Startup CF Plus Chemicals pomáhá léčit i snižovat množství jedů na polích

Brněnská společnost vyvíjí látky, které jsou šetrnější při léčbě lidí i ošetřování zemědělských plodin. Navíc pracuje na produktech, které umožní cílenější boj s rakovinou nebo vyhledávání příznaků civilizačních chorob v lidském organismu.

Výsledky špičkového vědeckého výzkumu se snaží zavést do praxe brněnský startup CF Plus Chemicals. Ten využívá patentovanou technologii vyvinutou ve spolupráci s prestižní univerzitou ETH Curych. Vyvíjí takzvaná fluoroalkylační činidla, která umožňují provádět chemické reakce, které byly dříve obtížně proveditelné či nedostupné.

„Výzkumníci společností z oborů farmacie či agrochemie můžou díky nim urychlovat svou práci a získat přístup k novým typům látek, které mohou sloužit jako léčiva nebo účinnější, méně toxické pesticidy,“ popisuje možné využití technologie zakladatel CF Plus Chemicals Václav Matoušek.

Švýcarská zkušenost

Firmu založil v roce 2014 a je postavena převážně na know-how získaném během jeho PhD studií na prestižní vysoké škole ETH Curych pod vedením profesora Antonia Togniho, ale také na znalostech pocházejících ze spolupráce se skupinou Petra Beiera při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.

Zakladatel CF Plus Chemicals Václav Matoušek. Foto: CF Plus Chemicals Protože předtím neměl žádné zkušenosti s podnikáním, představuje založení startupu pro Václava Matouška velkou výzvu. „Pustil jsem se do oboru, kterému relativně rozumím, alespoň po odborné stránce týkající se chemie. Výzev je několik – za prvé vyrobit látky z mého portfolia v dostatečném množství, kvalitě, přijatelných nákladech a krátkém čase, za druhé to tyto produkty dostat k cílovým zákazníkům, seznámit je s výhodami těchto látek a s tím, jak je mohou využít pro řešení svých problémů,“ popisuje Václav Matoušek.

V neposlední řadě je podle něj třeba věnovat čas získání a tréninku vhodných spolupracovníků. Největší tržní potenciál má podle něj umožnění rychlé přípravy naprosto unikátních fluorovaných sloučenin ve farmaceutickém průmyslu, z nichž může potenciálně vzejít léčivo. Takzvaná fluoroalkylační Togniho činidla, pojmenovaná na počest profesora Togniho, umožňují farmaceutickým chemikům provádět právě takové, dosud nevídané reakce.. Další produkty CF Plus Chemicals mohou v budoucnu najít také využití také v oblasti onkologické léčby nebo mohou sloužit pro včasnou detekci onemocnění.

Nástup fluoru

„V oblasti medicinální chemie, čili vývoje nových léčiv, se za posledních pětadvacet let zdvojnásobila frekvence použití molekul obsahující fluor, a to z 5procent na 10procent a, u nově registrovaných léčiv až 30 procent. U agrochemikálií je to z 20 procent na 40 procent, a 60 procent u nově registrovaných,“ popisuje Václav Matoušek. Právě medicinální chemie a agrochemie pro farmaceutické a agrochemické firmy tvoří první skupinu produktů CF Plus Chemicals.

„Důvodů pro to je vícero, zmiňme zejména to, že fluorovaná léčiva mají vyšší účinnost při nižším dávkování a mnohdy výrazně nižší toxicitu a také v některých případech lepší vstřebatelnost z trávicího traktu. V případě pesticidů je zde opět vyšší účinnosti při nižším dávkování, což umožňuje snížit dopad na životní prostředí. Všechny tyto pozitivní efekty u léčiv a pesticidů vyplývají ze specifických vlastností chemické vazby uhlík-fluor,“ vysvětluje Václav Matoušek.

CF Plus Chemicals nabízí zákazníkům vysoce inovativní chemikálie v malém množství, neboli v malém výzkumném měřítku, typicky v množství do 1 kilogramu, s jejichž pomocí dokáží v jednom jednoduchém kroku instalovat do molekul léčiv různé specifické fluorované skupiny a připravit tak úplně nové kandidáty na léčiva.

„U těchto modifikovaných, fluorovaných molekul je pak díky přítomnosti fluoru vyšší šance, že mohou předčit vlastnosti nefluorovaných molekul. Pro medicinální chemiky a agrochemiky je v prvotní fázi výzkumu mimořádně atraktivní možnost  provádět reakce rychle, uživatelsky jednoduše a testovat též látky s méně obvyklými, vzácnějšími fluorovanými uskupeními, která byla dříve opomíjena z důvodů špatné dostupnosti,“ konstatuje Václav Matoušek. Tyto produkty již využívají zákazníci v praxi, ať už jde o farmaceutické firmy, vědecké ústavy, univerzity a společnosti distribuující chemikálie .

Právě možnost rychlých a uživatelsky jednoduchých reakcí je podle něj klíčová. „Náklady na kvalifikovanou pracovní sílu ve farmaceutickém průmyslu v západní Evropě a USA jsou velice vysoké a mnohonásobně převyšují cenu chemikálií,“ zdůrazňuje Václav Matoušek.

Jed dopraví do rakovinné buňky

Druhá technologie umožňuje Togniho činidla použít k modifikaci biomolekul. „Biochemici jsou často konfrontováni s úkolem vhodným způsobem pozměnit biomolekulu, například na ní šetrným způsobem napojit nějakou vhodnou jednotku, což může být toxin zabíjející buňky nebo citlivé fluorescenční barvivo. Typickým příkladem velmi moderní léčiv založených na takzvaných cytotoxinech jsou léčiva označována zkratkou ADC – antibody drug conjugates – v češtině konjugáty léčiv s protilátkami,“ vysvětluje Václav Matoušek.

Ty mají mimo jiné schopnost v těle velice účinně vyhledávat například specifické typy rakovinných buněk a vázat se na ně. „Pokud na protilátku pevně navážeme prudce jedovatý toxin, získáme ADC. Tento konjugát, tedy ‚slepenec‘ protilátky s jedem se naváže na nádor, je jím pohlcen a vevnitř nádorové buňky pak dojde k rozpojení tohoto slepence a uvolnění jedu, který rakovinnou buňku zevnitř zabije, aniž by tím významně ohrožoval ostatní buňky, jako je běžné u standardní chemoterapie,“ popisuje Václav Matoušek.

Důležitým předpokladem pro správnou účinnost ADC je to, aby se spojka užitá v konjugátu nerozpojovala předčasně v krvi pacienta, což by způsobovalo nežádoucí toxicitu, a byla napojena na přesně definovaném místě protilátky, aby schopnost protilátky chytat se nádoru byla v co nejvyšší míře zachována. Právě s tím má současná ADC technologie potíže, zatímco CF Plus Chemicals nabízí v Togniho činidlech potenciálně zajímavý nástroj, jak řešit oba tyto problémy najednou.

Kromě moderní léčby rakoviny umožňují biochemické technologie přípravu specificky označených proteinů a protilátek pro využití v in-vitro diagnostice různých, mimo jiné civilizačních chorob. Biochemická část portfolia je zatím fázi vývoje, i když velmi pokročilého, firma má již nyní vyvinutá některá činidla.

Překonat pochybnosti okolí

Pracovníci společnosti CF Plus Chemicals. Foto: CF Plus Chemicals  Pustit se z akademického prostředí do podnikání nebylo pro Václava Matouška jednoduché. „Nejtěžší bylo překonat pochybnosti některých blízkých lidí, to považuji za mnohem těžší než technické problémy,“ vzpomíná na dobu zakládání firmy.

Přesto neváhal. „Vůbec ani chvilku. Pro mě byla úvaha velice jednoduchá. Když to teď, kdy je na to vhodná doba, nezkusím, tak bych si to do smrti vyčítal. I kdyby mi firma nevyšla, je to obrovská zkušenost a deviza na pracovním trhu, s kterou se může pochlubit málo kandidátů,“ zdůrazňuje Václav Matoušek.

V rozjezdu mu pomohl program Jihomoravského inovačního centra JIC Master, především propojením s experty, konzultacemi, ale také podáním přihlášky do evropského projektu SME Instrumentu Horizon 2020 a následné získání grantu od města Brna.

Naopak startupové soutěže podle něj nepřinášejí takové výsledky. „Soutěže jsem zkoušel na počátku, ale došel jsem po prvních neúspěších rychle k závěřu, že sebelepší umístění v dotované soutěži se nevyrovná poctivé práci na produktu a vystavené faktuře zákazníkovi. To jsou věci, které tvoří cenný základ firmy,“ popisuje Václav Matoušek svoji zkušenost.

„I když uznávám, že v mnoha případech může úspěšná účast na startupové soutěži firmu neskutečně posunout dopředu, na druhou stranu to stojí čas, úsilí a peníze zakladatele, kterých není v počátku nikdy dost,“ dodává vědec.

Zaostřeno na globální trh

Přestože se kvůli založení firmy vrátil do Česka, webové stránky v angličtině prozrazují, že se firma orientuje na celosvětový trh. „Je to pravda. Český trh je velice malý, prakticky výhradně akademický a většinu zákazníků znám osobně. Navíc moji typičtí zákazníci jsou prakticky bez výjimky lidé denodenně používající anglickou chemickou terminologii a většinou se rekrutují z anglicky, popřípadě z německy mluvících zemí,“ doplňuje Václav Matoušek.

Přestože produkty jeho společnosti umožňují firmám používat šetrnější pesticidy, nepovažuje za nutné, aby byli farmáři k jejich užívání tlačení přísnější legislativou. „Dnešní situace je podle mého vyhovující. Standardy, jimiž se měří odbourávání a bioakumulace pesticidů, jsou stále přísnější a agrochemické firmy jsou dnes společenským tlakem mnohem více tlačeny k používání šetrných a účinnějších přípravků,“ zmiňuje Václav Matoušek. Oba obory, jimž se CF Plus Chemicals věnuje, čeká podle Václava Matouška intenzivní rozvoj a budou cílem dalších výzkumů. „Je tolik doposud neprozkoumaných mechanismů v živých organismech, tolik doposud nevyčerpaných kombinančních možností pro syntézu rozličných zajímavých molekul. To vše čeká na objevení a doufám, že poměrně pestrá chemie Togniho činidel zde přispěje svojí troškou do mlýna,“ věří Václav Matoušek.

„Jedním z mých přání je, aby si co nejvíc mladých lidí uvědomilo obrovské perspektivy chemie jakožto centrální vědy a začalo ji studovat, a to na co nejvyšší úrovni,“ uzavírá vědec.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Evropa | Švýcarsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Farmaceutický průmysl | Chemický průmysl

Doporučujeme