Statistici zveřejnili údaje o inovacích ve firmách za rok 2018

Český statistický úřad na svých stránkách zveřejnil kompletní údaje ze statistického zjišťování o Inovacích v podnicích za rok 2018.

Hlavním cílem publikace ČSÚ Inovační aktivity podniků – 2016–2018 je seznámení čtenářů s nejnovějšími údaji o inovačních aktivitách podniků v České republice v tomto období.

Publikace je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je předložena metodická část zaměřená na základní informace o statistice inovačních aktivit podniků. V této části jsou soustředěny nejen definice základních pojmů této statistiky a vysvětlení jednotlivých zjišťovaných ukazatelů, ale i příslušná legislativa. Seznámení se s metodickou částí této publikace je nezbytným předpokladem pro správné pochopení a interpretaci publikovaných dat v dalších částech.

Za metodickou částí následuje analytická část, kterou uvádí krátké shrnutí základních zjištěných údajů doplněné souhrnnými tabulkami s přehledem základních ukazatelů inovačních aktivit podniků jak za Českou republiku, tak i v porovnání s ostatními státy EU. Cílem analytické části je poskytnout přehled o základních údajích, mezi které se řadí typy a druhy inovací, náklady na inovační aktivity, tržby za inovované produkty a další ukazatele související s inovačními aktivitami ve sledovaném období let 2016–2018. Významnou změnou je rozlišení inovací na inovace produktů a podnikových procesů. Inovace podnikových procesů nově sdružuje dříve samostatně sledované procesní, marketingové a organizační inovace.

Po analytické části následuje tabulková část, která je jádrem celé publikace. V 41 tabulkách členěných na 2 části (A – data za Českou republiku celkem, B – data za Zpracovatelský průmysl [NACE C]) tato část přináší podrobné statistické údaje o inovačních aktivitách firem působících v České republice. Tabulkovou část doplňují základní údaje v časové řadě (tabulky TAB 42A/42B) a v krajském členění (tabulky TAB 43A/43B).  

příloze je uveden na ukázku výkaz TI 2018 – dotazník o inovacích v podnicích pro sledované referenční období let 2016–2018, kterým se zjišťovala data v této publikaci, a dále pak seznam relevantních webových odkazů a doporučené literatury.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme