SP ČR: Novela nového stavebního zákona povolování nezrychlí

Vláda přišla s novelou stavebního zákona, aby „zabránila kolapsu povolování“ a zachovala princip „jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“. Předložené návrhy ale představují i značné kroky zpět.

Svaz průmyslu nesouhlasí s tvrzením vlády, že by současná podoba stavebního zákona, jak ji schválila předchozí sněmovna, mohla způsobit jakýkoliv kolaps stavebního řízení. Vláda argumentuje nepodloženou a neoponovanou analýzou ministerstva vnitra, která shrnuje potenciální problémy přijaté rekodifikace. Pokud něco lze označit za kolaps, pak jsou to stávající povolovací procesy.

Ilustrační fotografie

Hlavním bodem vládního návrhu je návrat od nezávislé stavební správy zpět ke stavebním úřadům spadajícím pod kraje a obce. Zásadní bude, jak se v praxi „povede“ metodické vedení stavebních úřadů, garantování transparentnosti a zejména předvídatelnosti rozhodování a zda se povede zabránit dlouhodobě těžce řešitelné podjatosti stavebních úřadů.

To vše mělo zajistit nyní rušené oddělení státní stavební správy od obcí. Jeho benefitem měla být podle Svazu průmyslu a dopravy ČR právě větší vymahatelnost metodického vedení ze strany státu na lokálních stavebních úřadech a jednotného rozhodování, zastupitelnost a významná eliminace rizika systémové podjatosti.

Zrušená fikce souhlasu

Novela stavebního zákona mění řadu dříve odborně i politicky prodiskutovaných ustanovení. Z pohledu podnikatelů je problematické například odstranění lhůt u mnoha procesů v územním plánování nebo opuštění fikce souhlasu u problematiky životního prostředí, která nespadá pod proces EIA.

Vláda tak opět dává prostor dlouhodobým nešvarům českého stavebního práva – neexistenci nepřekročitelných lhůt, do kdy je třeba rozhodnout či učinit další úkon, a obtížné řešení nečinnosti úřadů tam, kde zákon lhůty stanoví. Právě institut fikce souhlasu byl zaveden proto, aby se zamezilo nedůvodným zdržením, a nelze proto souhlasit s jeho generálním vypuštěním pro jednu skupinu veřejných zájmů, tedy oblast životního prostředí. SP ČR i tady žádá po MMR nápravu.

Ilustrační foto

Svaz průmyslu také nesouhlasí se změnou postavení stavebníka či se zrušením možnosti soudů na základě své vůle rozhodovat tzv. apelačním přístupem a rovnou měnit chybná rozhodnutí nižší instance. To mělo zabránit neustále se opakujícímu soudnímu „ping-pongu“.

Povolovací procesy lze zefektivnit. Svaz průmyslu navrhuje třeba rozšíření pravomocí Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu tak, aby tento odborně vybavený stavební úřad mohl rozhodovat nejen u dálnic či elektráren. Kvůli rostoucímu významu energetické bezpečnosti by se měl zabývat také stavbami distribučních soustav elektřiny a plynu, výroben plynu, stavbami obnovitelných zdrojů energie, velkými průmyslovými stavbami či stavbami telekomunikačních sítí a vodních děl, pokud jsou součástí jiné vyhrazené stavby.

Naopak u menších staveb požaduje SP ČR výjimku u povolování. To se týká energetických přípojek do 50 metrů či staveb obnovitelných zdrojů elektřiny s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW namísto dnešních 20 kW.

V souvislosti se stavebním zákonem SP ČR navrhuje upravit a rozšířit i liniový zákon, a to například o klíčové energetické stavby zmíněné výše. Dílčí zjednodušení by se mělo týkat výstavby jaderných elektráren či sítí elektronických komunikací.

Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Vláda spolu se stavebním zákonem navrhuje zcela nový zákon o jednotném povolování v oblasti ochrany jednotné environmentální stanovisko (JES) zahrnovat správní akty obsažené nyní v devíti různých zákonech.

Zjednodušení ovšem bude pouze na papíře. JES mění všechna vyjádření a stanoviska na závazná stanoviska. Tím zavádí závaznost pro výrokovou část rozhodnutí bez možnosti vypořádání v rámci následného správního řízení. Tato rigidnost bude znamenat pro povolovací řízení, pro které bude JES podkladem, významnou a mnohdy neřešitelnou zátěž.

Ilustrační fotografie

Zároveň návrh zatím neumožňuje samostatné posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a následné podání žádosti o vydání JES. Svaz naopak možnost oddělení EIA požaduje také proto, že například u velkých technologických celků, jako jsou elektrárny či průmyslové areály, se povolují jednotlivé etapy výstavby. Během nich se dokumentace postupně zpřesňuje. JES přitom požaduje, aby žadatel předložil už na začátku procesu detailně zpracovanou dokumentaci, což nemusí být vždy proveditelné.

Žádné prodlužování lhůt

Svaz průmyslu vládu vyzývá, aby neprodlužovala celou řadu lhůt pro získání stanovisek, nebo aby nerušila fikci souhlasu. Důležité je, aby se při doplňování podkladů lhůty nepřerušovaly, ale pouze aby se jejich běh zastavil. Po doplnění žádosti by běžely dál. U složitějších staveb je klíčové, aby stanovisko k EIA zůstalo platné po původní dobu sedmi let místo pěti let, a s možností opakovaného prodloužení.

Zatím není jasné, jaká bude finální podoba obou zákonů a jak v praxi bude vypadat povolování od druhé poloviny příštího roku. SP ČR bude i nadále trvat na tom, aby případné změny měly co nejmenší negativní vliv na efektivitu a rychlost povolovacích procesů, aby bylo zajištěno funkční řešení případné nečinnosti úřadů a aby se zabránilo zpožďování povolování některých staveb z ideologických důvodů.

Všechna stanoviska k jednotlivým legislativním návrhům naleznete na webu SP ČR.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (3Q/2022). Autor: Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice SP ČR

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa

Doporučujeme