Stát zveřejnil pravidla pro čerpání národních dotací. Pro zemědělce a potravináře přichystal přes 2,7 miliardy

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.

Národní podpory v zemědělství jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či podporou včelařství a rybníkářství. Peníze jsou připraveny na ozdravování polních plodin, ovocné sady nebo budování kapkových závlah. Podporu mohu získat také potravinové banky, nevládní organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata.

Ilustrační fotografie

„V roce 2023 budou národní zemědělské dotace nižší než letos, protože musíme vycházet z aktuálních možností státního rozpočtu. Tyto dotace ale nejsou jediný zdroj podpory z národních zdrojů. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, půdy nebo s náklady na pojištění. Navíc budeme ještě průběžně hledat další zdroje, kterými národní programy dodatečně posílíme, třeba z nespotřebovaných výdajů rozpočtu ministerstva nebo z úspor,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Programy pro rok 2023 navážou na programy z minulých let. Pravidla pro žadatele rovněž udržují kontinuitu s předešlými zásadami. Změna vycházející vstříc žadatelům nastala u data podání žádosti. Pro všechny programy začne nyní platit, že šanci na uznání dotace budou mít i žádosti, které přijdou po termínu. Pokud podá zájemce žádost později o 15 dní, bude mu dotace zkrácena o 3 %, u zpoždění do 30 dní to bude 5 %. Doposud toto pravidlo pro všechny programy neplatilo a opožděné žádosti byly zamítány. V případě nedostatku prostředků si Ministerstvo vyhrazuje možnost některé podprogramy s ohledem na jejich účelnost a efektivitu nerealizovat.

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023

 Název programu  rok 2023
dotace k hospodář. výsledku(neinvestiční)dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje)
 tis. Kčtis. Kč
Podpora včelařství47 000
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 30 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 65 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 10 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 200 000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin162 00018 000
Genetické zdroje94 000
Nákazový fond900 000
Poradenství a vzdělávání133 000700
Podpora evropské integrace nevládních organizací15 000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe21 500
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 230 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků60 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů18 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením76 00036 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ20 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat600 000
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče2 800
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství0*)
Podpora poskytovaná dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině0**)
 2 349 300389 700
C e l k e m2 739 000
*) Finanční prostředky na program budou v případě vzniku škod způsobených mimořádnými událostmi stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR. **) Finanční prostředky budou v případě podpory poskytované dle Dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

Dotace z rozpočtu České republiky jsou nezbytné pro podporu českého zemědělství a potravinářství. Stát tak přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkova. Zároveň tím pomáhá udržovat konkurenceschopnost českých zemědělců a potravinářů na mezinárodním trhu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme