Smart Business Festival CZ 2022 přinesl tipy pro chytré podnikání z desítky zemí

V Praze se uskutečnil 7. výroční Smart Business Festival CZ. Je to přehlídka tipů k navázání přeshraniční spolupráce určená primárně pro malé a střední firmy.

Na akci se poprvé na jednom místě představilo také pět nově vybraných EDIHů – Evropských center pro digitální inovace, která v Česku startují svou činnost od ledna příštího roku.

Akce inspirovala ke kreativnímu využívání nových technologií.

Akci uspořádalo sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery na Žižkovské věži v Praze. „Smart Business Festival CZ už od roku 2015 každoročně přináší českým firmám nové impulsy a tipy k tomu, jak rozšířit náhled na své podnikání – v technologickém i byznysovém slova smyslu,“ říká k ratiu akce výkonná ředitelka sdružení CzechInno Tereza Šamanová. „A ten letošní mezinárodní mix tipů a novinek byl skutečně velmi různorodý – je nám velikým potěšením, že naše pozvání přijali přednášející z celé Evropy od Portugalska, Španělska a Německa na západě Evropy až po Ukrajinu na východě, Finsko na severu a Bulharsko na jihu, přičemž Praha se stala symbolickou křižovatkou pro jejich setkání. A že si zájemci z jejich přednášek odnesli celou řadu tipů pro svůj další rozvoj a spolupráci s nimi a jejich domovskými organizacemi,“ dodává Tereza Šamanová.

Příspěvky měli hosté z Polska, Portugalska či Slovenska

V dopoledním programu se krom zástupců vlády, kterou reprezentovalo osobou náměstka pro digitalizaci a inovace Petra Očka Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a Evropské komise, kterou zastoupil Matthias Kuom z Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT), objevili zástupci 10 organizací na podporu podnikání z celé Evropy – Technologického centra AV ČR – koordinátora české pobočky celoevropské sítě Enterprise Europe Network, Slovenské inovační a energetické agentury (SIEA), ICE institutu Univerzity v německém Aachenu (RWTH Aachen), polské státní nadace Future Industry Platform, španělského sdružení Global Cloud Group, portugalské asociace malých a středních podniků COTEC Portugal, rakouské Platformy pro Průmysl 4.0 (Plattform Industrie 4.0 Österreich), bulharského Souteast DigiHubu, finského Baltic Institutu a Ukrajinské klastrové aliance. Ti ve svých příspěvcích přinesli novinky ze svých zemí, regionů i oblasti činnosti a představili své nabídky ke spolupráci s českými malými a středními firmami a dalšími partnery.

O službách pro malé střední firmy

Partnerem a hostitelem akce byly České Radiokomunikace – vlastník Žižkovské vysílací věže, v níž sídlí konferenční prostor Tower Park Praha. Marketingová a PR manažerka a tisková mluvčí společnosti Anna Tůmová komentuje zapojení Českých Radiokomunikací do Smart Business Festivalu: „V ČRA jsme nejen společností se zaměřením na technologickou infrastrukturu, která obnáší televizní a rozhlasové vysílače a síť internetu věcí LoRa, ale i na rozvoj byznysu malých a středních firem – například v našich neziskových projektech a platformách IoT Port nebo v hubu Připoj.me, které umožňují efektivní síťování malých a středních podniků a spolupráci na inovativních řešeních,“ a dodává: „Právě proto je pro nás Smart Business Festival možností, jak se dozvědět víc o možné spolupráci s partnery z Česka i zahraničí a efektivně se do ní zapojit. Jsme rádi, že nás ani letošní akce nezklamala a tyto příležitosti přinesla,“ dodává Anna Tůmová.

Odpolední program se nesl ve znamení přehlídky služeb, projektů a nabídek spolupráce pro malé a střední firmy i veřejné organizace ze strany pěti nově vybraných českých EDIHů – Evropských center pro digitální inovace, která v Česku i celé Evropě v tomto období zahajují svou činnost. Jsou jimi:

 • EDIH ČVUT se sídlem v Praze a zaměřením na umělou inteligenci, jehož koordinátorem je České vysoké učení technické v Praze
 • Cybersecurity Innovation Hub se sídlem v Brně, který se zaměřuje primárně na kybernetickou a informační bezpečnost, a který řídí CyberSecurity Hub, z.ú. sdružující jako zakládající partnery Masarykovu univerzitu, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně
 • EDIH Ostrava se superpočítáním jako hlavní technologií, jehož řídicím partnerem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
 • EDIH BRAIN4INDUSTRY se sídlem v Dolních Břežanech, který se zaměřuje na chytrou výrobu, aditivní technologie a umělou inteligenci s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR jako koordinátorem a
 • EDIH DIGIMAT, který sídlí v Kuřimi a v rámci svého zaměření na chytrou výrobu a Průmysl 4.0 se zabývá robotikou a umělou inteligencí. Koordinátorem tohoto konsorcia je společnost Intemac.

V programu se krom nich představilo i pět zástupců podobných konsorcií v zahraničí – EDIHů z Polska, Finska a Rakouska. „Enterprise Europe Network, největší světová síť podporující inovace a internacionalizaci malých a středních firem, vítá utvářející se ekosystém EDIHů, neboť se tím rozšiřuje nabídka odborných služeb pro firmy. Našim úkolem je podporovat odolnost a konkurenceschopnost firem. Digitální transformace firem je cestou ke konkurenceschopnosti, proto k této podpoře neoddělitelně patří,“ komentuje zapojení Technologického centra Akademie věd ČR koordinátorka sítě Enterprise Europe Network Česká republika Silvia Jirásková. A dodává: „Dnešní setkání nabídlo ucelený přehled nabídky EDIHů v ČR i řadu inspirací a potenciálních kontaktů pro spolupráci se zahraničními partnery.“

Činnost sítě více než 200 EDIHů, které v jednotlivých zemích EU získaly pro svou činnost podporu z programu Digitální Evropa, bude koordinovat na evropské úrovni bude Digital Transformation Accelerator – Evropskou komisí pověřené konsorcium, vedené španělskou společností Carsa, jejíž zástupce David Vidal v programu Smart Business Festivalu představil základní standardizovanou strukturu činnosti všech EDIHů. Ta zahrnuje:

 1. Testování před investováním včetně přístupu k unikátní technologické infrastruktuře typu testovacích center a polygonů
 2. Vzdělávání a přístup k digitálním dovednostem určené jak pro specialisty v různých oblastech digitalizace, tak zejména pro běžné uživatele digitálních systémů a zařízení
 3. Přístup k investicím a financování, ať už formou dotačních programů nebo soukromých investic či dalších obchodních modelů
 4. Zprostředkování kontaktů, možnost networkingu a navazování nové spolupráce mezi poskytovateli a koncovými uživateli technologií a služeb potřebných pro úspěšnou digitální transformaci.

Hlavním úkolem všech EDIHů je napomáhat úspěšnému digitálnímu rozvoji malých a středních firem i veřejných organizací a posilovat tak jejich konkurenceschopnost, odolnost vůči kybernetickým nebezpečím i měnícím se ekonomickým podmínkám v globálním kontextu a napomáhat tak i konkurenceschopnosti a odolnosti evropské ekonomiky jako celku.

O digitálních inovačních hubech:

Digitální inovační huby (DIH) jsou nezisková konsorcia, která napomáhají svými standardizovanými službami malým a středním firmám a veřejným organizacím v úspěšné digitální transformaci. V Česku bylo dosud registrováno 13 digitálních inovačních hubů, z nichž Evropská komise v letošním roce vybrala pět Evropských center pro digitální inovace (EDIH), které budou své služby poskytovat od roku 2023 i v přeshraničním kontextu. Více o tematice na webu Evropské komise, v mapě DIH a nově vybraných EDIH.

O sdružení CzechInno:

CzechInno je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 k podpoře českého inovačního podnikání, zakladatelem a koordinátorem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, spoluzakladatelem Hubu pro digitální inovace (H4DI), partnerem Cybersecurity Innovation Hubu (CIH) a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v každoroční organizaci:

 • soutěže Vizionáři, jejímž cílem je oceňovat inovativní počiny v českém podnikání,
 • festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival,
 • projektu na podporu obchodní a výzkumné spolupráce se třetími zeměmi pod názvem Smart Export Hub, která zahrnuje i výroční přehlídku informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Smart Export Fórum a
 • série regionálních akcí pod souhrnným názvem Digitální transformace, určené k propagaci využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i běžné společnosti.

O Smart Business Festivalu CZ 2022

Smart Business Festival CZ 2022 uskutečnil pod záštitou českého předsednictví v Radě EU, ministryně pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové a ministra zahraničních věcí Jana Lipavského.

Hlavním odborným partnerem akce bylo Technologické centrum AV ČR – přední česká nevládní organizace, která na národní úrovni podporuje rozvoj sektoru výzkumu, vývoje a inovací a zapojování českých subjektů do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Od roku 2008 je TC AV ČR koordinátorem české sítě Enterprise Europe Network a pomáhá českým firmám při zvyšování jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím transferu technologií a partnerských aktivit a stimuluje zavádění procesů inovací, digitalizace a udržitelnosti v českém průmyslu. Více informací o TC AV ČR je k dispozici na www.tc.cz.

Hlavním organizačním partnerem a hostitelem akce se staly České Radiokomunikace, a.s., odbornými partnery byli Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků ČR. Mediálními partnery projektu se stali portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií. Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Tisková zpráva sdružení CzechInno

• Oblasti podnikání: Marketing, média a PR | Nanotechnologie

Doporučujeme