Rozvoj chovu mléčného skotu na Ukrajině a další novinky ze zemědělského sektoru

Za prvních deset měsíců roku 2021 dovezly ukrajinské mléčné farmy 3600 chovných jalovic a krav, což je o 8 % více než ve stejném období loňského roku.

Naopak vývoz chovného skotu se letos oproti roku 2020 více než dvakrát snížil. Růst dovozu plemenného skotu je nepochybně pozitivním jevem pro odvětví mléka na Ukrajině, neboť přispívá k rychlejšímu genetickému pokroku a celkovému růstu produktivity stád.

S ohledem na výrazně nižší produktivitu Ukrajiny v tomto sektoru proti konkurentům z EU, poskytuje Ukrajina státní podporu živočišné výroby pro návratnost investic (nákup genetického materiálu). Ukrajina počítá s udržením tohoto nástroje i do budoucna, dokonce zvažuje výrazné navýšení jeho financování.

Rostoucí ceny mléka na Ukrajině

Od začátku roku 2021 úroveň cen syrového mléka na Ukrajině výrazně převyšuje odpovídající cenovou úroveň v zemích východní Evropy a také v průměru v EU. Ceny syrového mléka v Maďarsku, Lotyšsku a na Slovensku nepřesahují 0,32 EUR/kg, v Polsku 0,33 EUR/kg, přičemž v roce 2021 zůstanou relativně stabilní.

Na druhé straně ceny syrového mléka na Ukrajině ve druhé polovině roku 2021 výrazně vzrostly: z 0,35 EUR/kg v dubnu až květnu na více než 0,4 EUR/kg v září a více než 0,41 EUR/kg v říjnu. To znamená, že za posledních pět měsíců tohoto roku vzrostly ceny tohoto typu zemědělských produktů o více než 16 %.

Výkupní ceny mléčných surovin navíc na Ukrajině zároveň výrazně převyšovaly průměrné ceny v EU. Jestliže v první polovině roku 2021 byly nákupní ceny takového mléka na Ukrajině téměř totožné s průměrnými cenami v EU, v srpnu je překročily o 7 %, v září o 8 % a v říjnu o téměř 12 %.

Cena syrového mléka v říjnu 2021 na Ukrajině byla v průměru o více než čtvrtinu vyšší než odpovídající cenová úroveň v sousedních zemích, které aktivně vyvážejí své mléčné výrobky na ukrajinský trh.

Tato situace je způsobena především nedostatkem účinných opatření státní podpory rozvoje mlékárenského průmyslu na Ukrajině – na pozadí politiky státního protekcionismu tohoto průmyslu v sousedních zemích. Evropská politika státní podpory koneckonců umožňuje udržet úroveň cen syrového mléka na přijatelné úrovni – část nákladů producentů mléka je kompenzována přímými rozpočtovými platbami.

Nárůst ziskovosti zemědělského sektoru na Ukrajině

Rostoucí výkupní ceny mléka dodávaného zemědělskými podniky zpracovatelským závodům, úspěšné zásobování krmivem a zachování hospodářských zvířat zemědělskými podniky umožnily producentům dosáhnout dobré úrovně ziskovosti. V říjnu činila u všech typů zemědělských podniků průměrná ziskovost +18 % a u vysoce produktivních zemědělských podniků +30 %.

Zářijové údaje Státní statistické služby ukazují nárůst produkce mléka v zemědělských podnicích o téměř 4 % ve srovnání se zářím loňského roku. Celková změna za devět měsíců je -0,8 %, nicméně do konce roku zůstane produkce v této kategorii na loňské úrovni nebo dokonce vykáže určitý růst. Pokles produkce mléka v soukromých chovech snižuje ukazatele celého odvětví a příjem z tohoto mléka určeného ke zpracování také klesá.

Během prvních devíti měsíců poklesla výroba surovin v této kategorii o 8,3 % a příjmy ze zpracování klesly o více než 20 %. Je třeba dodat, že pro zpracovatele, kteří se potýkají s vážnými obtížemi, nastaly velmi těžké časy. Neustálý nárůst nákladů, klesající prodeje v důsledku rostoucích regálových cen, nedostatek provozních prostředků.

Tyto faktory vyvíjejí tlak na podniky a producenti mléka již mají problémy s obchodními partnery – začalo zpožďování plateb za syrové mléko. To vše přispělo k poklesu poptávky po mléčných výrobcích v říjnu, což vedlo k určité stabilizaci cen na komoditním trhu. Nákupní ceny syrového mléka ve druhé polovině října zůstaly téměř beze změny, i když dosud dosažená úroveň je stále velmi vysoká.

Statistika agrárního dovozu na Ukrajinu v roce 2021

V lednu až září 2021 byly na Ukrajinu dovezeny zemědělské produkty za více než 5,7 mld. USD, což je o 0,9 mld. USD (+19 %) více než za prvních devět měsíců loňského roku. Hlavními dodavateli zemědělsko-potravinářských výrobků na Ukrajinu jsou země Evropské unie. Dovoz z regionu činil 2,9 mld. USD, tedy více než polovinu. Z asijských zemí pochází zboží za 1,03 mld. USD (18 %) a z Latinské Ameriky za 477 mld. USD (8 %). Dodávky z těchto tří regionů pokrývají téměř 4/5 veškerého domácího dovozu zemědělských produktů.

Mezi největší dodavatele na Ukrajinu tradičně patří: Polsko (653 mil. USD), Německo (423 mil. USD), Itálie (371 mil. USD), Turecko (317 mil. USD), Francie (273 mil. USD), Nizozemsko (241 mil. USD), Indonésie (233 mil. USD), Norsko (201 mil. USD), USA (195 mil. USD), Španělsko (173 mil. USD). Celkem představují asi 54 % ukrajinského zemědělského dovozu.

Komoditní struktura dovozu potravin na Ukrajinu se již několik let v řadě nemění. Největší podíl nákupů zahraničních potravin připadá na ryby a mořské plody. Dovoz této skupiny výrobků za devět měsíců tohoto roku činil 574 mil. USD. Dále se jedná o ovoce (především banány a citrusy). Jejich dovoz za prvních 9 měsíců roku 2021 činil 523 mil. USD.

Alkoholické nápoje byly od začátku roku dovezeny za 417 mil. USD a tabákové výrobky – za 401 mil. USD, a různé oleje (zejména palmový) za 264 mil. USD. Mléčné výrobky, především sýry, byly dodány za 263 mil. USD.

Podniky apelují na vytvoření spravedlivých obchodních vztahů

Podniky vyzývají parlament, aby přijal návrh zákona №6155 „O základních zásadách obchodu s potravinářskými výrobky“. Výrobci potravin a ekonomové tvrdí, že dochází k nadměrným zpožděním plateb za dodané produkty. Například podle smlouvy může dosáhnout 120 dnů (s průměrnou dobou plnění 14 dnů). Ve skutečnosti může výrobce obdržet platbu 160. den.

Dodavatelé to někdy vysvětlují nedostatkem peněz. V rámci takového systému však nejvíce trpí výrobci – jsou jednoduše ponecháni bez provozního kapitálu. Navíc se stávají nekonkurenceschopnými ve vztahu k zahraničním dodavatelům, kteří mají levné finanční zdroje.

Návrh zákona nastiňuje požadavky na kupní smlouvy, stanovuje lhůty pro odklad plateb za přijaté zboží. Zejména za jejich porušení stanoví výši pokuty za každý den nezaplacení. Dokument zakazuje stanovit ve smlouvě podmínky, které mohou změnit sortiment výrobků obchodního subjektu, uplatnit kompenzace při platbě za dodané výrobky, vrátit je dodavateli s výjimkou určitých případů a tak dále.

Dokument, který v současné době čeká na projednání v parlamentu, se tak může stát základem pro vytvoření spravedlivých tržních vztahů v oblasti prodeje potravin, když žádná ze stran nebude moci zneužít své dominantní tržní síly. EU má již dlouho samostatnou směrnici Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi zemědělskými a potravinářskými podniky.

Aktuální ukrajinské vývozy obilovin

Od začátku hospodářského roku 2021/22 bylo do 10. listopadu z Ukrajiny vyvezeno 20,9 mil. tun obilovin, což je o 3,3 mil. tun více než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Exportována byla zejména pšenice (12,9 mil. tun), ječmen (4,5 mil. tun), žito (70,7 tis. tun) a kukuřice (3,1 mil. tun).

Dva případy afrického moru prasat v oblasti Chernivtsi

Dne 9. listopadu byly laboratorně potvrzeny dva případy afrického moru prasat v oblasti Chernivtsi. Jedno mrtvé domácí prase bylo nalezeno na nepovolené skládce ve vesnici Horbivtsi v regionu Chernivtsi. Druhý případ afrického moru prasat byl zjištěn během plánované monitorovací studie u divokého kance.

Dne 10. listopadu se konalo zasedání státní správy okresu Chernivtsi, na kterém byl schválen plán opatření pro prevenci šíření a eradikaci afrického moru prasat a byla stanovena příslušná ochranná pásma v okruhu 3 kilometrů.

Autor: Yegor Reshetnyk, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Kyjevě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí

Doporučujeme