Společensky odpovědní zahraniční investoři budou oceněni

V letošním roce budou poprvé oceněni zahraniční investoři, kteří působí v České republice, reinvestují zde své zisky a podílí se prostřednictvím CSR projektů na rozvoji české ekonomiky a společnosti.Udělování ocenění odpovědným investorům vyplývá z usnesení vlády č. 838 ze dne 12. prosince 2018 k Národnímu akčnímu plánu společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023. Formou hodnotícího dotazníku budou posuzovány stěžejní aktivity v oblastech spolupráce s místními firmami, inovace s dopadem na region, péče o komunitu, dobrovolnictví, spolupráce s neziskovým sektorem a odpovědná spotřeba.

Vítězné subjekty obdrží na podzim tohoto roku cenu od předsedy vlády.

V současné době jsou již udělovány Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost, jejichž posláním je podpořit moderní podnikání, ocenit organizace podnikatelského a veřejného sektoru a posílit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne nezávislé externí hodnocení. Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost se vyhlašuje v kategoriích: velká organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s více než 250 zaměstnanci; malá a střední organizace, jejíž hlavní náplní činnosti je podnikání s 250 a méně zaměstnanci; organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání.

Ocenění odpovědných zahraničních investorů je rozšířením stávajících národních cen, které ocení ty zahraniční investory, kteří se chovají odpovědně, a tím zvyšují svou prestiž a pozitivně ovlivňují prostředí, ve kterém působí. Jejich příklad může inspirovat i další zahraniční firmy k rozšíření svých společensky odpovědných aktivit v České republice.

Veškeré informace o CSR najdete na www.mpo.cz/csr  a www.narodniportal.cz  

• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme