SP ČR: Stavba obnovitelných zdrojů energie se zjednoduší

Svaz průmyslu a dopravy ČR prosadil úpravu novely tzv. Lex OZE, aby bylo možné snadněji stavět obnovitelní zdroje energie.

Výstavba malých i velkých obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie bude už brzy výrazně jednodušší. Parlament schválil novelu energetického a stavebního zákona (tzv. Lex OZE), podle níž výrobny s výkonem do 50 kilowattů už nebudou potřebovat licenci pro výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu.

Ilustrační fotografie

Zároveň na jejich zřízení už nebude nutné získat stavební povolení ani nebude třeba stavbu ohlašovat. Velké zdroje nad 1 megawatt se budou stavět a provozovat ve veřejném zájmu.

Neústupné MPO

Významný podíl na výsledné podobě novely má i Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v původním návrhu tak daleko v usnadnění stavby a provozu obnovitelných zdrojů jít nechtělo. Počítalo pouze s dílčí úpravou – se zvýšením hranice elektrického výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny, a to z hodnoty 10 na 50 kilowattů.

Zejména chtělo zvýhodnit malé fotovoltaické elektrárny. Potřebu rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu chtělo MPO zrušit u fotovoltaik s celkovým instalovaným výkonem také do 50 kilowattů, s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše. Ostatní OZE MPO opomnělo, i když se i u nich o zjednodušení diskutovalo několik měsíců.

Připomínkové řízení

SP ČR již v meziresortním připomínkovém řízení navrhoval další úpravy, aby novela řešila problematiku OZE komplexněji, a to i u velkých obnovitelných zdrojů energie včetně všech solárních elektráren, výroben biometanu, vodíku, větrných elektráren, a dále také u malých modulárních reaktorů. Nutné bylo také řešit posílení energetické infrastruktury kvůli zajištění připojení všech těchto zdrojů do distribuční sítě.

Co přináší novela Lex OZE

  • zjednodušení pro zdroje OZE do 50 kW (bez nutnosti licence, bez nutnosti rozhodnutí o umístění stavby a územního souhlasu),
  • zjednodušení napojení těchto i jiných zdrojů na elektrickou distribuční soustavu (přípojky/smyčky do 25 m) – toto napojení nebude vyžadovat stavební povolení, díky čemuž odpadne další zdlouhavé řízení nutné pro připojení samotného zdroje,
  • prodloužení čestných prohlášení u prokazování původu biomasy, což zajistilo pokračování podpory využívání biomasy k energetickému využití a také možnost započítávání jejího využití do plnění národního cíle v oblasti využívání obnovitelných zdrojů,
  • zjednodušení poskytování energie v rámci Dodavatele poslední instance (DPI), které ušetří náklady,
  • zjednodušení povolování OZE, nízkouhlíkových zdrojů i plynu jejich vymezením jako technické infrastruktury a jejich označením za veřejný zájem a posílení potřeby jejich vymezování v územních plánech, díky čemuž bude stavební úřad povolovat tyto stavby ve veřejném zájmu, a nebude tedy možné blokovat tyto stavby bez relevantních důvodů, zároveň by měly vznikat vymezené zóny pro tyto zdroje na základě potřeb státu.

MPO ovšem žádnou z připomínek Svazu průmyslu do návrhu nezapracovalo. Důvodem byl podle ministerstva nedostatek času a snaha schválit co nejdříve alespoň původní dílčí úpravu.

Zásah SP ČR a Poslanecké sněmovny

Poslanci si při projednávání uvědomili nedostatky ministerského návrhu a také výrazný potenciál na jeho zlepšení. SP ČR v rámci legislativního procesu zprostředkoval odbornou diskuzi o potřebných změnách a aktivně podporoval jejich zapracování do novely. Jednotliví poslanci proto začali spolu s odborníky z MPO, Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími experty připravovat pozměňovací návrhy, které naplnily také původní požadavky Svazu průmyslu.

Ilustrační fotografie

Svaz průmyslu podporoval všechny úpravy jak ve vyjádření pro Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, tak na jednáních s ministerstvy, například s Ministerstvem pro místní rozvoj. Novela sníží administrativu spojenou se stavbou obnovitelných zdrojů pro domácnosti i firmy, zrychlí výstavbu OZE a zároveň posílí energetickou bezpečnost Česka.

Zároveň se však kvůli předchozí neochotě MPO odborně diskutovat o chybějících úpravách nepovedlo přesně vymezit technickou infrastrukturu. Do ní by se nově budované velké obnovitelné zdroje měly nově počítat. Na opravě se už pracuje.

Výhrady Senátu

Senát se při schvalování návrhu ohradil proti snaze MPO posilovat a měnit kompetence Státní energetické inspekce bez řádného meziresortního připomínkového řízení a odůvodnění.

Zároveň apeloval na řešení valorizace provozní podpory pro palivové zdroje elektrické energie a ochranu zemědělského půdního fondu. Dle Senátu by se také měla zvážit větší podpora malým bioplynovým stanicím, které využívají statková hnojiva, odpady a další lokální biomasu.

Senát schválil novelu, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje

Nakonec ale novelu schválil. SP ČR se bude i nadále zasazovat o zjednodušování, zefektivnění a zrychlení povolovacích procesů, ať už v oblasti OZE či u železnic a jiných klíčových staveb. Také bude usilovat o větší stabilitu a diverzifikaci zdrojů energie a posílení energetické bezpečnosti, ať již v energetické, stavební nebo jiné legislativě.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (1Q/2023). Autor: Jan Šebesta, manažer pro dopravu a investice

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa

Doporučujeme