Rumunský Národní plán obnovy příležitostí pro české firmy

Rumunské ministerstvo evropských investic a projektů (MIPE) zveřejnilo Národní plán oživení a odolnosti, také zvaný Národní plán obnovy (NPO), který má podpořit rumunskou ekonomiku.

Dne 2. června předseda vlády Florin Cîțu s dalšími představiteli rumunské vlády představil NPO ve znění, které bylo zasláno Evropské komisi. Po intenzivních závěrečných květnových schůzkách má přepracovaný NPO důvěru evropských partnerů a lze jej implementovat. Teď Rumunsko čeká oficiální hodnocení, poté konečné schválení.

Budova rumunského parlamentu

V NPO se nyní dle premiéra počítá například s 7,2 mld. EUR na dopravu, 3,6 mld. EUR na vzdělávání a 2 mld. EUR na zdravotnictví. Pro Rumunsko je klíčové, že 27 % z fondů NPO směřuje na infrastrukturu. Celkový rozpočet ve výši 29,2 mld. EUR je členěn do šesti pilířů: ekologický přechod, digitalizaci, reformy daňového a důchodového systému, zdravotnictví a vzdělávání.

Zvláštní místo zaujímají investice do podnikatelské sféry resp. na položku výzkum a inovace, na kterou je vyčleněno 2,35 mld. EUR. Prostředky jsou určené na rozvoj finančních nástrojů pro malé a střední podniky. Prostřednictvím grantových schémat bude financována digitální transformace, investice do „technologií budoucnosti“ a inciativy související s výzkumem, vývojem a inovacemi.

Z hlediska dílčích položek je na prvním místě rozvoj železniční dopravní sítě, sektor bude mít k dispozici finanční prostředky ve výši cca 4 mld. EUR. Na dálniční síť připadne 3,2 mld. EUR a na zanedbanou nemocniční infrastrukturu se počítá s částkou 2 mld. EUR, zde MIPE konkrétně zmínilo elektronizaci zdravotnického systému.

V rámci NPO se také budou financovat projekty strategického významu. Výmluvným příkladem je projekt „Lesy Rumunska“, ve kterém se počítá se 630 mil. EUR na osázení nových lesních ploch (včetně městských lesů) s cílem dosáhnout 45 tis. hektarů nových lesů.

Částky na investice:

 • podnikatelská sféra – cca 2,35 mld. EUR
 • výchova, školství – 3,7 mld. EUR
 • zdravotnictví – 2,0 mld. EUR
 • zalesnění, boj proti nezákonnému odlesňování a biologická diversita – 1,4 mld. EUR
 • doprava – 8,5 mld. EUR
 • fond na renovace – 2,2 mld. EUR

Dle premiéra bude Rumunsko do roku 2026 skutečně moderní a reformovanou zemí díky všem transformacím a projektům, které jsou součástí NPO.

Na význam reforem upozornil místopředseda vlády Dan Barna: „Předložením NPO Rumunsko získává přístup k rozvojovému zdroji.“ Horizontální reformy jako celek budou zaměřené na posílení veřejné správy, občanské společnosti a právního státu. Sektorové reformy budou zohledňovat dlouhodobou udržitelnost financování investičních projektů, dále modernizaci veřejných služeb a zlepšení kvality života obyvatelstva. Budou obsahovat i vypracování balíčků opatření, aby se zvýšila kapacita provádění investičních projektů.

Hlavní reformy, které musí rumunská strana provést:

 • Důchodová reforma – nastavit reálnou úroveň nízkých důchodů a zajistit udržitelnost důchodového systému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
 • Reforma fiskálních politik – opatření na zvýšení daňových příjmů do rozpočtu, optimalizace nákladů, uplatnění fiskálního rámce.
 • Společnosti se státním kapitálem – nastavení legislativního rámce, vytvořit výkonný centralizovaný monitoring a kontrolu.
 • Plat ve veřejné správě – revize systému tak, aby nedocházelo k náhlým platovým nárůstům.
 • Národní rozvojová banka – vytvoření a zprovoznění banky.
 • Veřejná správa – nový systém přístupu k veřejným funkcím a vylepšení systému karierního růstu.
 • Spravedlnost – úprava zákonů spravedlnosti a upevnění boje proti korupci.
 • Doprava bez uhlíkových emisí – zásady zeleného poplatku, nový systém poplatku za cesty, podpora dopravy s nulovými emisemi.
 • Obnovitelná energie – postupné odstranění uhlí z energetického mixu, zvýšení příspěvku na obnovitelné zdroje energií, reforma trhu elektřiny.

Rumunsko je první zemí, která zveřejnila v plném znění přílohy jednotlivých položek. NPO obsahuje více než 500 dílčích cílů, které bude MIPE průběžně monitorovat a každých 6 měsíců o nich podávat zprávy EK.

V kontextu předloženého materiálu, konkrétně prioritních investičních oblastí, se nabízí velmi široký prostor pro participaci českých firem. Představené priority se do značné míry překrývají s dlouhodobě podporovanými sektory ze strany zastupitelského úřadu, resp. s mapou strategických příležitostí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem v Bukurešti (Rumunsko). Autor: Rudolf Opatřil, ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Rumunsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme