Aktualizováno 10. 3. 2022

Rozšíření sankčního režimu vůči Rusku

V reakci na ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině schválila v pátek 25. února 2022 v Bruselu mimořádná Rada EU pro zahraniční věci (FAC) rozšíření sankcí vůči Rusku.

Restrikce se mj. týkají konkrétních osob (vč. ruského prezidenta Putina a ministra zahraničních věcí RF Lavrova), cílových subjektů obchodu, kontrol vývozu citlivých technologií či zboží dvojího užití a zákazu prodeje a vývozu určitých technologií, zboží a služeb vybraných sektorů.

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR bude v následujících dnech přinášet podrobnější informace k rozšiřování sankčního režimu vůči Rusku a aplikaci sankcí.
 • Pro konkrétní dotazy podnikatelů bude od pondělí 28. 2. rozšířena Informační linka MPO na lince 1212.
 • Dne 2. 3. proběhl první z řady seminářů pro podnikatele na toto téma, na kterém vystoupili zástupci MPO, CzechTrade, MZV, FAÚ a Celní správy, CERGE-EI. Ve čtvrtek 10. 3. od 14 hod. proběhne on-line seminář na téma makroekonomických dopadů ruské krize.
 • Další informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu jsou dostupné na webových stránkách ÚV a MZV.
 • Souhrnnou informaci o sankcích najdete také na webových stránkách Finančního analytického úřadu

Uvádíme stručné shrnutí přijatých sankcí, včetně odkazů na oficiální, právně závazné výčty sankcí uveřejněné v Úředním věstníku EU.

Ruská federace

Sankční balíček EU zasáhne pět sektorů ruské ekonomiky. V rámci finančního sektoru členské země omezí přístup Ruska na nejdůležitější kapitálové trhy. Sankce v energetice zasáhnou ropné odvětví a znemožní Rusku modernizaci ropných rafinerií. V oblasti dopravy dojde k zákazu prodeje letadel, náhradních dílů i vybavení. Dále bude citelně omezen přístup Ruska k strategickým odvětvím. Změny ve vízové oblasti se dotknou držitelů diplomatických a služebních pasů při jejich cestách do zemí EU. Oficiální text přijatých sankcí i jejich stručný přehled uvádíme níže.

Kapitola 1 – Finanční sektor

Ve finančním sektoru EU přijímá dodatečná opatření týkající se těchto transakcí:

 • 1. finanční interakce s Centrální bankou Ruska a ruskými bankami nad rámec v současnosti zakázaných institucí;
 • 2. financování ruských státních podniků;
 • 3. finanční toky a investice z Ruska do EU.

Tento balíček opatření navazuje a rozšiřuje stávající sankce EU ve finanční oblasti, které zakazují poskytování úvěrů pěti hlavním ruským státním bankám a nákup jejich cenných papírů. Odráží specifika ruského hospodářského a finančního sektoru s vysokou mírou politických a/nebo finančních vazeb mezi státem, bankami a vysoce majetnými osobami.

1. Finanční interakce s bankovními institucemi RU

1.1. Zákaz poskytování úvěrů novým (soukromým) bankám a nákupu jejich cenných papírů
Jedná se o rozšíření stávajícího zákazu refinancování pěti státních institucí na další dvě soukromé banky: Alfa Bank a Bank Otkritije.

1.2. Zákaz veškerých transakcí s Centrální bankou Ruska nebo jakoukoli právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn Centrální banky Ruska.

1.3. Od 12. 3. 2022 zákaz poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které se používají k výměně finančních údajů (všeobecně označované jako systém SWIFT), jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným na seznamu, nebo jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu usazeným v Rusku, jež jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v příloze XIV.

Ke dni 3. 3. 2022 se v příloze XIV nachází 7 ruských bank (Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) a VTB BANK).

2. Financování ruských státních podniků

2.1. Zakázat nové kótování akcií ruských státních podniků na burzách EU
Toto opatření je zaměřeno na možnosti financování ruských státních podniků na burzách EU.

2.2. Zakázat poskytování úvěrů a nákup cenných papírů dalších státních podniků
Mezi společnosti, na které se opatření vztahuje, patří např.: Almaz-Antey (letectví a obrana), Kamaz (automobilový průmysl), Novorossijský námořní obchodní přístav (lodní doprava), Rostec (dceřiné společnosti zejména ve vojenském sektoru), Ruské železnice (infrastruktura), Sevmaš (stavba lodí), Sovcomflot (lodní doprava) a Sjednocená loďařská korporace (stavba lodí).

2.3. Zákaz investic, účasti či jiné formy příspěvku do budoucích projektů financovaných Ruským fondem přímých investic

2.4. Zákaz prodeje, dodávek, transferu či exportu EUR bankovek do RU nebo jakékoliv fyzické či právnické osobě (vč. vlády či centrální banky) nebo pro použití v RU

3. Příliv finančních prostředků z Ruska do EU

3.1. Zakázat přijímání nových vkladů ruských státních příslušníků a rezidentů v bankách EU
Toto opatření se vztahuje na fyzické osoby/subjekty u všech vkladů nad 100 000 EUR, a má tak jasný dopad na ruskou elitu.

Byla provedena koordinace s podobně smýšlejícími partnery, včetně Švýcarska a dalších.

3.2. Zakázat centrálním depozitářům cenných papírů v EU vést účty ruských klientů
Toto opatření má širší dopad, neboť zakazuje investice do cenných papírů EU.

3.3. Zakázat prodej cenných papírů denominovaných v eurech ruským státním příslušníkům a rezidentům

Kapitola 2 – Energetika

Zákaz vývozu specifických rafinačních technologií z EU do RF
Tento zákaz vývozu z EU se konkrétně vztahuje na vybavení a technologie potřebné pro modernizaci rafinerií ropy v RF na normy Euro-6 (Euro-6 standards).

Kapitola 3 – Odvětví dopravy

1. Zákaz vývozu letadel, vesmírných plavidel, náhradních dílů, technologií a souvisejících služeb
Bude se jednat o zákaz vývozu, prodeje, dodávek nebo převodu všech letadel, částí letadel a vybavení do Ruska a všech souvisejících opravárenských, údržbářských a finančních služeb. Tato opatření se vztahují rovněž na leasing letadel a podobné služby.

2. Zákaz pohybu (vzlety, přistání, přelety nad územím) jakýchkoliv letadel provozovaných ruskými leteckými dopravci, včetně marketingových dopravců v rámci dohod o sdílení kódu nebo blokovaném prostoru, nebo jakýchkoli letadel registrovaných v Rusku nebo letadel, která vlastní, pronajímají nebo jinak ovládají ruské fyzické nebo právnické osoby na území EU.

Kapitola 4 – Zboží dvojího užití a financování vývozu

Další vývozní omezení pro zboží dvojího užití a pro další vyspělé technologie
V oblasti kontroly vývozu EU přijme další opatření rozšiřující působnost v oblasti zboží a technologií. Jedná se o tyto tři součásti balíčku nových opatření pro kontrolu vývozu:

1) Zpřísnění omezení pro stávající zboží dvojího užití uvedené na seznamu a jejich uplatnění na všechny koncové uživatele v místě určení, které je předmětem zájmu – nejen na vojenské koncové uživatele;

2) Omezení obchodu se seznamem 64 vojenských koncových uživatelů, které se vztahuje na širokou škálu civilního zboží;

3) Zavedení kontrol dalšího zboží, které je v USA kontrolováno pro tzv. protiteroristické účely, pro všechny koncové uživatele; toto zboží může přímo či nepřímo přispívat k posílení vojenských a technologických kapacit Ruska. Toto opatření se vztahuje na všechny koncové uživatele u položek v následujících odvětvích: elektronika, počítače, telekomunikace a informační bezpečnost, senzory a lasery, námořní aplikace.

Kapitola 5 – Vízová politika

Unie pozastaví bezvízový styk pro držitele ruských diplomatických pasů a ujednání o zjednodušení vízového styku pro držitele služebních pasů.

Kapitola 6 – Dodatečné seznamy osob a nová kritéria pro zařazení do seznamu

Předkládají se návrhy na dodatečné seznamy ruských osob, které narušují územní celistvost Ukrajiny nebo mají prospěch ze současné agrese. V praxi to znamená, že

 • všichni zbývající členové Dumy a 146 členů Rady Federace. Nyní jsou tak na sankčním seznamu všichni členové obou komor ruského parlamentu,
 • členové ruské Rady národní bezpečnosti,
 • dalších 14 osob na sankčním seznamu jsou oligarchové nebo členové jejich rodin,
 • Běloruské osoby, které napomohly invazi na Ukrajinu. Tyto osoby jsou zástupci armády, ministerstva obrany, běloruské Rady národní bezpečnosti a pohraniční stráže.

Současně se předkládá návrh na rozšíření stávajících kritérií pro zařazení na seznam, aby byly lépe zachyceny další formy podpory ruského režimu, včetně oligarchů.

Kapitola 7 – Námořní technologie

Opatření zakazující přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet námořní navigační zboží a technologie.

Zpět na přehled

Odkazy na oficiální texty schválených sankcí dostupné v Úředním věstníku Evropské unie:

Zpět na přehled

Bělorusko

V reakci na zapojení Běloruska do vojenské invaze ruských vojsk na Ukrajinu Rada EU rozhodla o rozšíření sankčních opatření o dalších 22 fyzických osob. Rada dále zavádí další omezení týkající se obchodu se zbožím, zakazuje rovněž vývoz zboží a technologií dvojího užití do Běloruska nebo pro použití v Bělorusku, vývoz zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému, technologickému, obrannému a bezpečnostnímu rozvoji Běloruska, a vývoz strojů. Rada rovněž mění některá ustanovení týkající se plnění smluv uzavřených před 25. červnem 2021 a poskytování finanční a technické pomoci v souvislosti se zakázaným zbožím.

FINANČNÍ SANKCE

Ve finančním sektoru EU přijímá opatření týkající se těchto transakcí:

 1. Zákaz veškerých transakcí s Centrální bankou Běloruska nebo jakoukoli právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn Centrální banky Běloruska
 2. Zakáz přijímání nových vkladů běloruských státních příslušníků a rezidentů v bankách EU. Toto opatření se vztahuje na fyzické osoby/subjekty u všech vkladů nad 100 000 EUR.
 3. Odstřižení tří běloruských bank od SWIFT (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus)
 4. Zakáz prodeje cenných papírů denominovaných v eurech běloruským státním příslušníkům a rezidentům.
 5. Zákaz kótování a poskytování služeb v souvislosti s akciemi běloruských státních subjektů v obchodních systémech EU.

OBCHOD SE ZBOŽÍM POUŽÍVANÝM K VÝROBĚ NEBO ZPRACOVÁNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ, MINERÁLNÍCH VÝROBKŮ A PALIV, ŽIVIČNÝCH LÁTEK A PLYNNÝCH UHLOVODÍKOVÝCH PRODUKTŮ, VÝROBKŮ Z CHLORIDU DRASELNÉHO, VÝROBKŮ ZE DŘEVA, CEMENTU, ŽELEZA A OCELI A PRYŽOVÝCH VÝROBKŮ

Je zakázáno uvedené zboží a výrobky:

 • a. přímo nebo nepřímo dovážet do Unie, pokud:
 • i. pochází z Běloruska; nebo
 • ii. bylo vyvezeno z Běloruska;
 • b. přímo či nepřímo nakupovat výrobky, které se nacházejí nebo pocházejí z Běloruska;
 • c. přepravovat výrobky, pokud pocházejí z Běloruska nebo jsou z Běloruska vyváženy do jiné země;
 • d. přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění, které souvisejí se zákazy uvedenými v písmenech a), b) a c).

ZBOŽÍ DVOJÍHO POUŽITÍ

Zákaz přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití, ať již pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

Zákaz poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci výše a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií přímo nebo nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

Zákaz poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci výše pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, a to přímo nebo nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

ZBOŽÍ A TECHNOLOGIE, KTERÉ BY MOHLY PŘISPĚT K VOJENSKÉMU, TECHNOLOGICKÉMU A OBRANNÉMU A BEZPEČNOSTNÍMU ROZVOJI BĚLORUSKA

Zákaz přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Běloruska nebo k rozvoji odvětví obrany a bezpečnosti, bez ohledu na to, zda pocházejí z EU, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

Zákaz poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci výše a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií přímo nebo nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku;  poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci výše pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb, a to přímo nebo nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

VÝVOZ STROJŮ

Zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet, přímo či nepřímo, uvedená strojní zařízení, ať již pocházejí z EU či nikoli, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku.

Zákaz přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění, v souvislosti se zákazy uvedenými výše.

Odkazy na oficiální texty schválených sankcí vč. příloh se seznamy dotčeného zboží dostupné v Úředním věstníku Evropské unie:

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa | Rusko | Ukrajina
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice | Obchod

Doporučujeme