Rozvoj ruských arktických regionů: Šance i pro české firmy?

Rusko se připravuje na převzetí dvouletého předsednictví v Arktické radě. Severozápadní regiony Ruské federace, které zasahují do arktického regionu, aktivují svoji činnost v otázkách dalšího rozvoje Arktidy.

Připravované projekty v těchto regionech mohou za určitých podmínek představovat zajímavé ekonomické příležitosti pro zahraniční firmy.

Klimatické změny mají dopady na ekologii a ekonomiku celé planety a podstatným způsobem mění životní podmínky v ruských severních oblastech. V ekonomické oblasti jsou pro RF důležité zejména otázky nových surovinových nalezišť, rozvoje a využívání Severní mořské cesty.

Realizace nových rozvojových záměrů se neobejde bez rozsáhlých investic do dopravní, technické a sociální infrastruktury. Rozvoj mezinárodní spolupráce v Arktidě koordinuje Arktická rada, jejíž dvouleté předsednictví převezme v tomto roce RF. Dále jsou uvedeny aktuální aktivity ruských arktických regionů a Sankt Peterburgu v otázkách dalšího rozvoje Arktidy.

Murmanská oblast

V polovině roku 2020 byla v Murmanské oblasti založena první zóna přednostního sociálně-ekonomického rozvoje arktického regionu „CentrumArktidy“ („Столица Арктики“). Rezidenti zóny mohou získat administrativní a daňové preference na investice od objemu 500 tis. RUB (okolo 150 tis. Kč). Podporu mohou získat například plánované projekty modernizace a rozvoje teplárenství, vodohospodářské infrastruktury, zpracovatelského průmyslu nebo sociální infrastruktury.

Vláda Murmanské oblasti plánuje vytvořit nové ministerstva pro otázky Arktidy. Hlavním cílem je nejen posílení vedoucí úlohy oblasti v otázkách rozvoje Arktidy, ale zejména vypracování strategie na zlepšení investičního potenciálu a vytvoření nových pracovních příležitostí.

Spolupráce Murmanské oblasti a Sankt Peterburgu

V lednu 2021 se sešli gubernátoři Sankt Peterburgu a Murmanské oblasti k projednání dalších perspektiv spolupráce v projektech rozvoje Arktidy. Jedná se například o spolupráci v rámci budování dopravní infrastruktury (stavba ledoborců), nebo vzdělávání kádrů pro severní flotilu ve vojenských vzdělávacích institucích v Sankt Peterburgu.

Stavba arktických ledoborců – petrohradský Baltijský závod zahájil v prosinci 2020 stavbu čtvrtého sériového atomového ledoborce „Čukotka“ z Projektu 22220, který je součástí smlouvy se státním podnikem Atomflot na 5 atomových ledoborců: „Arktika“ – ukončen a předán k využívání v říjnu 2020; „Sibiř“ – v procesu stavby, předání plánováno do konce roku 2021, „Ural“ – k předání do konce roku 2022,„Jakutija“ – stavba zahájena v květnu 2020, „Čukotka“ – stavba zahájena v prosinci 2020.

V polovině prosince 2020 byla podepsána dohoda mezi Murmanskou státní technickou univerzitou a Výborem Sankt Peterburgu pro Arktidu zaměřená na podporu projektu strategického plánu, zaměřeného na rozvoj severních oblastí do roku 2030 nazvaného „Žít na severu“.

Archangelská oblast

V očekávání zvýšené investiční aktivity spojené s rozvojem Arktidy zvažuje vláda Archangelské oblasti vytvořit zvláštní ekonomickou zónu na platforměarktického vědeckého a technologického parku „Digital Artic“, který otevírá Severní (arktická) federální univerzita M. V. Lomonosova v Archangelsku. Univerzitní projekt je zaměřený na přípravu specialistů digitální ekonomiky a na rozvoj IT ekosystému v Arktidě. První etapa projektu předpokládá investice v rozsahu 1,3 mld. RUB (okolo 390 mil. Kč).

V prosinci 2020 byl vládou RF schválen projekt vědeckého a vzdělávacího centra „Ruská Arktida: nové technologie, materiály a metody výzkumu“, do kterého je zapojena Archangelská oblast, Murmanská oblast a Něnecký autonomní okruh. Záměr předpokládá rozpracování 40 projektů, zaměřených na 5 oblastí: loďařský průmysl, materiály a výroba; těžba a zpracování nerostných surovin; lidská činnost v Arktidě; Severní mořská cesta.

Činnost centra se bude orientovat na významné projekty v severních teritoriích. Jedná se například o tyto projekty: rozvoj chemicko-metalurgického komplexu výroby oxidu titaničatého, těžba platinových kovů, výstavba nového ekologického metalurgického podniku, výrobní kapacity na LNG.

Klimatické změny v Arktidě mají dopady na globální ekologii a ekonomiku. Vyvolávají oprávněný zájem mnoha zemí o zapojení do rozvojových a ekologických projektů, které se mohou rovněž stát zajímavou ekonomickou příležitostí. Pro české společnosti mohou být perspektivní municipální vodohospodářské a ekologické projekty, projekty budování regionální letecké a železniční infrastruktury nebo dodávky technologií v rámci budování těžebních a zpracovatelských podniků.

S ohledem na prosazování místních dodavatelů budou mít výhodu lokalizované v RF společnosti, nebo technologicky vyspělé a inovativní firmy, jejichž produkty jsou v RF těžko nahraditelné. Důležitým aspektem pro zapojení do perspektivních projektů mohou být rovněž aktivity českých subjektů v projektech a pracovních skupinách Arktické rady, jejíž předsednictví převezme RF v roce 2021.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko). Autor: Luboš Laštůvka, ekonomický konzul.

• Teritorium: Evropa | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme