možnosti automatického sběru dat, jejich skladování a přenosu, což ve výsledku napomůže vyškoleným gruzínským odborníkům při poskytování studií a dat potřebných pro plánování a implementaci konkrétních podnikatelských záměrů a projektů.

Předání českého know-how a proškolení v tomto ohledu se uskutečnilo ve dvou fázích. Za prvé v rámci studijní cesty pracovníků NEA do České republiky, kde byli seznámeni s postupem rekonstrukce české monitorovací sítě a za druhé při terénních a technických pracích na vrtech v Gruzii. Projekt byl završen v září 2013 v sídle gruzínského Ministerstva životního prostředí závěrečným workshopem a předáním studie, obsahující návrh obnovy budoucího monitorovacího sytému, gruzínské straně.

Projekt měl po celou dobu realizace plnou podporu příjemce pomoci. Zejména šlo o Ministerstvo životního prostředí Gruzie, NEA, místní samosprávu oblasti Alazani – Agrichai. Tato podpora byla vyjádřena jak verbálně při jednotlivých setkáních, tak i osobní účastí ministryně životního prostředí Gruzie při závěrečném workshopu v Tbilisi.

Vypracování studie proveditelnosti výstavby průmyslové zóny

 • Stát: Kosovo
 • Realizátor: CzechINVENT o.p.s.
 • Cena projektu: 645 000 Kč
 • Iniciátor projektu: Okresní úřad Gjilan

Představitelé řady kosovských municipalit měli již možnost seznámit se s fungováním průmyslových zón v ČR a velmi ocenili české know-how v této oblasti, které by rádi využili i v Kosovu. Vzhledem k tomu, že budování průmyslových zón v Kosovu je zatím v počátcích, přičemž se jedná o jednu ze základních podmínek pro přilákání zahraničních investorů do Kosova, projevila kosovská strana zájem o využití zkušeností z ČR. Z tohoto důvodu je vybudování průmyslové zóny pro Kosovo velmi urgentní a realizace tohoto projektu je hlavní prioritou.

Dva hlavní cíle projektu byly poskytnout kosovské straně odborné know-how z oblasti budování a rozvoje průmyslových zón a za druhé vypracování pilotní studie proveditelnosti pro budoucí průmyslovou zónu v oblasti Llabjan (lokalitu vybral kosovský partner). S tímto zadáním podnikl český realizátor tři služební cesty do teritoria. V jejich průběhu se v úvodu zaměřil na sběr vstupních podkladů, kterými byla technická data, katastrální, geologické, topografické a další údaje a čeští experti rovněž navštívili pozemek plánované zóny Llabjan. Dále český realizátor uspořádal workshopy zaměřené na metodologii přípravy studie nejprve pro zástupce gjilanského a novobrdského okresního úřadu (účastnili se též zástupci dalších 3 okresů: Mitrovice, Ferizaj a Kosovo Polje) a v dalším termínu dodatečný workshop a osobní konzultace pro představitele kosovské Agentury pro podporu malého a středního podnikání.

Na závěr projektu předal zástupce realizátora v místě v říjnu 2013, během závěrečné konference, partnerské kosovské organizaci pilotní studii proveditelnosti. V rámci konference proběhla prezentace této studie a byly představeny projektové výstupy zástupcům místní samosprávy, veřejnosti a médiím. Obsahem studie je zhodnocení příslušného pozemku a soubor praktických doporučení k přípravě průmyslové zóny v této lokalitě.

Využití předaného know-how by mělo ve středně až dlouhodobém horizontu přispět ke zvýšení podílu privátního sektoru v regionální ekonomice, usnadnění podnikání, vytvoření podmínek pro investování a návazné tvorbě nových pracovních míst, přílivu kapitálu, nových technologií atd.

Projekt měl plnou podporu ze strany příjemce. Podporu projektu projevila i centrální vláda, která se do něj zapojila prostřednictvím zástupců Agentury pro podporu malého a středního podnikání a která je připravena jednat s gjilanským a novobrdským okresním úřadem o finanční spoluúčasti při výstavbě ekonomické zóny.

Projektový management a sociálně zodpovědné podnikání malých a středních podniků

 • Stát: Srbsko
 • Realizátor: Hospodářská komora ČR
 • Cena projektu: 774 474 Kč
 • Iniciátor projektu: Hospodářská komora Srbska

Republika Srbsko má zájem, aby byla vnímána jako stát s tržní ekonomikou, s otevřenými hranicemi a se značným investičním potenciálem, jako země připravená začlenit se do evropských struktur. Srbská podnikatelská komunita se dále zajímá o informace týkající se fungování společného evropského trhu, účasti v různých rozvojových projektech, sbližování standardů, nástrojů na podporu exportu a internacionalizaci atd. Zájem byl zaznamenán rovněž o české, resp. evropské zkušenosti s aplikací pravidel sociálně zodpovědného podnikání, zejména na regionální úrovni. Významnou roli při zprostředkování informací hraje Hospodářská komora Srbska, která mj. usiluje o posílení ekonomického rozvoje země, růst exportu, přímých zahraničních investic, podporu podnikatelského a obchodního klimatu atd.

Na tyto požadavky reagoval daný projekt, jehož realizace byla rozdělena do tří fází. V rámci první fáze byla pro srbské představitele v průběhu srpna 2013 připravena 4 denní studijní cesta do České republiky. V jejím průběhu se uskutečnily přednášky a návazný kulatý stůl na HK ČR a následně přijetí na vybraných resortních ministerstvech (MPO, MZV, MŽP) a dalších institucích (ZÚ Srbska v ČR). Srbští účastníci, kterými byli zástupci srbských hospodářských komor, Ministerstva vnitřního a zahraničního obchodu a telekomunikací a Univerzity v Bělehradě, se tak mohli seznámit s pohledy českých odborníků na výše uvedená témata.

Druhou fází byl seminář v Srbsku (Zrenjanin) v říjnu 2013. Vysvětleny byly zejména zkušenosti ČR s aplikací principů sociálně zodpovědného podnikání, s mezinárodními projekty, především projekty Evropské komise, účastníci byli dále seznámeni s programem předvstupní pomoci IPA a aktuálními možnostmi zapojení do mezinárodních projektů, jakož i dalšími tématy podle zájmu projeveného srbskou stranou. Semináře ve Zrenjaninu se zúčastnilo přes 50 zástupců hospodářských komor, malých a středních podniků, organizací veřejné správy a municipalit, vysokých škol a neziskových organizací.

Závěrečnou fází byla tzv. kontaktní akce v listopadu 2013 v Praze. V jejím průběhu bylo zástupcům srbských podnikatelů umožněno vyměnit si zkušenosti z oblasti aplikace principů sociálně zodpovědného podnikání malých a středních podniků. Ke všem plánovaným tématům a vystoupením byly srbským odborníkům předány veškeré prezentace a školící materiály podle jejich přání v tištěné podobě či elektronicky.

Projekt byl od počátku podporován Ministerstvem vnitřního a zahraničního obchodu a telekomunikací Srbska a během implementace vyjádřily svoji podporu též další ministerstva a orgány místních samospráv. Patrný byl rovněž zájem místních sdělovacích prostředků. Celkově byl projekt srbskou stranou hodnocen velmi pozitivně a to jak z hlediska způsobu realizace, tak i z hlediska praktického přínosu, a byl vyjádřen zájem o další pokračování.

• Teritorium: Afrika | Asie | Etiopie | Evropa | Gruzie | Kosovo | Mongolsko | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme