Stavaře čeká digitální transformace. Odbor Koncepce BIM připravil průvodce, jak ji zvládnout

Pro snazší přizpůsobení se požadavkům digitálního prostředí připravil odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci přehledného průvodce nazvaného Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele. I když je připraven zejména pro potřeby veřejné správy, navržené postupy a kroky jsou v drtivé většině použitelné i pro soukromý sektor.

Zvládnutí či nezvládnutí této změny bude během několika let otázkou přežití na trhu digitální budoucnosti. Začít využívat metodu BIM pro řízení staveb neznamená vytvořit vizualizaci stavby ve 3D. Znamená to přesunout všechno dění související s informacemi do digitálního světa, a to včetně postupů i komunikace. Nasazení metody BIM tak vlastně není nic jiného než proces digitální transformace.

Tedy ještě než začne firma nebo organizace využívat BIM v praxi, musí přizpůsobit své fungování práci v digitálním světě. Digitalizace totiž nemůže skončit jen u dat či informací. I vnitřní fungování firmy nebo organizace se musí přizpůsobit požadavkům digitálního světa. To s sebou často nese i výraznou změnu způsobu práce nebo nové nastavení pracovních rolí.

Vládou schválená Koncepce zavádění metody BIM předpokládá, že od roku 2023 budou muset veřejní zadavatelé postupně začít využívat metody BIM pro všechny veřejné stavební zakázky s hodnotou přesahující 150 milionů korun. Metoda BIM nás posouvá do digitální doby směrem ke Stavebnictví 4.0. Podobnou změnou prošlo už několik dalších oborů a zkušenosti ukazují, že to bylo obvykle ku prospěchu věci. I přesto si to mnoho stavařů stále nechce připustit.

Představa, že vše bude pěkně fungovat úplně stejně jako doposud, jen budou muset ještě naoko vytvářet nějaký informační model, je mylná. Je třeba od základů proměnit způsob práce a komunikace, nově definovat některé pracovní pozice a celkově změnit způsob řízení i dílčího rozhodování tak, aby vše odpovídalo digitálnímu prostředí. Pokud se této změně firma či instituce bude snažit vyhnout nebo ji provést jen formálně, naoko, očekávané přínosy digitalizace, jako snížení nákladů a vyšší efektivita se nedostaví, a celý proces bude mít spíše opačný efekt.

Proměnou nemůže ale projít jen veřejná správa samostatně, tato změna čeká celý obor stavebnictví. Jen tak budou schopni všichni dodavatelé a subdodavatelé využívat výhody plynoucí z práce ve společném datovém prostředí (CDE) a sdílení digitálního modelu stavby (DIMS). Jedním ze specifik stavebnictví přitom je, že neexistuje ustálený a uzavřený řetězec dodavatelů, jako je tomu v jiných oborech. Aby se celý obor posunul k větší efektivitě práce, nemohou se transformovat jen zadavatelé veřejných stavebních zakázek, ale i projektové, stavební či správcovské firmy a všichni, kteří se stavby účastní během celého jejího životního cyklu. 

Česká agentura pro standardizaci

Dvojice dokumentů nazvaná Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele je proto koncipována tak, aby zavedením metody BIM pomohla projít nejen veřejným institucím, ale aby byla využitelná i v privátním sektoru. Přežít v digitálním světě blízké budoucnosti bude bez digitální transformace stejně obtížné pro veřejný i soukromý sektor. Důležité je mít na paměti, že proměnou v digitální organizaci musí firma či instituce projít ještě před tím, než začne metodu BIM používat na svých stavbách.

„K tomu, aby mohla firma začít využívat v rámci svých stavebních projektů metodu BIM, nestačí jen nakoupit nějaké softwarové řešení. Musí se skutečně změnit způsob, jak je organizována a řízena práce v rámci jejích struktur,“ připomíná Růžena Kentošová, specialistka na řízení změny odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Zavedení metody BIM je opravdu svébytný projekt digitální transformace, kterým bude muset firma nebo instituce projít, má-li přežít na digitálním trhu budoucnosti. A projekt poměrně náročný, který netrvá týden, ani měsíc, ale bude součástí života organizace mnohem déle. Proto je s přípravami potřeba začít co nejdříve.“ 

Pochopit jak pracujete a jak pracovat budete

Zkoušet přizpůsobit vnitřní fungování firmy či organizace metodě BIM až v okamžiku, kdy je již využívána přímo pro řízení stavební zakázky, je bez přehánění hazard. Metodu BIM totiž nelze „vyřešit“ softwarově. Cílem využívání metody BIM není jen vytvářet vizualizace stavby ve 3D (tak zvané 3D modely), ale propojit všechny potřebné informace o stavbě po celou dobu jejího životního cyklu do jednoho celku. Aby to bylo možné, nelze očekávat, že se vše doplní, až bude stavba stát.

Přesně naopak, informace se musí v jednom místě scházet průběžně, co nejdříve od jejího pořízení, a to už od okamžiku prvního stavebního záměru. Nemohou být doplňovány až následně z „papírů“, třeba i s velkým zpožděním. To ale znamená významný zásah do vnitřního života každé firmy, která bude metodu BIM využívat. A zdaleka se netýká jen toho, že bude muset digitalizovat dokumenty, ale především změnit (chcete-li digitalizovat) i své vnitřní procesy a komunikaci.

Dva nové dokumenty vydané odborem Koncepce BIM ČAS, souhrnně nazývané Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele, by tak měly být průvodcem a rádcem při digitální transformaci zadavatelů veřejných stavebních zakázek, ale vlastně i stavebních firem. Celý proces digitální transformace je v nich rozdělen do čtyř základních kroků, kterými musí každá firma či organizace projít – od realistického popsání současného a definování cílového stavu, přes navržení změn a plán jejich zavedení, až po ověření nových postupů v rámci pilotních projektů. 

Přečtěte si také články Stavebnictví ve znamení nul a jedniček a Zavedení metody BIM do praxe: Česko se zapojilo do formování celosvětové platformy Global BIM Network

„Ať už provádíte jakoukoliv změnu, vždy je potřeba – formálně či neformálně – projít čtyřmi kroky. Nejprve je potřeba zjistit čeho chcete změnou dosáhnout, dále musíte navrhnout, jak se k tomu cíli dostat. Když máte hotový návrh, čeká na vás úkol připravit si vše, co k jeho splnění budete potřebovat a určit plán postupu. A nakonec musíte navržené řešení ověřit,“ shrnuje postup během digitální transformace Růžena Kentošová. Je vhodné si uvědomit, že zavedení BIM do organizace a realizace stavby metodou BIM jsou dva odlišné projekty, doplňuje.

Pro veřejnou správu i soukromý sektor

Hlavním úkolem odboru Koncepce BIM je podporovat zejména zadavatele veřejných stavebních zakázek při jejich přípravě na zavedení metody BIM do praxe. Nové dokumenty Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele ale ve skutečnosti popisují kroky, kterými při zavádění metody BIM projde každá organizace – včetně soukromých firem. I ony se musí proměnit a jejich organizační struktura i vnitřní pravidla musí dostat podobu odpovídající potřebám digitálního prostředí. Jak pro organizace z veřejného, tak soukromého sektoru samozřejmě platí, že jednotlivé kroky mohu (či spíše musí) být uzpůsobeny konkrétním možnostem a potřebám. V menších firmách mohou být často neformální a rychlé, ve větších, hierarchicky řízených společnostech budou potřeba týmy s jasně stanovenými pravomocemi.

Strategie zavedení BIM do organizace veřejného zadavatele se skládá ze dvou částí – interaktivní prezentace, která slouží k rychlému přehledu o jednotlivých krocích a návaznostech, a detailní průvodce. Ten na téměř 80 stranách nabízí pomocnou ruku a inspiraci během jednotlivých kroků proměny v plně digitální organizaci.

Metoda BIM

Metoda BIM, anglicky Building Information Management, vytváří informační model stavby, který lze chápat jako tak zvané digitální dvojče. Tento informační model v sobě soustřeďuje veškeré informace vznikající během celého životního cyklu stavby. Kromě vizualizace podoby stavby ve 3D obsahující grafické i negrafické informace (tak zvaný digitální model stavby – DIMS), jsou jeho součástí také digitalizované procesy (například změnové či schvalovací řízení) a také veškerá komunikace mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na stavbě a později i provozu budovy. Vše je přitom sdíleno na jednom místě. Do stavebnictví se tak dostává konečně reálně mimo jiné i možnost kalkulovat celkové náklady na životní cyklus (LCC), což je obdoba nákladů na vlastnictví (TCO) známého z oboru IT. Využití metody BIM navíc výrazně otevírá cestu k digitálnímu stavebnímu řízení.

Více informací o metodě BIM získáte na webu KoncepceBIM.cz, kde se dočtete o společném datovém prostředí (CDE) a o digitálním modelu stavby (DIMS).

Redakčně upravená tisková zpráva odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme