Stát podpoří z OP PIK rozvoj inovačních sítí – klastrů

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VII.  Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). K dispozici je 180 milionů korun.

Výzva je určena na čtyři typy aktivit:

  • a) projekty v oblasti kolektivního výzkumu;
  • b) na založení/rozvoj a vybavení centra klastru s  otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací,
  • c) na navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a  klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy a
  • d) na rozvoj klastrové organizace, tzn. na aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Žádosti se přijímají od 22. června 2020 do 30. září 2020.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k  rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

V rámci výzvy mohou zainteresované subjekty, v závislosti na aktivitě, kterou chtějí realizovat, získat podporu např. na mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady, stroje a zařízení, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagaci, nebo na semináře, konference.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která žadatelům pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu, který spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR provádí hodnocení a výběr projektů.

Podrobnosti k výzvě

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme