SP ČR: Prioritou nové státní energetické koncepce musí být konkurenceschopnost

Vláda schválila východiska aktualizace státní energetické koncepce a dalších strategických dokumentů – vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a politiky ochrany klimatu.

Vláda spustila aktualizaci Státní energetické koncepce (SEK), zásadního dokumentu, který by měl vytvořit mantinely pro budoucí směřování české energetiky. Vrcholovými cíli státu dle východisek mají být a) bezpečnost dodávek, b) konkurenceschopnost a sociální přijatelnost, c) udržitelné nakládání s energiemi a udržitelný environmentální rozvoj.

Ilustrační fotografie

Koncepce bude muset vzít v úvahu cíle stanovené na úrovni Evropské unie balíčkem Fit for 55, tedy tempo snižování skleníkových emisí, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů či zvyšování energetických úspor a celkové dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se bude na přípravě koncepce a návazných dokumentů podílet. Předseda Expertního týmu pro energetiku a klimatickou změnu Daniel Beneš je členem Platformy k aktualizaci SEK. Její první zasedání se uskutečnilo na začátku května.

Stabilní dodávky energie

Svaz na jednání zdůraznil, aby vláda práce na aktualizaci SEK řádně konzultovala s průmyslem, a to jak výsledky modelování jednotlivých scénářů, tak i vstupy pro samotnou revizi dokumentů. Z pohledu průmyslu je klíčové zajištění ekonomické efektivnosti a zároveň potřebné stability dodávek energie, aby byla zachována konkurenceschopnost ČR.

Vybrané cíle nové SEK

  • Udržet závislost na dovozu energie pod 70 % spotřeby primárních energetických zdrojů do roku 2040.
  • Zajistit určitou míru soběstačnosti ve výrobě elektřiny.
  • Posilovat energetickou soběstačnost domácností a firem instalací OZE.
  • Snižovat energetickou náročnost ekonomiky.
  • Udržet podíl výdajů domácností na energie pod 10 % celkových výdajů.
  • Dosáhnout a udržet konečné ceny elektřiny a plynu pod průměrem EU.
  • Odstranit technické a administrativní bariéry pro rozvoj OZE.
  • Dosáhnout klimatické neutrality ČR do 2050.
  • Utlumit využití uhlí pro výrobu elektřiny do 2033.
  • Dekarbonizovat teplárenství.
Zdroj: Východiska aktualizace SEK, MPO

Vláda nemusí s revizí spěchat. Mnohem důležitější je mít robustní analýzy a řádně projednat jednotlivé varianty, jelikož nová SEK a ostatní strategické dokumenty budou mít v nejbližších letech významný dopad nejen na energetiku, ale také na průmysl, dopravu a celou českou ekonomiku.

Vláda by chtěla mít aktualizaci hotovou ve druhé polovině roku 2024. Dosavadní energetická koncepce platí od roku 2015 a její příprava a schvalování zabraly několik let.

Širší pojetí udržitelnosti

Svaz souhlasí s dosavadním vymezením tří hlavních strategických cílů (bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost, udržitelnost). K nim ale vláda musí přistupovat vyváženě. Udržitelnost Svaz průmyslu vnímá nejen ve smyslu snižování emisí skleníkových plynů, ale i ve smyslu zabezpečení cenově dostupné a udržitelné energie pro obyvatelstvo a průmysl.

Zabezpečení cenově dostupné energie ve srovnání s okolními zeměmi je pro Svaz klíčovou prioritou. Stejně jako stabilita a soběstačnost v dodávkách, aby nedocházelo k nucenému odstavování spotřeby. V úvahu vláda musí vzít také celkovou cenovou konkurenceschopnost českého průmyslu a ekonomiky v globálním měřítku.

Z pohledu bezpečnosti by se SEK měla podle Svazu zabývat i otázkami diverzifikace zdrojů a posilování energetické nezávislosti a zajištěním nejen samotných komodit, ale i přepravních tras a soustav.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (2Q/2023). Autorka: Zuzana Sádlová, manažerka pro energetiku

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa

Doporučujeme