Spolupráce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a sítě EEN v ČR

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), partner sítě EEN, již mnoho let působí jako ambasador Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci (OSHA-EU) a koordinuje všechny aktivity českých EEN v této oblasti.

Ambasador OSHA-EU usiluje o to, aby co nejvíce podniků, zejména malých a středních, vědělo o pravidlech bezpečnosti práce v rámci EU, aby využívaly nástroje, které jim OSHA-EU pravidelně připravuje k aktuálním tématům bezpečnosti práce, a aby si vyzkoušely a použily nástroje k identifikaci rizik na svém pracovišti. Pokud možno dříve než se stane úraz nebo zavítá kontrola z úřadů bezpečnosti práce.

Ilustrační fotografie

Pandemie covidu-19 se stala jednou z největších výzev, kterým společnosti a podniky kdy čelily. Zvládnout tuto výzvu dokážeme pouze tehdy, pokud budeme společně usilovat o zastavení šíření tohoto onemocnění a zajistíme bezpečné a zdravé pracovní prostředí – jak pro zaměstnance pracující z domova, tak pro zaměstnance, kteří se vrátí na své obvyklé pracoviště.

OSHA-EU připravila celý soubor pokynů, informačních materiálů a dalších odkazů k tomuto tématu. CRR ČR se proto v roce 2021 snažilo svými webináři, články na webu a zejména velkou online konferencí v listopadu přiblížit všem zájemcům, co v daných konkrétních situacích dělat, jaké jsou novinky v české právní soustavě a také co lze najít na webu OSHA-EU, jak tyto informace aktivně využívat atd.

Např. na pracovištích, na kterých mohou být zaměstnanci vystaveni viru, jenž spadá do kategorie biologických činitelů, musí zaměstnavatelé provést hodnocení rizik na pracovišti (lze použít nástroj pro hodnocení rizik OiRA COVID-19 zveřejněný na stránkách OSHA-EU) a zavést vhodná opatření.

Pokyny uvedené na webu OSHA-EU mají pomoci zaměstnavatelům tyto povinnosti plnit. Minimální právní požadavky jsou stanoveny ve směrnici o biologických činitelích, jejíž znění na stránkách lze nalézt také. Více informací o tomto tématu naleznete v oddíle o nebezpečných látkách (v pododdíle biologičtí činitelé).

Velice užitečné, zábavnou formou prezentované jsou informace ztvárněné postavou Napa v krátkých filmových skečích (Napo… zastavte pandemii nebo Napo… pracuje z domova, aby zastavil pandemii aj.) 

V současných podmínkách izolace z důvodu pandemie covidu-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem fyzickém i duševním zdraví.

Na stránkách OSHA-EU jsou praktické tipy, jak při práci z domova zajistit co největší ochranu zdraví, bezpečnost a efektivitu práce. Tyto tipy se CRR ČR snažilo po celý uplynulý rok předávat svým klientům i na svých webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Témat k bezpečnosti práce a ochraně zdraví, která se EEN snažilo za poslední rok zprostředkovat, bylo více: muskuloskeletální poruchy ve vztahu k práci na dálku, bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve světě po pandemii covidu-19, vztah mezi psychosociálními rizikovými faktory při práci a výskytem a prevencí muskuloskeletálních poruch atd.

Za svoji práci bylo CRR ČR oceněno v roce 2021 hlavní cenou OSHA-EU, vyhlašovanou pro ambasadory EEN. Více informací naleznete na webových stránkách OSHA-EU.

Zdroj: Enterprise Europe Network

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme