Síla firemní vize: Nejlepší způsob, jak uspět v budoucnosti, je stvořit ji

Pokud jste v pozici majitele nebo ředitele firmy, očekává se od vás, že budete stanovovat dlouhodobé cíle a udávat směr vývoje organizace. Vaše okolí předpokládá, že umíte předpovídat budoucnost, potřebuje cítit, že jste si jistí svými rozhodnutími a že vždy víte, kudy jít dál.

Je ale v dnešním rychle se měnícím světě možné předvídat s jistotou cokoli? Nejspíš ne. To však není překážkou k vytvoření představy o budoucnosti, kterou chcete pro svou firmu mít. Právě vaše vize pomůže tuto budoucnost stvořit.

Vize udává směr

Vize je spolu s posláním a hodnotami součástí filozofie firmy. Je odpovědí na otázku, čeho chce firma dosáhnout. Oproti poslání, které odpovídá na otázku, proč firma existuje, je vize obvykle konkrétnější a časově vymezená. Vize udává firmě směr vývoje, je základem pro tvorbu střednědobých strategií i krátkodobých plánů a určuje nastavení vnitřní organizace, její struktury, procesů a podobně.

Ať je vaší vizí být nejspolehlivějším poskytovatelem finančních služeb v regionu, vedoucí značkou ve výrobě stavebních materiálů, nebo nejžádanějším zaměstnavatelem v zemi, právě ona určuje, na jaké činnosti se musíte zaměřit, do čeho investovat, jaké lidi a partnery budete potřebovat. Od ní se vyvozuje, v jaké struktuře a v jakém prostředí by měli vaši lidé pracovat i kolik finančních a dalších zdrojů budete potřebovat. Jakmile máte vizi budoucnosti, kterou chápou a přijímají všichni ve firmě, víte, kam a proč směřujete. To vám dává pocit smysluplnosti a touhu i energii vizi společně naplňovat.

To vše zní logicky a samozřejmě a ti z vás, kdo s vizí pracujete, se možná ptáte, proč o tomto tématu vůbec mluvit. Praxe ale ukazuje, že zdaleka ne všichni majitelé a ředitelé firem si uvědomují důležitost vize (a celé filozofie organizace). Nevědí, že problémy, se kterými se potýkají, často pramení právě z její absence. Bez vize lidé nejdou za společným cílem, vedení má problém tvořit silné strategie, rozhodování nestojí na žádném základě. Firma se nekoncepčně vrhá na krátkodobé příležitosti, které nesou nekonzistentní výsledky. Chybí loajalita zaměstnanců a schopnost přitáhnout nejlepší lidi na trhu. Jakmile si firma ujasní, kam směřuje a proč, zbaví se zdroje mnoha potíží.

Jak vizi vytvořit

Přístupů k tvorbě vize je celá řada a každý lídr by si měl zvolit ten, se kterým nejvíce souzní. Je určitě užitečné otevřít se i postupům, které jsou pro vás nové, protože mohou přinést čerstvý pohled na věc a nové myšlenky. Přijetí ale musí být vědomé a chtěné. Nutit se do postupů a metod, které jsou pro vás těžko uchopitelné nebo odporují tomu, jak přemýšlíte a nahlížíte na svět, nepřinese dobré výsledky.

Neexistuje žádná jediná správná metoda. Vize jednotlivých organizací mohou mít různou podobu i úroveň konkrétnosti a hloubky. Ať už zvolíte jakýkoli přístup, důležité je popsat vizi tak, aby udávala směr, ale zároveň neomezovala přirozený vývoj firmy. Musí vám umožňovat dostatečný prostor pro reakci na změny a příležitosti v okolním světě.

Na počátku si ujasněte, zda chcete vizi budoucnosti postavit na naplnění jednoho velkého cíle, nebo ne. Dále si určete časové období, které bude potřeba pro naplnění vize, například tři nebo pět let. Můžete si samozřejmě určit kratší, nebo naopak delší dobu podle situace a potřeb vaší firmy.

Zvolte hloubku, do jaké chcete jít. Bude vám lépe sloužit popis budoucnosti v několika klíčových bodech, nebo chcete být víc konkrétní a popsat, jak budou vypadat jednotlivé oblasti firmy? Příznivci přístupu, v němž je organizace chápána jako živý, sebeorganizující se systém, často vizi definují pouze hlavním cílem a několika body. Naslouchají firmě jako živému organismu a nechávají jí prostor, aby sama zvolila, jak se bude dál vyvíjet.

Tento přístup může znít poměrně neuchopitelně, v praxi ale funguje velmi dobře. Pokud vás zaujal a cítíte, že k němu máte blízko, přečtěte si knihu Frederica Lalouxe Budoucnost organizací, která vám o něm řekne víc.

Přeneste se v čase

Pokud preferujete podrobnější představu o budoucnosti a máte potřebu víc plánovat, můžete použít jiný model. Představte si, že jste v bodě, kdy je vaše vize už naplněna, a vy popisujete, co vaše organizace dokázala, jaký má dopad a přínos pro svět, jak funguje a co dělá. Zamyslete se nad důležitými oblastmi firmy a u každé z nich si položte otázky, jejichž odpovědi vám pomůžou ujasnit představu budoucnosti.

Oblasti vize mohou být například tyto: přínos firmy pro svět (zákazníky, partnery, majitele, planetu,…), aktivity firmy (co děláme a co ne), business model, ekonomika firmy, kultura, tým, vnitřní fungování,… Příklady pomocných otázek: Co o nás v době naplnění vize říkají naši lidé, partneři, veřejnost, jiné organizace? Co jsou naše klíčové aktivity? Co děláme nového? Co jsme přestali dělat? Co jsou naše hlavní silné stránky? Co/kdo je hlavním zdrojem příjmů? Co jsou hlavní rysy naší kultury? Jak se projevují v našem chování, komunikaci, způsobu práce a spolupráce?

Jací lidé pro nás pracují? Máme stejnou, nebo jinou organizační strukturu než v minulosti? Míru hloubky a detailu si rozhodněte podle svých potřeb. Nezapomeňte ani na sebe. Zamyslete se nad tím, jakou roli chcete v organizaci mít, i nad tím, jaké místo má firma mít ve vašem životě.

Do tvorby vize zapojte klíčové lidi a věnujte jí dostatek času. V případě potřeby požádejte o pomoc externího specialistu, který vás provede celým procesem, připraví a odfacilituje workshopy na míru a poskytne doporučení. Při tvorbě vize se snažte zapojit jak racionální, tak i kreativní myšlení. Berte v úvahu externí faktory, které ovlivňují vaši firmu, především ale věřte své intuici a vnitřnímu přesvědčení. Pokud cítíte silné volání jít určitým směrem, udělat některé změny nebo začít něco zcela nového, poslechněte ho. Právě vaše víra je klíčovým faktorem zhmotnění budoucnosti, kterou si přejete.

Jak vizi naplnit

Prvním krokem je vysvětlit vizi všem lidem ve firmě a dát jim možnost se k ní vyjádřit a položit otázky. Rozhodně ho nepodceňte a dejte mu dostatečný prostor. Jakmile se vám podaří získat své lidi pro naplnění vize, máte napůl vyhráno.

Samozřejmě vás všechny bude čekat hodně práce, kterou je potřeba definovat konkrétními kroky a úkoly. Ujasněte si, jak daleko jsou jednotlivé oblasti vize od jejího naplnění. Kde jsou hlavní slabá místa a co je potřeba udělat pro jejich odstranění? Co bude potřeba ve firmě změnit, přestat dělat nebo nově vytvořit? Stanovte dílčí cíle, zvolte priority, zasaďte jednotlivé úkoly do časové osy.

Nemusíte ale hned na začátku řešit každý detail. Důležité je vědět, čeho chcete dosáhnout, a nechat firmě prostor pro přirozený vývoj a reakci na změny a příležitosti v okolním světě.

K naplnění vize budete kromě své víry a nasazení potřebovat především toto: lidé musí mít jasno, kam a proč firma směřuje a jakou roli v tom hrají oni sami. Je nutné mít správné lidi na správných místech, otevřenou komunikaci a dobře nastavenou strukturu, pravidla a procesy. Vize je ale tím prvním krokem. Vzbuzuje touhu vydat se na velkou cestu a dává energii dosáhnout jejího cíle.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Eva Vojvodová

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme