SP ČR: Digitální ekonomika je základ evropského růstu

Svaz průmyslu uspořádal v Bruselu dvě panelové diskuse a semináře, na nichž prezentoval představy byznysu o digitální Evropě.

Česká vláda si před začátkem předsednictví v Radě Evropské unie stanovila priority, kterými se chce do konce letošního roku zabývat. Učinila tak průřezově ve všech oblastech, včetně digitální ekonomiky a technologií, které sleduje také Svaz průmyslu a jeho členové.

Ilustrační fotografie

Pod vedením české vlády rezonují evropským digitálním prostorem tak zásadní témata, jako je dosažení dohody mezi členskými státy EU u Aktu o umělé inteligenci či u návrhu k jednotné evropské digitální identitě (eiD). Pokročit by měly během českého předsednictví práce na Aktu o datech a iniciativách v oblasti kybernetické bezpečnosti produktů (Cyber Resilience Act) či snižování nákladů na budování telekomuni kačních sítí.

České předsednictví v Radě EU se zaměří také na témata související s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, jako je ochrana dat v online prostoru či boj s dezinformacemi.

Data jako komodita

Svaz průmyslu a dopravy ČR u příležitosti českého předsednictví uspořádal v oblasti digitální ekonomiky v Bruselu sérii akcí, na nichž ukázal směr, kterým by se digitální Evropa mohla v budoucnu vydat. Díky dlouhodobé spolupráci se Stálým zastoupením ČR v Bruselu, Úřadem vlády a Ministerstvem průmyslu a obchodu se Svazu průmyslu podařilo pro tyto akce získat jejich záštitu, stejně jako záštitu českého předsednictví v Radě EU.

První na programu byla zářijová panelová diskuse s názvem „the Future of the Data Economy“. Mezi pozvanými řečníky byli například náměstek ministra průmyslu České republiky Petr Očko, Szymon Lewandowski, který je součástí lucemburského týmu podílejícího se na vytvoření návrhu Aktu o datech, nebo yann Padova, bývalý generální tajemník francouzské agentury pro ochranu údajů.

Debatovali o otázkách zásadního charakteru: Jak může Evropa podpořit svůj inovační růst a konkurenceschopnost? Jak mohou evropští politici pomoci prosadit digitální potenciál Evropy? Jak proměnit současný tlak na digitální protekcionismus ve společnou snahu o strategickou autonomii?

Data jsou základním zdrojem pro hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, tvorbu pracovních míst a společenský pokrok.

„Panelová diskuse byla včasnou a cennou příležitostí pro řadu zainteresovaných stran k výměně názorů na některé z nejzásadnějších aspektů datové ekonomiky v době, kdy pracujeme na posunu návrhu datového aktu v rámci českého předsednictví v Radě EU. Dlouhodobě prosazujeme, aby se sdílení dat v EU řídilo především principy dobrovolnosti a motivace firem ke sdílení dat s jasně definovanými parametry. Zároveň je třeba se vyvarovat neodůvodněné lokalizace dat a nadměrné byrokracie,“ vysvětluje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy.

Během diskuse se ukázalo, že všechny tyto otázky mají jednoho společného jmenovatele – data. Ta jsou základním zdrojem pro hospodářský růst, konkurenceschopnost, inovace, tvorbu pracovních míst a společenský pokrok. Z dat se stala cenná komodita budoucnosti, s níž se všichni musí naučit efektivně pracovat.

Zvýšit odolnost Evropy

V říjnu proběhla panelová diskuse Svazu průmyslu nazvaná the EU’s Economic Resilience: Lesson Learned for the Digital Economy. Na programu byla ekonomická odolnost Evropy. Všichni řečníci, mezi kterými byl například hosuk Lee Makiyama, ředitel European Centre for international Political Economy, či zástupci evropských podnikových asociací, našli shodu na tom, že Evropa musí být i v digitální ekonomice dostatečně odolná, aby uměla
fungovat i v nenadálých krizových situacích.

Ilustrační fotografie

Nezbytná je také mezinárodní spolupráce v oblasti digitální politiky. Členské státy EU a firmy spoléhají na integraci s ostatními ekonomikami v přístupu k datům a dodávkám digitálních služeb. Nedávné snahy posunout EU směrem k „technologické suverenitě“, a omezit tak spolupráci s partnery z jiných částí světa by pro EU měly negativní důsledky.

Důvěryhodné partnerství s demokratickými partnery, jako jsou USA, Kanada, Spojené království, Izrael nebo Japonsko v oblasti obchodu, technologií a investic má zásadní význam pro růst hospodářství, zajištění bezpečnosti, ale i pro ochranu a rozvoj společných demokratických hodnot.

Klíčové téma kyberbezpečnost

Na závěr roku připravuje Svaz průmyslu akci na téma kybernetické bezpečnosti Evropy. Zaměří se na IT bezpečnost dodavatelských řetězců nebo bezpečnost technologií či online prostředí. to jsou témata, která musí Evropa v zájmu vlastní bezpečnosti řešit. Na národní úrovni se Svaz zaměří mimo jiné na téma umělé inteligence.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (4Q/2022). Autorka: Anna Hroudová, manažerka pro digitální ekonomiku

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme